การประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 6/2559

Public image

การประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 6/2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการฯ 1 กองการแพทย์
เพื่อกลั่นกรองและพิจารณาโครงการปีงบ 2560 จำนวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,533,200 บาท นั้น
ในการประชุมครั้งนี้ มีนพ.โกศล แตงอุทัย เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยผู้แทนอสม./ชุมชน/ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เป็นกรรมการ รวม 10 คน
ผลการประชุม ดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพ)
- เห็นชอบโครงการและให้เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหญ่
จำนวน 17 โครงการ เป็นเงิน 2,096,700 บาท
- ไม่เห็นชอบโครงการและให้ผรช.เสนอเข้ามาใหม่รอบหน้า
จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 436,500 บาท
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ขอเชิญผู้สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ได้ที่นี่
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
กองเลขานุการกองทุนฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
โทร.076 216929
อีเมล์ [email protected]

ลงประกาศโดย Nattawut Mark

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 6 ระยอง จัดประชุม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพและอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 6 ระยอง ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 6 ระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการทั้งสองชุด

โพสใกล้เคียง: