สถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

ชื่อโครงการ

จัดการ

สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต และพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566- กันยายน 2567) จำนวน 366 วัน1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนฯให้กับประชาชน
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
เทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ตขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชนรอบรู้ สู่สุขภาพดี ปี 2575” และมีค่านิยมร่วมของกองทุนฯ คือ “ร่วมสร้างสุขภาพให้ ชาวภูเก็ตมีสุขภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการของชุมชนในระดับท้องถิ่น เน้นการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ การดำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วงและให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการดำเนินงานตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา มีโครงการที่เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจำนวน 87 โครงการ คณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ได้จัดประชุมรวม 24 ครั้ง รวมอนุมัติงบประมาณทั้ง 4 ประเภท จำนวน 9,495,175 บาท จากการประเมินตนเองประจำปี 2566 อยู่ในระดับ A+ (ต่อเนื่อง 14 ปีซ้อน) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพสูง การดำเนินงานเพื่อเกิดการพัฒนากองทุนอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยการมีทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือในการการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อปัจจัยซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานชองกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์และผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองของกองทุนอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นประสิทธิผล
โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2567 View
พื้นที่ในเขต เทศบาลนครภูเก็ต1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนฯให้กับประชาชน
2. เพื่อให้หน่วยงาน ชุมชน ชมรม มาขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ตจัดตั้งขึ้นในปี 2551 ปัจจุบันดำเนินงานมาแล้ว 10 ปี ได้รับการยกระดับเป็นกองทุนเพื่อศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนให้งบ ภาคีให้ใจ ร่วมสร้างสุขภาพ” และมีค่านิยมร่วมของกองทุนฯ คือ “ร่วมสร้างสุขภาพให้ชาวภูเก็ตมีสุขภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการของชุมชนในระดับท้องถิ่น เน้นการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ การดำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง จากการประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2563 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 8.67 จากคะแนนเต็ม 10 แต่การรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบประเด็นด้านความเข้าใจในบทบาท ความเป็นเจ้าของและศักยภาพของกองทุนฯ ในระดับพื้นที่ยังมีน้อย
กองทุนฯ มีความจำเป็น เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ในชุมชนเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ถูกต้องรวมถึงสามารถเขียนโครงการ เพื่อขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อใช้ในการสร้างเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ต่อไป
โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 View
Copyrights © 2019 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต เวอร์ชั่น 1.0.0
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) Firefox Safari และ IE 9 ขึ้นไป