ขอเชิญกลุ่มประชาชน/ชมรม/หน่วยงานที่สนใจจัดกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค สามารถส่งโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทน.ภูเก็ต ประจำปีงบ 2568
ภายในนี้สิงหาคม 2567

ประชาสัมพันธ์

Public image
Public image
Public image
Public image

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่2/67

วันนี้ (8 ก.ค. 67) เวลา 15.30 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี เรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต คณะกรรมการกองทุนผู้สูงอายุ เทศบาลนครภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ห้องเล็ก) สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต.
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

โครงการ Clean food good exercise ปี 2567

วันที่ 22 มิ.ย. 67 เวลา 11.00 น. นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมรับฟังการนำเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ตามโครงการ Clean food good exercise ปี 2567 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ (อาหารเพื่อสุขภาพ) และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยนางสาวญาณิศา บัวเกษ รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี เรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ และบุคลากรกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วมฯ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวธันยารัสมิ์ ประทุมสุวรรณ นักโภชนาการชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) เทศบาลนครภูเก็ต
สำหรับตามโครงการ Clean food good exercise ปี 2567 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ (อาหารเพื่อสุขภาพ) จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักโภชนาศาสตร์
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี งบประมาณ2567

มีการตรวจช่องปากนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล และชั้นประถม ศึกษาในเขตเทศบาลนครภูเก็ตทั้ง 8 แห่ง
พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อรับบริการทันตกรรมตามความเหมาะสม
- ให้บริการทาฟลูออไรต์วานิชและเคลือบฟลูออไรต์เจลแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
- คัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ที่มีฟันกรามแท้ซี่แรกขึ้นแล้ว และไม่ผุ สามารถให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันได้
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

โครงการส่งเสริม ร้านชำปลอดภัย ด้านอาหาร และยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพปี 2567

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง อาหารฟาสต์ฟู้ด รวมถึงโภชนาการแก่นักเรียนในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพวัยทำงาน เทศบาลนครภูเก็ต สร้างก่อนซ่อมช่องปากดี

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพวัยทำงาน เทศบาลนครภูเก็ต สร้างก่อนซ่อมช่องปากดี
โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฎิบัติการการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการ
ดังนี้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากให้เหมาะสม ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ โรคปริทันต์ โรคมะเร็ง
และโรคอื่นๆ ในช่องปาก
พร้อมทั้งสาธิต และฝึกปฏิบัติการสำรวจความผิดปกติภายในช่องปากของตนเองเบื้องต้น
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

โครงการบุกบ้าน-คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี 67

ระหว่างวันที่ 2-21 พฤษภาคม 2567 ดำเนินการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง และภาวะอ้วนลงพุง ในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

“โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก ส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ตามวิถีชุมชน ปีงบประมาณ 2567”

วันที่ 17 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก ส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ตามวิถีชุมชน ปีงบประมาณ 2567” พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ นางสาวศศิภา ภักดีใหม่ นางดวงใจ วุฒิชาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางสาวเบญจมาศ บุญจันทร์ นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวยุวธิดา ถิ่นสาคู พยาบาลวิชาชีพ วิทยากร เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อสม. และแม่ตั้งครรภ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 2 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
สำหรับ “โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก ส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ตามวิถีชุมชน ปีงบประมาณ 2567” เทศบาลนครภูเก็ต จัดขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์มีความสำคัญต่อสุขภาวะของทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก เพื่อให้การตั้งครรภ์ และการคลอดมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงต่อเนื่อง การให้การดูแลเด็กในช่วงปฐมวัย การคุมกำเนิดหลังการคลอด การเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่สมวัย ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา รวมถึงการส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่.
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

โครงการ claen food good excercise ปี 2567

วันที่ 24 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Clean Food Good Exercise ปี 2567 โดยมีพระครูสังฆรักษ์ปิยะ อตฺถยุตฺโต เจ้าอาวาสวัดบางเสียดจังหวัดพังงา และนายศอดรีย์ อิสลาม โต๊ะอิหม่ามมันสยิดอัลมาดีนะห์(สะพานร่วม) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานชุมชนและชมรม อสม. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ลานมังกร เทศบาลนครภูเก็ต
Public image
Public image
Public image
Public image

นายธชานนท์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครภูเก็ต ด้านการประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 พ.ค. 67 นายธชานนท์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครภูเก็ต ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางสาวสุวนันท์ เภรีพาส สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 23 พ.ค.67 เวลา 13.00 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 3/2567 พร้อมด้วย นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นายวรรณรัตน์ พฤกษ์ประทิ่น ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ห้องใหญ่) สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2567

วันที่15 มี.ค.67 เวลา 13.30 น. นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต (ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ) ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต.
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2567

วันที่28 มี.ค.67 เวลา 13.30 น.นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 3/2567

วันที่16 พ.ค. 67 เวลา 10.00 น. นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ (ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ) ครั้งที่ 3/2567 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 ม.ค. 67 เวลา 13.30 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย นายเชื้อ คงจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นายเทพ พิสิฐนวกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตว่าที่ร้อยตรี เรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ คณะกรรมการสปสช และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2567

วันนี้ 11 ม.ค. 67 เวลา 13.30 น. นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ (ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ) ครั้งที่1/2567 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 13.30 น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่หน่วยงานสาธารณสุข/ชุมชน/ชมรม/โรงเรียน เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปี 2562 จำนวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,090,990 บาท โดยมีนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้อำนวยการกองการแพทย์ ผู้แทนชุมชน และผู้แทนอสม. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

จัดกิจกรรมโครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ในพันวัน ปี ๒๕๖๒

โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ในพันวัน ปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลป่าตอง
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และสามี จำนวนประมาณ ๒๐ คน อสม.แกนนำสายใยรัก จำนวนประมาณ ๕ คน แบ่งออกเป็น กิจกรรม ที่ ๑ โภชนาการสารรัก
กิจกรรมที่ ๒ นมแม่แด่ลูกรัก
กิจกรรมที่ ๓ พ่อนวดคลายปวดแม่
กิจกรรมที่ ๔ ร่วมด้วยช่วยหนูอาบน้ำ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ให้หญิงตั้งครรภ์และสามี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
2) มีความตระหนักถึงการฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ การดูแลตนเองและทารกในครรภ์ ขณะตั้งครรภ์จนคลอด รวมถึงหลังคลอดได้อย่างถูกต้อง
3) ให้แกนนำ อสม. สายใยรักมีความรู้ ความสามารถ มีความมั่นใจในการถ่ายทอด ให้คำแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด ได้อย่างถูกต้อง
การจัดโครงการในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงรัตนาวดี ด้วงจันทร์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต และคณะทีมวิทยากรของโรงพยาบาลป่าตอง

ในโอกาสนี้ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เยี่ยมชมการจัดโครงการ
โดยท่านได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบบรม ไว้ว่า "การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์นั้นมีความสำคัญต่อสุขภาวะของทารก ในครรภ์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จึงต้องสร้างความตระหนักให้มีการฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ คือ ต้องให้การดูแลที่มีคุณภาพมีมาตรฐานหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพและเสริมทักษะการดูแลหลังคลอด และทารกได้รับส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย ๖ เดือน ซึ่งการดูแลเด็กจะต้องทำต่อเนื่อง ในเด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของครอบครัวจะช่วยสานสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น"

สำหรับคลังภาพของกิจกรรมวันนี้ สามารถเข้าชมได้ที่ : ภาพและข่าว : งานวิชาการและแผนงาน กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
Public image
Public image

ประชาสัมพันธ์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ

ขอเชิญกลุ่มประชาชน/ชมรม/หน่วยงาน ที่สนใจจัดกิจกรรม/โครงการ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค

สามารถส่งโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทน.ภูเก็ต ประจำปีงบ 2562
ภายใน 24 เมษายน 2562
โดยจะนำเข้าที่ประชุมพิจารณาโครงการรอบนี้ (ครั้งที่ 3 / 2562 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562)

ส่งโครงการที่
- Line : @phukethealthfund
- Email : [email protected]
- Website : www.phukethealthfund.go.th

กองเลขานุการกองทุนฯ / 4 เม.ย. 2562


สอบถามโทร. (076) 216929-30
Public image
Public image
Public image
Public image

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมการอบรม “แนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน” ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
วันเสาร์ ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม โรงแรม แกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิตี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ ในการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ และคณะ อนุกรรมการ คณะทำงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและบริหารจัดการที่มากขึ้น

นอกจากนี้แกนนำสุขภาพในชุมชน หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น นับเป็นพลังเครือข่ายที่สำคัญในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเสริมจุดแข็งด้านสุขภาพของชุมชนต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเชาวลิต ลิบน้อย สปสช.เขต 11 สุราษฏร์ธานี และคุณกัฑณา ลิ่มชวลิต สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง เป็นวิทยากร

ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ รวมถึงแกนนำและเครือข่ายสุขภาพในชุมชน รวม 70 คน

ในโอกาสนี้ นางสาวสมใจ สุวรรณศุพภนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในนามประธานกองทุนฯ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมรับฟังการบรรยายของวิทยากรอีกด้วย

ท่านนายกสมใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต นับเป็นกลไกสำคัญในการช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวนครภูเก็ต เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม และความต้องการของประชาชนในชุมชน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมสามารถเสนอโครงการเข้ามารับการสนับสนุนผ่านกองทุน เกิดกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพใหม่ๆ และเกิดนวัตกรรมสุขภาพในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ประชาชนมีความเชื่อถือต่อกองทุนเพราะมีกระบวนการบริหารจัดการที่ผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน
การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะเป็นหลักสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเป็นไปตามเจตนารมณ์ จนนำไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะในกลุ่มวัยอย่างองค์รวมและเพื่อเป็นสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพต่อไป
Public image

กรมควบคุมโรค ห่วงปัญหาเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอมใหญ่ เตือนผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เล่นน้ำตามลำพังแม้จะเป็นสระน้ำเป่าลม

- นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กไทยเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนและปิดเทอมใหญ่ 3 เดือน ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุดเช่นกัน
- จากข้อมูลปี 2560 ที่ผ่านมา พบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต 708 ราย โดยเป็นการจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมใหญ่ถึง 254 ราย หรือร้อยละ 35.9 และเด็กที่จมน้ำส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 5-9 ปี สาเหตุการจมน้ำในช่วงปิดเทอมใหญ่เนื่องจากเด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเอง
- โดยข้อมูลปีที่แล้วพบว่าเดือนพฤษภาคม เมษายนและมีนาคม เด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงสุด ใกล้เคียงกัน คือ 87, 84 และ 83 ราย ตามลำดับ จังหวัดที่มีจำนวนเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ สกลนคร ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา บุรีรัมย์ ปัตตานี ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช
- สำหรับปี 2561 นี้ จากข้อมูลการเฝ้าระวังในเบื้องต้นของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–10 เมษายน 2561 พบเด็กจมน้ำเสียชีวิตแล้ว 42 ราย เฉพาะในช่วงปิดเทอมใหญ่ ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงปัจจุบัน ข้อมูลเบื้องต้นพบเด็กจมน้ำเสียชีวิตแล้ว 29 ราย
- ดังนั้นจึงขอเตือนผู้ปกครองว่าในช่วงปิดเทอมใหญ่นี้ให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้ชวนกันไปเล่นน้ำกันเอง โดยเฉพาะในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ห่างไกลจากผู้ใหญ่คอยดูแล
- อีกข้อควรระวังคือในช่วงปิดเทอมใหญ่ที่เด็กจะอยู่บ้านกับครอบครัว ประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อน ผู้ปกครองจึงมักซื้อสระน้ำพลาสติกเป่าลมใส่น้ำให้เด็กๆเล่นในบริเวณบ้าน และอาจชะล่าใจเห็นว่าเป็นน้ำตื้น ปล่อยให้เด็กเล่นตามลำพัง อาจทำให้เด็กจมน้ำเสียชีวิตได้เช่นกัน ดังนี้จงควรเลือกขนาดของสระน้ำเป่าลมให้เหมาะกับผู้ที่ใช้งาน โดยเลือกสระน้ำในระดับที่เด็กนั่งแล้ว ไม่จมน้ำหรือระดับน้ำอยู่ประมาณท้องของเด็กเมื่อนั่ง เมื่อเลิกใช้งานแล้ว ควรปล่อยน้ำออกจากสระให้หมด เพื่อป้องกันการแอบไปเล่นของเด็กๆ ที่สำคัญไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำในสระน้ำพลาสติกตามลำพัง เพราะอาจเกิดการจมน้ำได้

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : นฤมล อุดมพร / สวท.
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
Public image

การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและสร้างทักษะการช่วยเหลือตนเองให้รอดจากการจมน้ำ แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

ตามที่ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ตได้รับการสนับสุนนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ตในการจัดทำ โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ความรู้เรื่องการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและสร้างทักษะการช่วยเหลือตนเองให้รอดจากการจมน้ำ แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
รุ่นที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 61
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 ก.พ. 61
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 ก.พ. 61
รุ่นที่ 4 วันที่ 03 มี.ค. 61
รุ่นที่ 5 วันที่ 11 มี.ค. 61
(จำนวนจำกัด รุ่นละไม่เกิน 80 คน)

รับสมัครแล้ววันนี้ (จนเต็ม) ได้ที่ คุณเก๋ 076-216929-30 (งานป้องกันและควบคุมโรค)

Public image

ขอเชิญจิตอาสาร่วมประดิษฐ์หมอนจาก หลอดกาแฟ ตุ๊กตาช้างน้อย

ขอเชิญจิตอาสาทุกท่าน ทุกชมรม ร่วมประดิษฐ์ หมอนหลอดกาแฟ ตุ๊กตาช้างน้อย ปลอกมือดึงสาย เพื่อผู้ป่วยติดเตียง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครภูเก็ต
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. ถึง 15:00 น.
มีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี สำหรับจิตอาสาทุกท่านตลอดวัน
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อ0762354501 (หน่วยงาน), 089-9975337 (คุณโจ้)
Public image

อบรมความรู้การดูแลสุขภาพ

งานส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต อสม. ผู้สูงอายุ แกนนำสุขภาพ ผู้สนใจรักในสุขภาพเข้าร่วมอบรมความรู้การดูแลสุขภาพ โดย นพ. บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
ผู้ปฏิวัติชีวิต พิชิต 6 โรคร้าย ความดัน เบาหวาน อ้วน ไขมัน ภูมิแพ้ มะเร็ง .
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต
สำรองที่นั่งได้ รับจำนวนจำกัดครับ
ฝากประชาสัมพันธ์ครับ
Public image

กิจกรรมพัฒนาทางสุขภาพจิต ในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ ตามรอยธรรม"

โครงการคัดกรองความเสี่ยงและให้ความรู้สุขภาพจิต ร่วมกับ โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตเทศบาลนครภูเก็ต
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิต ในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ ตามรอยธรรม" ภายใต้แนวคิด "เปิดโอกาสให้ตนเองและคนที่เรารัก เพื่อเติมพลังแห่งชีวิต" โดยคณะศิษย์หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
ในวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ ICT สะพานหิน
งานนี้...เข้าร่วมฟรี!!! โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 นี้
ติดต่อสอบถามได้ที่... 089-9975337 (คุณโจ้), 091-1652326 (คุณอารี) ส่งอีเมล์ได้ที่ [email protected]

:) กิจกรรมดีๆ ที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ตสร้างสรรค์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
^^
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

นายกเทศนตรีนครภูเก็ต ร่วมเปิด โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รู้สู้ภัยพิบัติ

วันนี้ (2-2-2560) เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน มีความรู้สู้ภัยพิบัติ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2560” ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้และทักษะการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง สำหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ในโอกาสนี้ นายแพทย์โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวนิตยา ปัญจมีดิถี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการแพทย์ นายดอน ลิ้นนันทพิสิฐ ประชุมชุมย่านเมืองเก่า ร่วมเป็นเกียรติด้วย

การจัดกิจกรรมดังกล่าว หลักสูตร 8 ชั่วโมง จำนวน 4 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1,3 ประเมินการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน / การปฐมพยาบาล / การตรวจร่างกายเบื้องต้น / การช่วยเหลือ Basic (BLS) CPR ตามสมรรถนะวิชาชีพ / การจัดการสาธารณภัยขั้นพื้นฐานตามบทบาทหน้าที่
รุ่นที่ 2, 4 “เยาวชนช่วยชีวิต” อาสา first aid / ประเมินการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน / การปฐมพยาบาล / การช่วยเหลือ CPR ขั้นพื้นฐาน / การช่วยชีวิตด้วย 1669 / การรับมือภัยพิบัติโดยใช้อุปกรณ์รอบตัว
โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

สำหรับวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน จาก 3 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์
ณ ห้องประชุมคิงคาร์ล กุสตาฟ โรงพยาบาลกรุงเทพ โ
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการโดย นางณภาส์ณัฐ อุดี และนางสาวชญา ณ สงขลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

ในโอกาสนี้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชุมชนย่านเมืองเก่า โดยมีนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และประธานชุมชนย่านเมืองเก่าเป็นผู้รับมอบ และได้มอบชุดปฐมพยาบาลให้กับโรงเรียนที่รับการอบรมในครั้งนี้ด้วย
Public image

กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ตร่วมส่งประกวด อสม.ดีเด่น ระดับภาค-เขต ประจำปี 2560

กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ตร่วมส่งประกวด อสม.ดีเด่น ระดับภาค-เขต ประจำปี 2560

เช้านี้ (29 ม.ค. 60) เวลา 8.30 น. เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ (นายศิลา รักเมือง นายเอกรัตน์ ขาวเหลือง) พร้อมด้วย อสม.เทศบาลนครภูเก็ต

ออกเดินจากภูเก็ตไปจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับภาค-เขต ประจำปี 2560

สำหรับปีนี้ เทศบาลนครภูเก็ต ส่งประกวด จำนวน 2 คน
1. นายบำรงค์ ประแจ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
2. นางกฤษวรรณ แซ่ตัน สาขาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
------
ร่วมให้กำลังใจกันนะครับ
Public image
Public image
Public image
Public image
Public image

คณะอนุกรรมการ ด้านการประเมินผลโครงการ ลงตรวจเยี่ยม นิเทศ การดำเนินโครงการ ประจำปี 2560

วันนี้ (25-1-2560) เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะอนุกรรมการ ด้านการประเมินผลโครงการ ลงตรวจเยี่ยม นิเทศ การดำเนินโครงการ ของโรงเรียน-ศพด. ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีสท.วิสุทธิ์ พรหมทอง สท.วิรุณพร แซ่ตัน น.ส.นิตยา ปัญจมีดิถี รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ และ น.ส.บุญมา ติ้วสกุล หัวหน้างานวิชาการ รพศ.วชิระภูเก็ต พร้อมด้วย ตัวแทนจากชุมชน และเจ้าหน้าที่จากกองกกองทุนฯ
ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1
Public image

การประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 6/2559

การประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 6/2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการฯ 1 กองการแพทย์
เพื่อกลั่นกรองและพิจารณาโครงการปีงบ 2560 จำนวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,533,200 บาท นั้น
ในการประชุมครั้งนี้ มีนพ.โกศล แตงอุทัย เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยผู้แทนอสม./ชุมชน/ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เป็นกรรมการ รวม 10 คน
ผลการประชุม ดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพ)
- เห็นชอบโครงการและให้เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหญ่
จำนวน 17 โครงการ เป็นเงิน 2,096,700 บาท
- ไม่เห็นชอบโครงการและให้ผรช.เสนอเข้ามาใหม่รอบหน้า
จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 436,500 บาท
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ขอเชิญผู้สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ได้ที่นี่
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
กองเลขานุการกองทุนฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
โทร.076 216929
อีเมล์ [email protected]
Public image

"ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล" ครั้งที่ 2

"ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล" ครั้งที่ 2
ณ หลาดปล่อยของ (Phuket Indy Market) โดยมีกิจกรรม
1.ประชาสัมพันธ์กำจัดยุงลาย ป้องกัน3โรค คือโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทย
ซึ่งพระองค์ท่านได้มี กระแสพระราชดำรัสไว้ ความว่า "โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้วและยังมีอันตรายอยู่มาก อยากให้ปราบปรามอย่างจริงจัง อันตรายจากโรคไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง" พระองค์ได้พระราชทาน ณ พระราชวังไกลกังวลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 สค 2542
2.กิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื่องต้น ความเสี่ยงที่จะเป็น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอ้วน เป็นต้น
Public image
Public image
Public image

ทาสีรอบวงเวียนหอนาฬิกาเริงจิต

เวลา 06.00 - 08.00 น.
จิตอาสาเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกันทำความดี
ทาสีรอบวงเวียนหอนาฬิกาเริงจิต
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560


Copyrights © 2019 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต เวอร์ชั่น 1.0.0
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) Firefox Safari และ IE 9 ขึ้นไป