การประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 6/2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการฯ 1 กองการแพทย์ เพื่อกลั่นกรองและพิจารณาโครงการปีงบ 2560 จำนวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,533,200 บาท นั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีนพ.โกศล แตงอุทัย เป็นประธานที่ประชุม พร้อ ... อ่านเพิ่มเติม
เวลา 06.00 - 08.00 น. จิตอาสาเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกันทำความดี ทาสีรอบวงเวียนหอนาฬิกาเริงจิต เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 อ่านเพิ่มเติม
"ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล" ครั้งที่ 2 ณ หลาดปล่อยของ (Phuket Indy Market) โดยมีกิจกรรม 1.ประชาสัมพันธ์กำจัดยุงลาย ป้องกัน3โรค คือโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทย ซึ่งพระองค์ท่านได้มี กระแสพระร ... อ่านเพิ่มเติม
วันนี้ (25-1-2560) เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะอนุกรรมการ ด้านการประเมินผลโครงการ ลงตรวจเยี่ยม นิเทศ การดำเนินโครงการ ของโรงเรียน-ศพด. ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีสท.วิสุทธิ์ พรหมทอง สท.วิรุณพร แซ่ตัน น.ส.นิตยา ปัญจมีดิถี รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ และ น.ส.บุญมา ติ้วสกุล หัวหน้างานวิช ... อ่านเพิ่มเติม
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ตร่วมส่งประกวด อสม.ดีเด่น ระดับภาค-เขต ประจำปี 2560 เช้านี้ (29 ม.ค. 60) เวลา 8.30 น. เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ (นายศิลา รักเมือง นายเอกรัตน์ ขาวเหลือง) พร้อมด้วย อสม.เทศบาลนครภูเก็ต ออกเดินจากภูเก็ตไปจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมการประกวด อสม.ดีเด่น ... อ่านเพิ่มเติม
วันนี้ (2-2-2560) เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน มีความรู้สู้ภัยพิบัติ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2560” ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้และทักษะการแพทย ... อ่านเพิ่มเติม
โครงการคัดกรองความเสี่ยงและให้ความรู้สุขภาพจิต ร่วมกับ โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตเทศบาลนครภูเก็ต กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิต ในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ ตามรอยธรรม" ภายใต้แนวคิด "เปิดโอกาสให้ตนเองและคนที่เรารัก เพื่อเติมพลังแห่งชีวิต" โดยคณะศิ ... อ่านเพิ่มเติม
งานส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต อสม. ผู้สูงอายุ แกนนำสุขภาพ ผู้สนใจรักในสุขภาพเข้าร่วมอบรมความรู้การดูแลสุขภาพ โดย นพ. บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ผู้ปฏิวัติชีวิต พิชิต 6 โรคร้าย ความดัน เบาหวาน อ้วน ไขมัน ภูมิแพ้ มะเร็ง . จัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.25 ... อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญจิตอาสาทุกท่าน ทุกชมรม ร่วมประดิษฐ์ หมอนหลอดกาแฟ ตุ๊กตาช้างน้อย ปลอกมือดึงสาย เพื่อผู้ป่วยติดเตียง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครภูเก็ต วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. ถึง 15:00 น. มีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี สำหรับจิตอาสาทุกท่านตลอดวัน สนใจเข้าร่วมกิจ ... อ่านเพิ่มเติม
ตามที่ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ตได้รับการสนับสุนนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ตในการจัดทำ โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ความรู้เรื่องการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและสร้างทักษะการช่วยเหลือตนเองให้รอดจากก ... อ่านเพิ่มเติม
- นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กไทยเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนและปิดเทอมใหญ่ 3 เดือน ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุดเช่นกัน - จากข้อมูลปี 2560 ที่ผ่ ... อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญกลุ่มประชาชน/ชมรม/หน่วยงาน ที่สนใจจัดกิจกรรม/โครงการ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค สามารถส่งโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทน.ภูเก็ต ประจำปีงบ 2562 ภายใน 24 เมษายน 2562 โดยจะนำเข้าที่ประชุมพิจารณาโครงการรอบนี้ (ครั้งที่ 3 / 2562 ช่ว ... อ่านเพิ่มเติม
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมการอบรม “แนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน” ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต วันเสาร์ ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม โรงแรม แกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิต ... อ่านเพิ่มเติม
โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ในพันวัน ปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลป่าตอง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และสา ... อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 13.30 น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่หน่วยงานสาธารณสุข/ชุมชน/ชมรม/โรงเรียน เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปี 2562 จำนวน 12 โครงการ รวม ... อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 22 ม.ค. 67 เวลา 13.30 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย นายเชื้อ คงจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นายเทพ พิสิฐนวกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครภู ... อ่านเพิ่มเติม
วันนี้ 11 ม.ค. 67 เวลา 13.30 น. นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ (ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ) ครั้งที่1/2567 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข1 กอง ... อ่านเพิ่มเติม
วันที่28 มี.ค.67 เวลา 13.30 น.นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วน ... อ่านเพิ่มเติม
วันที่16 พ.ค. 67 เวลา 10.00 น. นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ (ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ) ครั้งที่ 3/2567 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ เข้าร่ ... อ่านเพิ่มเติม
วันที่15 มี.ค.67 เวลา 13.30 น. นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต (ด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ) ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ คณะอนุกรรมการกองทุ ... อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 23 พ.ค.67 เวลา 13.00 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 3/2567 พร้อมด้วย นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นายวรรณรัตน์ พฤกษ์ประทิ่น ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ว่าที่ร้อย ... อ่านเพิ่มเติม