จัดกิจกรรมโครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ในพันวัน ปี ๒๕๖๒

Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ในพันวัน ปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลป่าตอง
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และสามี จำนวนประมาณ ๒๐ คน อสม.แกนนำสายใยรัก จำนวนประมาณ ๕ คน แบ่งออกเป็น กิจกรรม ที่ ๑ โภชนาการสารรัก
กิจกรรมที่ ๒ นมแม่แด่ลูกรัก
กิจกรรมที่ ๓ พ่อนวดคลายปวดแม่
กิจกรรมที่ ๔ ร่วมด้วยช่วยหนูอาบน้ำ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ให้หญิงตั้งครรภ์และสามี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
2) มีความตระหนักถึงการฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ การดูแลตนเองและทารกในครรภ์ ขณะตั้งครรภ์จนคลอด รวมถึงหลังคลอดได้อย่างถูกต้อง
3) ให้แกนนำ อสม. สายใยรักมีความรู้ ความสามารถ มีความมั่นใจในการถ่ายทอด ให้คำแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด ได้อย่างถูกต้อง
การจัดโครงการในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงรัตนาวดี ด้วงจันทร์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต และคณะทีมวิทยากรของโรงพยาบาลป่าตอง

ในโอกาสนี้ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เยี่ยมชมการจัดโครงการ
โดยท่านได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบบรม ไว้ว่า "การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์นั้นมีความสำคัญต่อสุขภาวะของทารก ในครรภ์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จึงต้องสร้างความตระหนักให้มีการฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ คือ ต้องให้การดูแลที่มีคุณภาพมีมาตรฐานหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพและเสริมทักษะการดูแลหลังคลอด และทารกได้รับส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย ๖ เดือน ซึ่งการดูแลเด็กจะต้องทำต่อเนื่อง ในเด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของครอบครัวจะช่วยสานสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น"

สำหรับคลังภาพของกิจกรรมวันนี้ สามารถเข้าชมได้ที่ : ภาพและข่าว : งานวิชาการและแผนงาน กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

ลงประกาศโดย กองทุนฯ Phuket

โพสใกล้เคียง: