กองการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข)

กิจกรรมมที่น่าสนใจ "ร่วมสานพลัง ปันรัก ปันสุขภาพดี ตามวิถีคนภูเก็ต" ในวันที่ 2 พฤษภาคม 61

โครงสร้างองค์กร

ลักษณะสําคัญขององค์กร

ค่านิยมร่วม (Share Value)

“กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต เป็นศูนย์สร้างสุขภาพของชุมชน ทุกคนเต็มใจให้บริการ ทีมงานมีความสุข”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เด่นสร้างสุขภาพ เลิศด้านบริการ เยี่ยมประสานเครือข่าย”

พันธกิจ (Mission)

  • 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
  • 2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลมุ ทั้งมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
  • 3.ขยายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ (Tactics)

“สร้างสุขภาพ นําซ่อมสุขภาพ”

เป้าประสงค์ (Goals)

  • 1.ประชาชนสามารถพึ่งตนเองและพึ่ง พากันเองด้านการดูแลสุขภาพได้
  • 2.ประชาชนและบุคลากรสามารถใช้กองการแพทย์เป็นฐานการเรียนรู้ด้านการพัฒนาสุขภาพ
  • 3.ศูนย์บริการสุขภาพผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน (PCU)
  • 4.บุคลากรและแกนนําเครือข่ายมีทักษะการทํางานเป็นทีมที่เป็นเลิศ
  • 5.เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนมีการดําเนินงานร่วมกับกองการแพทย์อย่างต่อเนื่อ

พื้นที่การให้บริการเขตเทศบาลนครภูเก็ต

การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

ที่ตั้งของศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์่ เทศบาลนครภูเก็ต

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครภูเก็ต

ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนถลาง ตรงข้ามสวน 72 พรรษามหาราชินี
หมายเลขโทรศัพท์ 076-216929-30
โทรสาร 076-223940
E-mail : Phuket_h1@ hotmail.com
ลิ้งค์สําหรับ แนบแผนที่ https://goo.gl/maps/jYfvFVjrppu

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ต

ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนอนุภาษภูเก็ตการ
หมายเลขโทรศัพท์ 076-216929-30
โทรสาร 076-223940
E-mail : Phuket_h1@ hotmail.com
ลิ้งค์สําหรับ แนบแผนที่ https://goo.gl/maps/jYfvFVjrppu

ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนกระ หลังสถานีดับเพลิง

ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนถลาง ตรงข้ามสวน 72 พรรษามหาราชินี
หมายเลขโทรศัพท์ 076-216929-30
โทรสาร 076-223940
E-mail : Phuket_h1@ hotmail.com
ลิ้งค์สําหรับ แนบแผนที่ https://goo.gl/maps/jYfvFVjrppu

กิจกรรมของกองการแพทย์ / ศูนย์บริการสาธารณสุข

Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม : โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2562) งานส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมและบรรยายพิเศษ ในโครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย
ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ต มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน
ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง
"สูงวัย สุขภาพดี...ชีวิตมีสุข" โดยเน้นในเรื่องอยู่อย่างไรให้สุขใจในวัยสูงอายุ พร้อมกับการส่งเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. (อารมณ์/ อาหาร/ออกกำลังกาย)
วิทยากรโดย ดร.อำนวย คุ้มบ้าน
"ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ" โดยเน้นเรื่องโรคที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ พร้อมกับการพูดถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับโรคเรื้อรัง
วิทยากรโดย แพทย์หญิงเยาวรัตน์ สมนาม
และ "สูงวัย สุขภาพดี...ไม่ลื่นไม่ล้ม" โดยเน้นในเรื่องการส่งเสริมความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูกและกล้ามเนื้อ แล้วมีการฝึกปฏิบัติในเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย
วิทยากรโดย คุณลดาวัลลิ์ แจ้งใจ

พร้อมนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

----------------
โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
Public image

การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและสร้างทักษะการช่วยเหลือตนเองให้รอดจากการจมน้ำ แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

ตามที่ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ตได้รับการสนับสุนนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ตในการจัดทำ โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ความรู้เรื่องการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและสร้างทักษะการช่วยเหลือตนเองให้รอดจากการจมน้ำ แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
รุ่นที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 61
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 ก.พ. 61
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 ก.พ. 61
รุ่นที่ 4 วันที่ 03 มี.ค. 61
รุ่นที่ 5 วันที่ 11 มี.ค. 61
(จำนวนจำกัด รุ่นละไม่เกิน 80 คน)

รับสมัครแล้ววันนี้ (จนเต็ม) ได้ที่ คุณเก๋ 076-216929-30 (งานป้องกันและควบคุมโรค)

Public image

อบรมความรู้การดูแลสุขภาพ

งานส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต อสม. ผู้สูงอายุ แกนนำสุขภาพ ผู้สนใจรักในสุขภาพเข้าร่วมอบรมความรู้การดูแลสุขภาพ โดย นพ. บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
ผู้ปฏิวัติชีวิต พิชิต 6 โรคร้าย ความดัน เบาหวาน อ้วน ไขมัน ภูมิแพ้ มะเร็ง
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต
สำรองที่นั่งได้ รับจำนวนจำกัดครับ
ฝากประชาสัมพันธ์ครับ
Public image

กิจกรรมพัฒนาทางสุขภาพจิต ในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ ตามรอยธรรม"

โครงการคัดกรองความเสี่ยงและให้ความรู้สุขภาพจิต ร่วมกับ โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตเทศบาลนครภูเก็ต
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิต ในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ ตามรอยธรรม" ภายใต้แนวคิด "เปิดโอกาสให้ตนเองและคนที่เรารัก เพื่อเติมพลังแห่งชีวิต" โดยคณะศิษย์หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
ในวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ ICT สะพานหิน
งานนี้...เข้าร่วมฟรี!!! โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 นี้
ติดต่อสอบถามได้ที่... 089-9975337 (คุณโจ้), 091-1652326 (คุณอารี) ส่งอีเมล์ได้ที่ [email protected]

:) กิจกรรมดีๆ ที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ตสร้างสรรค์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
^^
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

โครงการเสริมสร้างความรู้และการดูแลสุขภาพตามแนวทางวิถีโยคะ

วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา งานส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมโยคะสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และการดูแลสุขภาพตามแนวทางวิถีโยคะ
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักการฝึกโยคะด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีทักษะที่ถูกต้องในการฝึกโยคะพื้นฐานเพื่อสุขภาพ
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้รับการตอบรับจากประชาชนได้เป็นอย่างดี และได้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
สนับสนุนงบประมาณโดย_กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

ชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1811458839173968&type=1&l=6611511dcc
----------------
สนใจทำโครงการด้านสุขภาพ ติดต่อได้ที่
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครภูเก็ต
- E-mail : [email protected]
- Facebook Page : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
- Website : www.phukethealthfund.go.th
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

โครงการกินรสจืด ยืดชีวิต พิชิตโรคไต

วันที่ 2 มีนาคม 2560 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสุฑาทิพย์ เพ็ชร์มุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จัดทำ "โครงการกินรสจืด ยืดชีวิต พิชิตโรคไต" มีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่และเครือข่ายสุขภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้,การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการลดภาวะเสี่ยงโรคไต ตลอดถึงการนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับตัวเอง ครอบครัวและผู้รับบริการสำหรับผู้ป่วยโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในศูนย์บริการสาธารณสุขและชุมชน
โดยมีคุณวิลาวัล ผลพลอย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมด้วย คุณจิราภรณ์ พรจรัสพิศุทธิ์ โภชนากร รพศ.วชิระภูเก็ต เป็นวิทยากรในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ต

สนับสนุนงบประมาณโดย_กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

ชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1809455532707632.1073741836.100009296072009&type=1&l=7e593a4918
-----------------
สนใจทำโครงการด้านสุขภาพ ติดต่อได้ที่
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครภูเก็ต
- E-mail : [email protected]
- Facebook Page : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
- Website : www.phukethealthfund.go.th
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

นายกเทศนตรีนครภูเก็ต ร่วมเปิด โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รู้สู้ภัยพิบัติ

วันนี้ (2-2-2560) เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน มีความรู้สู้ภัยพิบัติ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2560” ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้และทักษะการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง สำหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ในโอกาสนี้ นายแพทย์โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวนิตยา ปัญจมีดิถี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการแพทย์ นายดอน ลิ้นนันทพิสิฐ ประชุมชุมย่านเมืองเก่า ร่วมเป็นเกียรติด้วย

การจัดกิจกรรมดังกล่าว หลักสูตร 8 ชั่วโมง จำนวน 4 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1,3 ประเมินการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน / การปฐมพยาบาล / การตรวจร่างกายเบื้องต้น / การช่วยเหลือ Basic (BLS) CPR ตามสมรรถนะวิชาชีพ / การจัดการสาธารณภัยขั้นพื้นฐานตามบทบาทหน้าที่
รุ่นที่ 2, 4 “เยาวชนช่วยชีวิต” อาสา first aid / ประเมินการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน / การปฐมพยาบาล / การช่วยเหลือ CPR ขั้นพื้นฐาน / การช่วยชีวิตด้วย 1669 / การรับมือภัยพิบัติโดยใช้อุปกรณ์รอบตัว
โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

สำหรับวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน จาก 3 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์
ณ ห้องประชุมคิงคาร์ล กุสตาฟ โรงพยาบาลกรุงเทพ โ
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการโดย นางณภาส์ณัฐ อุดี และนางสาวชญา ณ สงขลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

ในโอกาสนี้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชุมชนย่านเมืองเก่า โดยมีนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และประธานชุมชนย่านเมืองเก่าเป็นผู้รับมอบ และได้มอบชุดปฐมพยาบาลให้กับโรงเรียนที่รับการอบรมในครั้งนี้ด้วย
Public image

ขอเชิญประชุมกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2560

ขอเชิญประชุมกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2560
เป็น วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ศูนย์ฯ 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
Public image

การให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครภูเก็ต

กาลครั้งหนึ่ง เมื่อตอนนี้...
ลูก : แม่ค่ะ หนูไม่สบาย
แม่ : ไหน...แม่ดูิหน่อย ว่าเป็นไร อุ้ย! ตัวร้อนจัง
ไปหาหมอที่ไหนดีคะพ่อ
พ่อ : พาไปศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครภูเก็ตเลย สะดวก ใกล้ดี
แม่ : ดีเลย งั้นไปเลยลูก "สุขภาพของลูก สำคัญเสมอ"
-----------------------------------------------------
ใช่ครับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครภูเก็ต (ตรงข้ามลานมังกร)
เราให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 17.00 - 19.00 น.
--- อ๊ะๆ ยังไม่หมด เรายังให้บริการ คลินิคพิเศษอีกด้วย ---
1. ทุกวัน จ. - ศ. คลินิคฟันและคลินิคแพทย์แผนไทย
2. ทุกวัน จ. คลินิกฝากครรภ์ คลินิควางแผนครอบครัว
3. ทุกวัน อ. - พฤ. คลินิคความดันโลหิตสูง - โรคเบาหวาน
4. ทุกวัน ศ. คลินิคสุขภาพเด็กดี (ให้บริการฉีดวัคซีน) และ คลินิคตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก
นาจา แชร์ได้ ไลค์ได้
-------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครภูเก็ต โทร.076-216929-30
E-mail : [email protected]
http://www.phukethealthfund.go.th/
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

คณะอนุกรรมการ ด้านการประเมินผลโครงการ ลงตรวจเยี่ยม นิเทศ การดำเนินโครงการ ประจำปี 2560

วันนี้ (25-1-2560) เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะอนุกรรมการ ด้านการประเมินผลโครงการ ลงตรวจเยี่ยม นิเทศ การดำเนินโครงการ ของโรงเรียน-ศพด. ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีสท.วิสุทธิ์ พรหมทอง สท.วิรุณพร แซ่ตัน น.ส.นิตยา ปัญจมีดิถี รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ และ น.ส.บุญมา ติ้วสกุล หัวหน้างานวิชาการ รพศ.วชิระภูเก็ต พร้อมด้วย ตัวแทนจากชุมชน และเจ้าหน้าที่จากกองกกองทุนฯ
ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1
Copyrights © 2019 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต เวอร์ชั่น 1.0.0
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) Firefox Safari และ IE 9 ขึ้นไป