บันทึกโครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

ตรวจสอบสถานะโครงการจากสี:
ปกติ
หมดอายุ
รอตรวจสอบ
โครงการผ่านแล้ว

# รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตั้งไว้ ใช้ไป คงเหลือ สรุปรูปเล่ม วันที่ เข้ากรรมการ วันที่ คืนเงิน วันที่ จัดการ
1 H64-D26:9 johnan
เริ่มต้น: 30 พ.ย. 542
สิ้นสุด: 30 พ.ย. 542
0.00 0.00 0.00 - - - - - -  
2 COM63-A54:8 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสุข สม วัย ปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
93,700.00 0.00 93,700.00 - - - - - -  
3 COM63-AR53:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
68,500.00 0.00 68,500.00 - - - - - -  
4 H63-MCH24:4 โครงการโรงเรียนพ่อแม่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 31 ธ.ค. 2563
71,550.00 0.00 71,550.00 - - - - - -  
5 COM63-AR52:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
52,500.00 0.00 52,500.00 - - - - - -  
6 COM63-CY51:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
73,000.00 0.00 73,000.00 - - - - - -  
7 COM63-CY50:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
51,500.00 0.00 51,500.00 - - - - - -  
8 COM63-CY49:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
71,000.00 0.00 71,000.00 - - - - - -  
9 COM63-CY48:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
138,400.00 0.00 138,400.00 - - - - - -  
10 B63-NC6:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นครภูเก็ต 1 ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
47,500.00 0.00 47,500.00 - - - - - -  
11 COM63-CY47:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2564
246,000.00 0.00 246,000.00 - - - - - -  
12 COM63-CY46:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2564
324,000.00 0.00 324,000.00 - - - - - -  
13 COM63-CY45:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2564
147,000.00 0.00 147,000.00 - - - - - -  
14 COM63-CY44:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2564
915,000.00 0.00 915,000.00 - - - - - -  
15 B63-NC5:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2564
64,000.00 0.00 64,000.00 - - - - - -  
16 B63-NC4:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2564
92,000.00 0.00 92,000.00 - - - - - -  
17 B63-NC3:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2564
253,000.00 0.00 253,000.00 - - - - - -  
18 COM63-CY43:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
40,000.00 0.00 40,000.00 - - - - - -  
19 COM63-CY42:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
37,000.00 0.00 37,000.00 - - - - - -  
20 COM63-CY41:4 โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 28 ก.พ. 2564
38,800.00 0.00 38,800.00 - - - - - -  
21 COM63-AR40:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 หลาดกอจ๊าน ชุมชน 40 ห้อง และชุมชนซอยต้นโพธิ์ ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 31 ก.ค. 2563
32,800.00 0.00 32,800.00 - - - - - -  
22 B63-NC2:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
21,000.00 0.00 21,000.00 - - - - - -  
23 B63-NC1:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
22,500.00 0.00 22,500.00 - - - - - -  
24 H63-AR21:4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เริ่มต้น: 7 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
92,000.00 0.00 92,000.00 - - - - - -  
25 H63-A20:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เทศบาลนครภูเก็ต รอบที่ 2
เริ่มต้น: 20 มี.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
611,100.00 0.00 611,100.00 - - - - - -  
26 H63-A19:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
เริ่มต้น: 4 มี.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
483,000.00 0.00 483,000.00 - - - - - -  
27 H63-A18:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 4 มี.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
687,350.00 0.00 687,350.00 - - - - - -  
28 COM63-AR35:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนอ่าวเกใน
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
29 COM63-AR34:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนหลังหอประชุม
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
30 COM63-AR33:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนหลังศาลากลาง
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
31 COM63-AR32:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนแสนสุข
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
32 COM63-AR31:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสี่สิบห้อง
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
33 COM63-AR30:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสามัคคีสามกอง
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
34 COM63-AR29:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
35 COM63-AR28:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
36 COM63-AR27:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนร่วมน้ำใจ
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
37 COM63-AR26:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
38 COM63-AR25:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
39 COM63-AR24:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนถนนหลวงพ่อ
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
40 COM63-AR23:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนถนนสุทัศน์ ซอย 2
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
41 COM63-AR22:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กค้า 3
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
42 COM63-AR21:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กค้า 2
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
43 COM63-AR20:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กค้า 1
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
44 COM63-AR19:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กข่า
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
45 COM63-AR18:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซอยต้นโพธิ์
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
46 COM63-AR17:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซอยกอไผ่
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
47 COM63-AR16:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนขุมน้ำนรหัส
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
48 COM63-AR15:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนโกมารภัจจ์
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
49 COM63-AR14:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชน 131
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
50 COM63-AR14:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต D
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
51 COM63-AR13:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต C
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
52 COM63-AR12:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต B
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
53 COM63-AR10:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต A
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 - - - -  
54 COM63-A9:8 โครงการ ทีมแกนนำสุขภาพ สานใจ สู่ชุมชน ปี 2563
เริ่มต้น: 14 ก.พ. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
35,000.00 0.00 35,000.00 - - - - - -  
55 COM63-CY8:4
*
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา
เริ่มต้น: 14 ก.พ. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
15,000.00 15,000.00 0.00 8 ก.ย. 2563 - - - -  
56 COM63-A7:8 โครงการออกกำลังกายหลากหลาย ชุมชนโกมารภัจจ์
เริ่มต้น: 1 มี.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
24,600.00 0.00 24,600.00 - - - - - -  
57 COM63-A6:2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 14 ก.พ. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
35,500.00 0.00 35,500.00 - - - - - -  
58 H63-AR14:2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2563
เริ่มต้น: 1 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
25,000.00 0.00 25,000.00 - - - - - -  
59 H63-E13:4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองในผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 14 ก.พ. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
25,000.00 0.00 25,000.00 - - - - - -  
60 ADMIN63-OX4:3 โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ระยะที่ 2 ปี 2563
เริ่มต้น: 1 มี.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
13,000.00 0.00 13,000.00 - - - - - -  
61 ADMIN63-OX2:4 โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 14 ก.พ. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
99,500.00 0.00 99,500.00 - - - - - -  
62 H63-A12:2 โครงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพพนักงานพ่นสารเคมีควบคุมแมลงนำโรคของเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 14 ก.พ. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
80,000.00 0.00 80,000.00 - - - - - -  
63 H63-NCD11:3 โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้านแบบสหวิชาชีพ
เริ่มต้น: 1 มี.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
120,000.00 0.00 120,000.00 - - - - - -  
64 H63-A30:8
*
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสร้างสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
40,000.00 27,502.00 40,000.00 22 มิ.ย. 2563 - - - -  
65 H63-MCH29:4 โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ใน 1,000 วัน ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
36,000.00 0.00 36,000.00 - - - - - -  
66 H63-A28:8 โครงการโอบรักนครภูเก็ต ปี 2
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
45,000.00 0.00 45,000.00 - - - - - -  
67 H63-CY27:2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ เกินโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
34,000.00 0.00 34,000.00 - - - - - -  
68 H63-NCD26:2 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation interviewing) ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
45,000.00 0.00 45,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
69 H63-A25:8 โครงการมุ่งสู่มาตรฐานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
67,000.00 0.00 67,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
70 H63-A24:8 โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเชิงรุก (CPR & AED) ในสวนสาธารณะ เขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
63,000.00 0.00 63,000.00 - - - - - -  
71 H63-NC23:7 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
93,000.00 0.00 93,000.00 - - - - - -  
72 H63-NC22:7 โครงการ “หนูน้อยฟันดีเริ่มที่ซี่แรกปีที่ 3” ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
50,000.00 0.00 50,000.00 - - - - - -  
73 H63-AR21:2 โครงการคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเชิงรุกแบบบูรณาการโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
79,200.00 0.00 79,200.00 - - - - - -  
74 H63-CY20:4 โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ (อสร./ยสร.) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2563
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2564
116,000.00 0.00 116,000.00 - - - - - -  
75 H63-CY19:4 โครงการรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกัน 3 โรคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
140,000.00 0.00 140,000.00 - - - - - -  
76 COM63-A31:8 โครงการอบรมเยียวยาใจผู้ป่วยเพื่อนข้างเตียง I SEE YOU ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
40,000.00 0.00 40,000.00 - - - - - -  
77 COM63-A30:8 โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
107,400.00 0.00 107,400.00 - - - - - -  
78 ADMIN63-A1:8 โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี พ.ศ.2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
80,000.00 0.00 0.00 - - - - - -  
79 B63-CY1:4
*
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็กไทยพัฒนาการดีเริ่มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2563
34,000.00 17,600.00 16,400.00 16 เม.ย. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
80 ADMIN63-A4:8 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
356,000.00 0.00 356,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
81 COM63-CY32:4
*
โครงการการป้องกันโรคเบาหวานในวัยเรียนด้วยการ์ดรอบรู้ ใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
14,000.00 14,000.00 0.00 9 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
82 COM63-CY31:4
*
โครงการวัยใส รักเป็นปลอดภัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 31 ม.ค. 2563
19,100.00 20,709.00 -1,609.00 9 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
83 COM63-E30:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัยของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
23,170.00 0.00 23,170.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
84 COM63-E29:2 โครงการ สว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
33,500.00 0.00 33,500.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
85 COM63-A28:5 โครงการรำวง เพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
40,600.00 0.00 40,600.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
86 COM63-E27:4 โครงการกายบริหารสุขภาพแบบหลักสูตรเชิงลีลาศของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
31,500.00 0.00 31,500.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
87 COM63-A26:5 โครงการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
167,000.00 0.00 167,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
88 COM63-CY25:4 โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
291,000.00 0.00 291,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
89 COM63-A24:5 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิคไลน์แดนซ์ ยามเย็น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
55,000.00 0.00 55,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
90 H63-AR22:4 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรงพยาบาลองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
33,100.00 0.00 33,100.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
91 H63-A21:2 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเเละมะเร็งเต้านม ในปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
27,000.00 0.00 27,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
92 H63-A20:5 โครงการสมุนไพรสู่ใจผู้รับบริการ ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
45,000.00 0.00 45,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
93 H63-CY19:2 โครงการคัดกรองเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
20,000.00 0.00 20,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
94 COM63-E23:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
100,000.00 0.00 100,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
95 H63-A18:5 โครงการ Clean food good exercise ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
60,000.00 0.00 60,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
96 H63-CY17:4 โครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
53,500.00 0.00 53,500.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
97 H63-A16:5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
362,000.00 0.00 362,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
98 H63-CY15:4 โครงการสร้างสุขภาพเสริมพลังใจเครือข่ายไร้ควันบุหรี่เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
110,500.00 0.00 110,500.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
99 H63-CY14:4 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต “เยาวชนอาสา First Aid” ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
122,000.00 0.00 122,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
100 H63-A13:2
*
โครงการ We Fit We Strong ปี 2
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
190,000.00 126,480.00 63,520.00 3 ส.ค. 2563 30 พ.ย. 542 7 ส.ค. 2563  
101 H63-CY11:4
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
167,200.00 84,629.00 82,571.00 16 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
102 H63-CY10:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
66,600.00 0.00 66,600.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
103 H63-A9:2 โครงการคัดกรองสุขภาพของผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
472,500.00 0.00 472,500.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
104 COM62-CY23:4
*
โครงการโภชนการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 21 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
672,000.00 672,000.00 0.00 14 ก.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
105 H63-CY45:4
*
โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Self Care) ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
171,000.00 0.00 171,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
106 H63-AR44:4
*
โครงการร้านชำสีขาว สู่มาตรฐานการบริโภคอย่างปลอดภัย
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 31 ก.ค. 2563
290,000.00 0.00 290,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
107 H63-AR43:4
*
โครงการมะเร็งลำไส้ป้องกันได้หากใส่ใจความเสี่ยง ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
60,000.00 0.00 60,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
108 H63-E42:2
*
โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
60,000.00 0.00 60,000.00 13 ก.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
109 H63-NC41:5
*
โครงการเด็กไทยโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
73,000.00 0.00 73,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
110 COM63-AR61:4
*
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพกายใจด้วยดนตรีบำบัด ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
144,800.00 0.00 144,800.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
111 COM63-CY64:4
*
โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
65,600.00 0.00 65,600.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
112 ADMIN63-AR10:4
*
โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
679,400.00 0.00 679,400.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
113 ADMIN63-AR6:4
*
โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
205,500.00 0.00 205,500.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
114 COM63-AR60:2
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขก ศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
59,000.00 0.00 59,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
115 COM63-CY58:4
*
โครงการรักในวัยเรียน จุดเปลี่ยนชีวิต.ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
111,100.00 0.00 111,100.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
116 COM63-AR57:2
*
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดโรค สร้างสุขภาพ ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
139,400.00 0.00 139,400.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
117 H63-AR40:2
*
โครงการบุกบ้านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
135,000.00 0.00 135,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
118 H63-AR39:4
*
โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุข ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
56,000.00 52,905.00 3,095.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
119 COM63-AR56:4
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะยามเช้า ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
56,700.00 0.00 56,700.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
120 COM63-AR55:4
*
โครงการฝึกอบรมลีลาศสากล หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ชมรมลีลาศสากลเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
74,300.00 0.00 74,300.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
121 COM63-AR54:4
*
โครงการออกกำลังกายแบบ เต้าเต๋อซิ่นซี เสริมสร้างพลังชีวิต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
66,000.00 0.00 66,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
122 COM63-AR53:4
*
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี่ พัฒนากายและจิตเพื่อความสุข
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
79,300.00 0.00 79,300.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
123 COM63-AR52:2
*
โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
64,200.00 0.00 64,200.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
124 COM63-AR50:4
*
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของชมรมไทเก๊กสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
66,000.00 0.00 66,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
125 COM63-AR49:4
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาวู้ดบอล
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
64,000.00 0.00 64,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
126 COM63-AR48:4
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิค หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
38,000.00 0.00 38,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
127 COM63-AR47:5
*
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : รำกระบองชีวจิต (ลานมังกร) ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
33,500.00 0.00 33,500.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
128 COM63-AR46:4
*
โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพ ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
38,700.00 0.00 38,700.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
129 COM63-AR45:4
*
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนซีเต็กข่า ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
33,500.00 14,200.00 19,300.00 3 ก.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
130 COM63-E44:2
*
โครงการออกกำลังกายหลากหลายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
37,200.00 0.00 37,200.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
131 COM63-E43:4
*
โครงการเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ By ดีเจสูงวัย ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
34,200.00 0.00 34,200.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
132 COM63-E42:4
*
โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
81,300.00 0.00 81,300.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
133 COM63-AR41:4 โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
64,600.00 0.00 64,600.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
134 B62-NC7:4
*
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็กไทยพัฒนาการดีเริ่มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เริ่มต้น: 22 ก.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
34,000.00 0.00 34,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
135 COM62-AR40:5
*
โครงการดนตรีบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 22 ก.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
60,000.00 55,454.00 4,546.00 6 พ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2563 19 มี.ค. 2563  
136 H62AR38:3 โครงการส่งเสริมการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยภาวะนอนติดเตียงด้วยการแพทย์แผนไทยแบบบูรณการกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
42,000.00 0.00 42,000.00 27 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
137 B62NC6:4
*
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1 ปลอดโรค ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2563
19,250.00 0.00 19,250.00 30 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 30 มิ.ย. 2563  
138 COM62AR39:5 โครงการเต้นรองเง็งเพื่อสุขภาพ ชุมชนซีเต็กค้า 2 ประจำปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
27,800.00 0.00 27,800.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
139 ADMIN62AR5:4
*
โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลโครงการผ่านเว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
40,000.00 40,000.00 0.00 26 ก.พ. 2563 10 มิ.ย. 2563 26 ก.พ. 2563  
140 B62NC5:5
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 4 ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2563
56,840.00 26,202.00 30,638.00 16 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
141 B62NC4:5
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 3 ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2563
62,600.00 28,676.00 33,924.00 14 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 542 14 พ.ค. 2563  
142 B62NC3:5
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2563
64,520.00 29,622.00 34,898.00 16 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
143 B62NC2:5
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2563
276,480.00 132,950.00 143,530.00 16 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 18 มิ.ย. 2563  
144 COM62NC38:5
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
235,200.00 139,130.00 96,070.00 22 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 3 ก.ค. 2563  
145 COM62AR37:4 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ สุข สม วัย ชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 มิ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
124,200.00 0.00 124,200.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
146 COM62CY36:4
*
โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 มิ.ย. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
40,000.00 0.00 40,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
147 COM62A35:5
*
โครงการสร้างแกนนำชุมชนสุขภาพ ชุมชนซีเต็กค้าสุขภาพดีตามแนวพระราชดำริ
เริ่มต้น: 1 เม.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
21,000.00 15,050.00 5,950.00 13 ก.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
148 COM62A34:5
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขก ศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 เม.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
42,600.00 42,600.00 0.00 6 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
149 H62CY37:4
*
โครงการแกนนำวัยทีน รักเป็นปลอดภัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 เม.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
136,000.00 93,902.00 42,098.00 15 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 542 27 พ.ค. 2563  
150 H62A36:2
*
โครงการรู้ทัน ห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 เม.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
108,200.00 63,795.00 44,405.00 29 พ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2563 28 พ.ย. 2562  
151 COM62A33:8
*
โครงการสร้างวิทยากร ครู ก หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 7 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
174,000.00 173,900.00 100.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
152 H62NCD35:5
*
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 เม.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
30,000.00 23,295.00 6,705.00 28 ม.ค. 2563 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
153 H62AR34:4
*
โครงการจัดการแหล่งเสี่ยงและป้องกันพลัดตกจมน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
80,000.00 72,500.00 7,500.00 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
154 COM62A32:5
*
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนซีเต็กข่า ปี 2562
เริ่มต้น: 7 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
37,600.00 39,800.00 -2,200.00 18 ธ.ค. 2562 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
155 COM62E31:5
*
โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจ สุขภาพฟัน ปี 2562
เริ่มต้น: 7 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
17,500.00 17,560.00 -60.00 30 เม.ย. 2562 20 มิ.ย. 2562 30 พ.ย. 542  
156 H62CY33:5
*
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียน ในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
45,000.00 0.00 45,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
157 COM62AR30:2
*
โครงการเยี่ยมบ้านร่วมมือหยุดยั้งและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
27,000.00 0.00 27,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
158 H62A32:5
*
โครงการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
148,000.00 0.00 148,000.00 9 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
159 COM62NCD29:4
*
โครงการใช้สมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 7 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
18,100.00 18,100.00 0.00 30 เม.ย. 2562 - - - -  
160 COM62AR28:8
*
โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 3 เก็บ 3 โรค ในพื้นที่รับผิดชอบคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 พ.ย. 2562
51,300.00 39,824.00 11,476.00 16 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 17 มี.ค. 2563  
161 H62AR31:4
*
โครงการรักสดใส ทันสมัย ปลอดภัยโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
43,000.00 32,365.00 10,635.00 21 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 11 ธ.ค. 2562  
162 H62E30:4
*
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต หยีเต้ง ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
27,000.00 20,735.00 6,265.00 16 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 17 มี.ค. 2563  
163 H62A29:5
*
โครงการรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกัน 3 โรคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 19 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
121,000.00 90,508.00 30,492.00 20 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562  
164 H62A28:5
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
142,000.00 126,330.00 15,670.00 9 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
165 H62D27:3
*
โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้าน ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
120,000.00 115,925.00 4,075.00 16 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
166 COM62AR27:8
*
โครงการทำบุญสุขใจ ใส่ใจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดวิชิตสังฆาราม และวัดขจรรังสรรค์ ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
17,000.00 17,264.00 -264.00 1 พ.ค. 2562 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
167 H62E26:4
*
โครงการเตรียมตัวปรับใจสู่สังคมสูงวัย (เกษียณสร้างสุข)
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
144,000.00 137,270.00 6,730.00 27 ส.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 6 ก.ย. 2562  
168 H62AR25:2
*
โครงการบุกบ้านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
128,000.00 126,733.00 1,267.00 20 ก.ย. 2562 10 มิ.ย. 2563 7 ต.ค. 2562  
169 H62A24:5
*
โครงการโรงเรียน ชุมชน ใส่ใจ ใฝ่รู้ สู่ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
242,500.00 102,955.00 139,545.00 9 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
170 H62A23:5
*
โครงการเพิ่มศักยภาพระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
226,720.00 177,962.00 48,758.00 9 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
171 H62NC22:5
*
โครงการเด็กไทยโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
103,500.00 87,226.00 16,274.00 30 ต.ค. 2562 30 พ.ย. 542 13 พ.ย. 2562  
172 H62MCH21:4
*
โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ในพันวัน ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
55,400.00 44,704.00 10,696.00 9 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
173 H62CY20:5
*
โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Self Care) ปีการศึกษา 2561
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
53,000.00 36,785.00 16,215.00 3 มี.ค. 2563 10 มิ.ย. 2563 6 มี.ค. 2563  
174 H62CY19:2
*
โครงการคัดกรองเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2561
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
20,000.00 11,600.00 8,400.00 23 ม.ค. 2563 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
175 COM62A26:5
*
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย อสม.ชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
31,100.00 0.00 31,100.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
176 H62MCH18:4
*
โครงการโอบรักนครภูเก็ต ปี 1
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
53,100.00 53,100.00 0.00 12 มี.ค. 2563 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
177 COM62AR25:2
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
45,000.00 42,989.00 2,011.00 16 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
178 H62A17:5
*
โครงการ Clean food good exercise
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
60,000.00 56,351.00 3,649.00 18 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 3 ธ.ค. 2562  
179 H62A16:5
*
โครงการสมุนไพรสู่ใจผู้รับบริการ ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
50,000.00 44,706.00 5,294.00 29 พ.ค. 2562 20 มิ.ย. 2562 13 ก.พ. 2563  
180 H62NCD15:5
*
โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation interviewing)
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
60,000.00 15,700.00 44,300.00 11 ธ.ค. 2562 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
181 H62AR14:2
*
โครงการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ และตำบลตลาดเหนือ ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
37,000.00 13,566.00 23,434.00 20 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562  
182 COM62AR24:5
*
โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
108,200.00 0.00 108,200.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
183 H62AR13:2
*
โครงการคัดกรองและให้ความรู้สุขภาพจิต 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
50,500.00 50,474.00 26.00 16 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
184 COM62E23:5
*
โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
86,900.00 0.00 86,900.00 22 ก.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
185 COM62E22:5
*
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยลีลาศสากล ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
74,200.00 78,454.00 -4,254.00 15 ต.ค. 2562 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
186 H62NCD12:9
*
โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุข ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
60,000.00 55,383.90 4,616.10 24 ต.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 6 มี.ค. 2563  
187 COM62A21:5
*
โครงการออกกำลังกายแบบมวยไทยแอโรบิก ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
35,800.00 0.00 35,800.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 1 พ.ย. 2562  
188 H62CY11:9
*
โครงการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำ ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
38,000.00 22,275.40 15,724.59 3 เม.ย. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
189 COM62CY20:9
*
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 31 ต.ค. 2562
738,000.00 745,336.00 -7,335.50 30 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562  
190 H62NC10:7
*
โครงการเด็กปฐมวัย ฟันดี ด้วยฟลูออไรด์วานิช ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2563
30,000.00 24,378.80 5,621.16 11 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 542 27 พ.ค. 2563  
191 H62NC9:7
*
โครงการหนูน้อยฟันดีเริ่มที่ซี่แรก ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
60,000.00 46,078.80 13,921.16 3 เม.ย. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
192 COM62A19:2
*
โครงการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
289,000.00 288,689.00 311.00 17 ต.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 25 ธ.ค. 2562  
193 H62CY8:4
*
โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ (อสร./ยสร.) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 เม.ย. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
133,600.00 127,172.00 6,428.00 15 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 542 27 พ.ค. 2563  
194 COM62E18:5
*
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของชมรมไทเก๊กเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
64,900.00 62,400.00 2,500.00 9 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
195 H62AR7:2
*
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเชิงรุกแบบบูรณาการ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
84,000.00 67,233.00 16,767.00 1 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562  
196 COM62A17:5
*
โครงการกิจกรรมทางกาย ลดโรค สร้างเสริมสุขภาพ ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
141,550.00 141,550.00 0.00 9 มี.ค. 2563 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
197 H62A6:2
*
โครงการคัดกรองสุขภาพของผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
540,000.00 468,450.00 71,550.00 26 พ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
198 COM62A16:5
*
โครงการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
85,800.00 86,982.00 -1,182.00 28 ต.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 542  
199 ADMIN62OX4:2
*
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
228,000.00 170,100.00 57,900.00 26 ก.พ. 2563 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
200 COM62E15:5
*
โครงการออกกำลังกายแบบ เต้าเต๋อซิ่นซี เสริมสร้างพลังชีวิต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
70,400.00 62,880.00 7,520.00 4 ต.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 30 ต.ค. 2562  
201 COM62E14:5
*
โครงการเริงร่ากับผ้าขาวม้ามหัศจรรย์ ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
54,300.00 0.00 54.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
202 COM62AR13:4
*
โครงการเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ By ดีเจสูงวัย
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
22,800.00 22,831.00 -31.00 18 ธ.ค. 2562 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
203 ADMIN62OX3:3
*
โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
187,500.00 157,250.00 30,250.00 26 ก.พ. 2563 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
204 ADMIN62OX2:4
*
โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
165,000.00 165,489.00 -489.00 7 ก.พ. 2563 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
205 COM62E12:5
*
โครงการฝึกสอนกีฬาวู้ดบอลเพื่อสุขภาพเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
58,300.00 58,557.00 -257.00 9 มี.ค. 2563 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
206 ADMIN62OX1:1
*
โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
772,700.00 597,863.00 174,837.14 26 ก.พ. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
207 COM62E11:5
*
โครงการอบรมเชิงปฏบัติการกีฬาวู้ดบอล ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
64,800.00 0.00 64,800.00 13 ก.ค. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
208 H62CY4:9
*
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
226,000.00 180,948.00 45,052.40 5 มิ.ย. 2562 30 พ.ย. 542 30 เม.ย. 2562  
209 COM62A10:5
*
โครงการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพ ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ก.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
37,700.00 38,000.00 -300.00 4 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
210 H62E3:2
*
โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
60,000.00 57,611.00 2,389.00 27 ส.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 6 ก.ย. 2562  
211 COM62E9:5
*
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : รำกระบองชีวจิต (ลานมังกร) ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
38,500.00 35,417.00 3,083.00 17 ต.ค. 2562 10 มิ.ย. 2563 15 ม.ค. 2563  
212 H62CY2:7
*
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
43,000.00 20,664.00 22,336.00 29 พ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2563 18 พ.ย. 2562  
213 B62D1:5
*
โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกและผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาในชุมชนเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
270,000.00 0.00 270,000.00 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
214 H62E1:2
*
โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
45,700.00 42,899.00 2,801.00 8 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 11 พ.ย. 2562  
215 COM62A8:5
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิค หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
37,500.00 37,500.00 0.00 3 ธ.ค. 2562 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
216 COM62E7:5
*
โครงการ สว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
38,700.00 28,800.00 9,900.00 28 ต.ค. 2562 30 พ.ย. 542 5 ก.พ. 2563  
217 COM62E6:5
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะยามเช้า เทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
60,000.00 60,000.00 0.00 25 ก.พ. 2563 10 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542  
218 COM62E5:5
*
โครงการรำวงเพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
59,300.00 59,300.00 0.00 4 ต.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 542  
219 COM62E4:5
*
โครงการออกกำลังกายหลากหลายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
58,300.00 0.00 58,300.00 18 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
220 COM62E3:5
*
โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
55,300.00 0.00 55,300.00 18 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542  
221 COM62E2:8
*
โครงการสร้างเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยไทเก๊ก
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
63,400.00 63,400.00 0.00 9 ก.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 542  
222 COM62AR1:4
*
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี่ พัฒนากายและจิตเพื่อความสุข
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
113,000.00 90,319.00 22,681.00 4 ต.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 17 มี.ค. 2563