นายกเทศนตรีนครภูเก็ต ร่วมเปิด โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รู้สู้ภัยพิบัติ

Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

วันนี้ (2-2-2560) เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน มีความรู้สู้ภัยพิบัติ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2560” ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้และทักษะการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง สำหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ในโอกาสนี้ นายแพทย์โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวนิตยา ปัญจมีดิถี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการแพทย์ นายดอน ลิ้นนันทพิสิฐ ประชุมชุมย่านเมืองเก่า ร่วมเป็นเกียรติด้วย

การจัดกิจกรรมดังกล่าว หลักสูตร 8 ชั่วโมง จำนวน 4 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1,3 ประเมินการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน / การปฐมพยาบาล / การตรวจร่างกายเบื้องต้น / การช่วยเหลือ Basic (BLS) CPR ตามสมรรถนะวิชาชีพ / การจัดการสาธารณภัยขั้นพื้นฐานตามบทบาทหน้าที่
รุ่นที่ 2, 4 “เยาวชนช่วยชีวิต” อาสา first aid / ประเมินการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน / การปฐมพยาบาล / การช่วยเหลือ CPR ขั้นพื้นฐาน / การช่วยชีวิตด้วย 1669 / การรับมือภัยพิบัติโดยใช้อุปกรณ์รอบตัว
โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

สำหรับวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน จาก 3 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์
ณ ห้องประชุมคิงคาร์ล กุสตาฟ โรงพยาบาลกรุงเทพ โ
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการโดย นางณภาส์ณัฐ อุดี และนางสาวชญา ณ สงขลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

ในโอกาสนี้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชุมชนย่านเมืองเก่า โดยมีนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และประธานชุมชนย่านเมืองเก่าเป็นผู้รับมอบ และได้มอบชุดปฐมพยาบาลให้กับโรงเรียนที่รับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ลงประกาศโดย กองทุนฯ Phuket

โพสใกล้เคียง: