สถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

ชื่อโครงการ

จัดการ

พื้นที่ในเขต เทศบาลนครภูเก็ต1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนฯให้กับประชาชน
2. เพื่อให้หน่วยงาน ชุมชน ชมรม มาขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ตจัดตั้งขึ้นในปี 2551 ปัจจุบันดำเนินงานมาแล้ว 10 ปี ได้รับการยกระดับเป็นกองทุนเพื่อศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนให้งบ ภาคีให้ใจ ร่วมสร้างสุขภาพ” และมีค่านิยมร่วมของกองทุนฯ คือ “ร่วมสร้างสุขภาพให้ชาวภูเก็ตมีสุขภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการของชุมชนในระดับท้องถิ่น เน้นการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ การดำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง จากการประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2563 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 8.67 จากคะแนนเต็ม 10 แต่การรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบประเด็นด้านความเข้าใจในบทบาท ความเป็นเจ้าของและศักยภาพของกองทุนฯ ในระดับพื้นที่ยังมีน้อย
กองทุนฯ มีความจำเป็น เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ในชุมชนเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ถูกต้องรวมถึงสามารถเขียนโครงการ เพื่อขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อใช้ในการสร้างเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ต่อไป
โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 View
Copyrights © 2019 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต เวอร์ชั่น 1.0.0
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) Firefox Safari และ IE 9 ขึ้นไป