พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

Public image
Public image
Public image
Public image

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมการอบรม “แนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน” ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
วันเสาร์ ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม โรงแรม แกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิตี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ ในการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ และคณะ อนุกรรมการ คณะทำงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและบริหารจัดการที่มากขึ้น

นอกจากนี้แกนนำสุขภาพในชุมชน หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น นับเป็นพลังเครือข่ายที่สำคัญในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเสริมจุดแข็งด้านสุขภาพของชุมชนต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเชาวลิต ลิบน้อย สปสช.เขต 11 สุราษฏร์ธานี และคุณกัฑณา ลิ่มชวลิต สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง เป็นวิทยากร

ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ รวมถึงแกนนำและเครือข่ายสุขภาพในชุมชน รวม 70 คน

ในโอกาสนี้ นางสาวสมใจ สุวรรณศุพภนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในนามประธานกองทุนฯ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมรับฟังการบรรยายของวิทยากรอีกด้วย

ท่านนายกสมใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต นับเป็นกลไกสำคัญในการช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวนครภูเก็ต เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม และความต้องการของประชาชนในชุมชน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมสามารถเสนอโครงการเข้ามารับการสนับสนุนผ่านกองทุน เกิดกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพใหม่ๆ และเกิดนวัตกรรมสุขภาพในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ประชาชนมีความเชื่อถือต่อกองทุนเพราะมีกระบวนการบริหารจัดการที่ผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน
การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะเป็นหลักสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเป็นไปตามเจตนารมณ์ จนนำไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะในกลุ่มวัยอย่างองค์รวมและเพื่อเป็นสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพต่อไป

ลงประกาศโดย กองทุนฯ Phuket

โพสใกล้เคียง: