# CODE รหัสโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา สรุปโครงการ เข้ากรรมการ คืนเงิน หน่วยงาน หมายเหตุ
ตั้งไว้ ใช้ไป คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด ขยาย ส่งสรุป วันที่ */ วันประชุม คืนเงิน วันที่
ทุกประเภทกิจกรรม
1 H65-CY89:4 โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ (อสร./ยสร.) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2565 84,000.00 0.00 84,000.00 12 ก.ค. 2565 31 มี.ค. 2566 - - - - - - นางสาวอรอุมา เอียบก๊ก
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
2 COM65-CY178:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ปีการศึกษา 2565 90,000.00 0.00 90,000.00 12 ก.ค. 2565 31 มี.ค. 2566 - - - - - - นางสาวเบ็ญจมาส อุปลา
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
3 COM65-CY177:4 โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2565 50,000.00 0.00 50,000.00 12 ก.ค. 2565 31 มี.ค. 2566 - - - - - - นางนฤมล สิทธิพงษ์
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
4 H65-CY88:4 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2565 80,000.00 0.00 80,000.00 12 ก.ค. 2565 31 มี.ค. 2566 - - - - - - นางสาวเจะนุรรีฮัน เจะแวเด็ง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
5 H65-CY87:4 โครงการเด็กเทศบาลนครภูเก็ตสายตาดี ปีการศึกษา 2565 152,000.00 0.00 152,000.00 12 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวชญา ณ สงขลา
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
6 H65-CY86:4 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต “เยาวชนอาสา First Aid” ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2565 83,000.00 0.00 83,000.00 12 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวชญา ณ สงขลา
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
7 COM65-A176:2 โครงการ Clean food good exercise ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ปีงบประมาณ 2565 39,000.00 0.00 39,000.00 12 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางนวลจันทร์ แซ่กวย
ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2
8 COM65-CY175:4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุและอุบัติภัย ในกลุ่มเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 85,000.00 0.00 85,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวจรีรัตน์ เป้งย้อง
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
9 COM65-CY174:2 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 64,000.00 0.00 64,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาววรากร เพ็งสุวรรณ
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
10 COM65-CY173:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 54,500.00 0.00 54,500.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางปิยะนุช ชาติรักษา
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
11 COM65-CY172:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 187,500.00 0.00 187,500.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวสุกัญญา ปังหลีเส็น
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
12 COM65-CY171:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 61,000.00 0.00 61,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
13 COM65-CY170:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 79,000.00 0.00 79,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวสุกฤตา ศรีโลธร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
14 COM65-CY169:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 110,000.00 0.00 110,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวอารีย์ อิสลาม
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
15 COM65-CY168:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 140,500.00 0.00 140,500.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางซายาดา เทียมนาขา
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
16 COM65-CY167:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 338,000.00 0.00 338,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวกรองทิพ ธรรมโร
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
17 COM65-CY166:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 69,000.00 0.00 69,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวจงรักษ์ พาหน
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
18 COM65-CY165:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 555,000.00 0.00 555,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวอัญชลี ลิ่มศิลา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
19 B65-NC38:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 58,800.00 0.00 58,800.00 1 มิ.ย. 2565 31 ต.ค. 2565 - - - - - - นางสาวอรัญญา คงนาค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1
20 ADMIN65-OX17:2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 200,000.00 0.00 200,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางภัทราวดี เอื้อพิชญานนท์
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
21 H65-A85:8 โครงการนครภูเก็ต “สร้างสุขภาพดี ชีวีมีสุข” (HEALTHY HAPPY LIFE) 190,000.00 0.00 190,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายมนตรี บุตรหวัง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
22 H65-A84:8 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2565 57,500.00 0.00 57,500.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางณภาส์ณัฐ อุดี
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
23 COM65-A164:8 โครงการการจัดการขยะลดแหล่งเพาะพันธุ์โรคในชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 50,000.00 0.00 50,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางดวงพร ซาห์โน่
ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2
24 COM65-A163:8 โครงการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนชุมชนหลังศาลากลาง ปีงบประมาณ 2565 50,000.00 0.00 50,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายจันทร์ หอมอ่อน
ชุมชนหลังศาลากลาง
25 COM65-A162:8 โครงการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนชุมชนร่วมน้ำใจ ปีงบประมาณ 2565 50,000.00 0.00 50,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายสำรวย แต้มทอง
ชุมชนร่วมน้ำใจ
26 COM65-A161:2 โครงการพื้นที่ PCU เขต D สุขภาพดีตามแนวพระราชดำริ ปี 2565 33,000.00 0.00 33,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางละมัย เจริญวงศ์กิจ
อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่ PCU เขต D
27 COM65-A160:2 โครงการพื้นที่ PCU เขต C สุขภาพดีตามแนวพระราชดำริ ปี 2565 33,000.00 0.00 33,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายจำรัส แซ่เต่อ
อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่ PCU เขต C
28 COM65-A159:2 โครงการพื้นที่ PCU เขต B สุขภาพดีตามแนวพระราชดำริ ปี 2565 33,000.00 0.00 33,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางบุญศรี คงช่วย
อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่ PCU เขต B
29 COM65-A158:2 โครงการพื้นที่ PCU เขต A สุขภาพดีตามแนวพระราชดำริ ปี 2565 33,000.00 0.00 33,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางยุพา พวงแก้ว
อาสาสมัครสาธารณสุข พื้นที่ PCU เขต A
30 COM65-NC157:4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 28,000.00 0.00 28,000.00 28 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางรุ่งทิวา เลี่ยวสกุล
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
31 COM65-NC156:5 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 20,000.00 0.00 20,000.00 2 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาววรากร เพ็งสุวรรณ
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
32 B65-NC37:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 8,000.00 0.00 8,000.00 1 มิ.ย. 2565 31 ต.ค. 2565 - - - - - - นางสาวเรณุภา วาทีรักษ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ)
33 B65-NC36:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 9,000.00 0.00 9,000.00 1 มิ.ย. 2565 31 ต.ค. 2565 - - - - - - นางปริศนา คุ้มบ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2
34 B65-NC35:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 11,000.00 0.00 11,000.00 1 มิ.ย. 2565 31 ต.ค. 2565 - - - - - - นางสาวอรัญญา คงนาค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1
35 B65-NC34:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 45,000.00 0.00 45,000.00 1 มิ.ย. 2565 31 ต.ค. 2565 - - - - - - นางสาวเรณุภา วาทีรักษ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ)
36 B65-NC33:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 32,000.00 0.00 32,000.00 1 มิ.ย. 2565 31 ต.ค. 2565 - - - - - - นางปริศนา คุ้มบ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2
37 H65-MCH83:4 โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ใน 1,000 วัน ปี 2565 42,000.00 0.00 42,000.00 1 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางณภาส์ณัฐ อุดี
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
38 ER65-A2:1 โครงการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันวัคซีน Covid-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต 48,600.00 0.00 48,600.00 7 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางนาฏยา อักษรเพียร
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
39 H65-A82:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2565 714,600.00 0.00 714,600.00 1 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวเกษราภรณ์ นวลแก้ว
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
40 B65-E32:4 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2565 50,000.00 0.00 50,000.00 1 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายทวี ทองตัน
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครภูเก็ต
41 H65-A81:3 โครงการใช้ยาสมเหตุผล ชุมชนปลอดภัย ปี 2565 17,500.00 0.00 17,500.00 1 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวพรนภัส หวานทอง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
42 H65-A80:1 โครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรงเรียน ปี 2565 41,000.00 0.00 41,000.00 1 พ.ค. 2565 15 มี.ค. 2566 - - - - - - นางสาวกชพรรณ พฤกษสุวรรณ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
43 COM65-A155:5 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะยามเช้า ปีงบประมาณ 2565 23,000.00 0.00 23,000.00 1 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวอุไร ช่วยอุปการ
ชมรมโยคะยามเช้า เทศบาลนครภูเก็ต
44 COM65-A154:5 โครงการการออกกำลังกายรำไทยประยุกต์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 41,000.00 0.00 41,000.00 1 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายนิรันดร์ ณ ระนอง
ชมรมรำไทยประยุกต์ เทศบาลนครภูเก็ต
45 COM65-E153:5 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของชมรมรำไม้พลองเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 24,500.00 0.00 24,500.00 1 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางฉลอง สิริมงคลถาวร
ชมรมรำไม้พลองเทศบาลนครภูเก็ต
46 COM65-CY152:2 โครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 100,000.00 0.00 100,000.00 1 ก.พ. 2565 30 เม.ย. 2565 - - - - - - นางสาวนีรชา เศวตฤทธิกุล
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
47 COM65-CY151:2 โครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 93,000.00 0.00 93,000.00 18 ม.ค. 2565 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสาวจณาพร สุววรณชาติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
48 COM65-CY150:2 โครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 50,000.00 0.00 50,000.00 18 ม.ค. 2565 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางจิตติมา ยอดบำรุง
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
49 COM65-CY149:2 โครงการตรวจคัดกรอง ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนเทพอำนวยวิทยา ปีงบประมาณ 2565 60,000.00 0.00 60,000.00 18 ม.ค. 2565 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสินาภรณ์ รัตนแสง
โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา
50 COM65-CY148:2 โครงการตรวจคัดกรอง ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนวิทยาสาธิต ปีการศึกษา 2564 82,000.00 0.00 82,000.00 6 ม.ค. 2565 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสาวทัศนีย์ แก้วละเอียด
โรงเรียนวิทยาสาธิต
51 H65-CY79:4 โครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2565 138,000.00 0.00 138,000.00 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวอารีรัตน์ พิศาลกิตติคุณ
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
52 H65-A78:2 โครงการคัดกรองสุขภาพช่องปากชุมชน ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 92,000.00 0.00 92,000.00 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายกุลภัทร สมุทรโคจร
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
53 H65-NCD77:3 โครงการปันน้ำใจสร้างสุขเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง ปี 2565 60,000.00 54,237.10 5,762.92 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวรังสิยา เชาว์เฉียบ
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
54 H65-NCD76:3 โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้านแบบสหวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2565 96,000.00 0.00 96,000.00 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางฝากจิต รัตนปัญญากร
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
55 COM65-A147:2 โครงการอบรมให้ความรู้ใส่ใจตรวจหาเชื้อ Antigen test kit (ATK) ด้วยตนเอง ตรวจอย่างมั่นใจห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 62,400.00 0.00 62,400.00 1 ธ.ค. 2564 28 ก.พ. 2565 - - - - - - นายพิมล เตียวนะ
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
56 B65-D31:4 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกและผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในชุมชนเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 183,000.00 0.00 183,000.00 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางธนพร โภคากร
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและผู้บกพร่องทางสติปัญญา เทศบาลนครภูเก็ต
57 COM65-A146:5 โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2565 102,100.00 0.00 102,100.00 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายพิมล เตียวนะ
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
58 COM65-A145:5 โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 76,800.00 0.00 76,800.00 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายธัญวัฒน์ อินทร์กลับ
ชมรมเปตองอาวุโสจังหวัดภูเก็ต
59 H65-E75:3 โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 20,000.00 0.00 20,000.00 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวสิริลักษณ์ อิ่มแย้ม
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
60 H65-CY74:4 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ลูกประคบสมุนไพรสู่ใจเยาวชน โรงเรียนปลูกปัญญาฯ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2565 35,000.00 0.00 35,000.00 1 ธ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นายพงศกร ศรีสวัสดิ์
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
61 H65-A73:2 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเเละมะเร็งเต้านม ปี 2565 35,000.00 0.00 35,000.00 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสุฑาทิพย์ เพ็ชร์มุข
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
62 H65-NCD72:2 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ด้วยเทคนิค การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation interviewing) ปี 2565 33,500.00 0.00 33,500.00 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสุฑาทิพย์ เพ็ชร์มุข
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
63 H65-A71:5 โครงการ Clean food good exercise ปี 2565 45,000.00 0.00 45,000.00 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายมนตรี บุตรหวัง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
64 COM65-E144:3 โครงการสูงวัยห่างไกลสมองเสื่อม ด้วยกระเป๋าฝึกสมอง ฉับไว ชะลอความเสื่อม 37,000.00 0.00 37,000.00 1 ธ.ค. 2564 28 ก.พ. 2565 - - - - - - นายพิมล เตียวนะ
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
65 COM65-A143:2 โครงการคัดกรอง เฝ้าระวัง Covid-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 42,800.00 0.00 42,800.00 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายพิมล เตียวนะ
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
66 COM65-E142:4 โครงการถ่ายทอดข่าวสารองค์ความรู้เรื่องด้านสุขภาพ by ดีเจ อสม. ปี 2565 44,000.00 0.00 44,000.00 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายพิมล เตียวนะ
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
67 B65-E30:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัยของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต ปี 2565 44,500.00 0.00 44,500.00 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายสุเทพ อังศิริกุล
ชมรมคาราโอเกะเพื่อสุขภาพ
68 COM65-CY141:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด -19 ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 136,300.00 0.00 136,300.00 19 พ.ย. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางนฤมล สิทธิพงษ์
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
69 COM65-CY140:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 111,000.00 0.00 111,000.00 19 พ.ย. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสาวสุกฤตา ศรีโลธร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
70 COM65-CY139:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีการศึกษา 2564 63,000.00 0.00 63,000.00 19 พ.ย. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางปิยะนุช ชาติรักษา
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
71 COM65-CY138:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 117,000.00 0.00 117,000.00 19 พ.ย. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสาวฐิติรัตน์ มณีรัตน์
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
72 COM65-CY137:2 โครงการตรวจคัดกรอง ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ปีการศึกษา 2564 75,100.00 0.00 75,100.00 19 พ.ย. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสาวนาเดีย แมเลาะ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
73 COM65-CY136:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564 244,500.00 0.00 244,500.00 19 พ.ย. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสาวสุกัญญา ปังหลีเส็น
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
74 COM65-CY135:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ปีการศึกษา 2564 107,300.00 0.00 107,300.00 19 พ.ย. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสาวเบ็ญจมาส อุปลา
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
75 COM65-NC134:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 363,000.00 0.00 363,000.00 1 ธ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสาวอัญชลี ลิ่มศิลา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
76 COM65-CY133:4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564 63,000.00 0.00 63,000.00 19 พ.ย. 2564 31 ม.ค. 2565 - - - - - - นางสาวจรีรัตน์ เป้งย้อง
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
77 COM65-CY132:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกในโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ปีการศึกษา 2564 38,400.00 0.00 38,400.00 19 พ.ย. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นายดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
78 COM65-CY131:2 โครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดภูเก็ต 44,900.00 0.00 44,900.00 19 พ.ย. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางจิรา เวชสิทธิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดภูเก็ต
79 B65-NC29:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีการศึกษา 2564 8,400.00 0.00 8,400.00 19 พ.ย. 2564 30 เม.ย. 2565 - - - - - - นางสาวเรณุภา วาทีรักษ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ)
80 B65-NC28:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีการศึกษา 2564 12,000.00 0.00 12,000.00 19 พ.ย. 2564 30 เม.ย. 2565 - - - - - - นางปริศนา คุ้มบ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2
81 B65-NC27:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2564 30,100.00 0.00 30,100.00 19 พ.ย. 2564 30 เม.ย. 2565 - - - - - - นางสาวอรัญญา คงนาค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1
82 H65-A70:2 โครงการร้านชำปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 192,100.00 0.00 192,100.00 1 ต.ค. 2564 31 พ.ค. 2565 - - - - - - นางสาวกชพรรณ พฤกษสุวรรณ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
83 H65-A69:2 โครงการคัดกรองสุขภาพของผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 337,500.00 0.00 337,500.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายปรีชา ร่างมณี
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
84 ADMIN65-OX16:3 โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 241,000.00 0.00 241,000.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายมนตรี บุตรหวัง
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
85 ADMIN65-OX15:1 โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 640,600.00 0.00 640,600.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางภัทราวดี เอื้อพิชญานนท์
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
86 ADMIN65-OX14:4 โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 66,000.00 0.00 66,000.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางภัทราวดี เอื้อพิชญานนท์
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
87 ADMIN65-OX13:1 โครงการทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2565 50,000.00 0.00 50,000.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางภัทราวดี เอื้อพิชญานนท์
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
88 COM65-A130:3 โครงการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขนครภูเก็ต ปี 2565 138,500.00 0.00 138,500.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายพิมล เตียวนะ
ชมรม อสม. เทศบาลนครภูเก็ต
89 H65-AR68:2 โครงการบุกบ้านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ปี 2565 115,000.00 81,669.00 33,331.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวปาลิดา วิไลวรรณ
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
90 B65-NC26:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีการศึกษา 2564 59,000.00 0.00 59,000.00 1 พ.ย. 2564 31 พ.ค. 2565 - - - - - - นางปริศนา คุ้มบ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2
91 B65-NC25:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2564 161,500.00 0.00 161,500.00 1 พ.ย. 2564 31 พ.ค. 2565 - - - - - - นางสาวพัชรีย์ รัตนพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1
92 B65-E24:5 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 46,200.00 0.00 46,200.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางปราณี มานะจิตต์
ชมรมผสอ.รพ.วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
93 COM65-NC129:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564 355,000.00 0.00 355,000.00 1 พ.ย. 2564 30 เม.ย. 2565 - - - - - - นางสาวกรองทิพ ธรรมโร
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
94 COM65-A128:5 โครงการฝึกอบรมลีลาศ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ชมรมลีลาศเทศบาลนครภูเก็ต 73,500.00 0.00 73,500.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - คุณพิณแก้ว จริยธนานนท์
ชมรมลีลาศสากล เทศบาลนครภูเก็ต
95 COM65-A127:5 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของชมรมไทเก๊กเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 69,000.00 0.00 69,000.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางภูษิตา วุฒิชาญ
ชมรมไทเก๊กเทศบาลนครภูเก็ต
96 COM65-A126:2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดโรค สร้างสุขภาพปี 2565 103,000.00 0.00 103,000.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - แพทย์หญิงทัศนีย์ เอกวานิช
ชมรมแอโรบิคสวนหลวง เทศบาลนครภูเก็ต
97 H65-A67:8 โครงการสร้างแกนนำสุขภาพเครือข่ายไร้ควันบุหรี่นครภูเก็ต ปี 2565 19,000.00 0.00 19,000.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายศิลา รักเมือง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
98 H65-NC66:2 โครงการเด็กไทยโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2565 38,700.00 0.00 38,700.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวอมรรัตน์ หมุนเวียน
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
99 B65-NC23:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีการศึกษา 2564 40,000.00 0.00 40,000.00 1 พ.ย. 2564 31 พ.ค. 2565 - - - - - - นางสาววัลลี พนม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ)
100 B65-E22:5 โครงการออกกำลังกายหลากหลายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ปี 2565 42,800.00 0.00 42,800.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางปราณี มานะจิตต์
ชมรมผสอ.รพ.วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
101 COM65-E125:2 โครงการ สว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร ปี 2565 44,200.00 0.00 44,200.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวรุจิกาญจน์ อิงคอำรุงพงศ์
ชมรม สว รักสุขภาพ @ ลานมังกร
102 COM65-A124:5 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาวู้ดบอล 25,900.00 0.00 25,900.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นายภาราดา เนียมสอาด
ชมรมวู้ดบอลเทศบาลนครภูเก็ต
103 COM65-A123:2 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิคหอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 37,700.00 0.00 37,700.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางณัชชารีย์ ตั้งทิพย์รักษ์
ชมรมแอโรบิค หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต
104 COM65-A122:2 โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2565 39,000.00 0.00 39,000.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางกัญญภัช อิ้วสู
ชมรมโยคะสามัคคีสามกอง
105 COM65-A121:2 โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพ ปี 2565 42,000.00 0.00 42,000.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางตรีทิพ หะนนท์
ชมรมโยคะสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
106 COM65-A120:2 โครงการรำวงเพื่อสุขภาพ ปี 4 ปีงบประมาณ 2565 36,500.00 0.00 36,500.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสาวสายัณห์ บุญชู
ชมรมรำวงเพื่อสุขภาพนครภูเก็ต
107 COM65-A119:2 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขกศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565 39,000.00 0.00 39,000.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางจิตราภร เครือแพทย์
ชมรมแอโรบิคครูแขกศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต
108 COM65-A118:2 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิคยามเย็น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ปี 3 ปีงบประมาณ 2565 36,000.00 0.00 36,000.00 1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 - - - - - - นางสุภณา สังข์ทอง
ชมรมแอโรบิคยามเย็น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
109 H64-CY65:2 โครงการคัดกรองเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 23,000.00 0.00 23,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวชญา ณ สงขลา
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
110 COM64-A117:2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปี 2564 34,000.00 0.00 34,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ
ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
111 H64-AR67:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 1,073,000.00 0.00 1,073,000.00 23 ส.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 - - - - - - นางสาวเกษราภรณ์ นวลแก้ว
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
112 H64-CY66:4 โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ (อสร./ยสร.) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 84,000.00 0.00 84,000.00 23 ส.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสาวชญา ณ สงขลา
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
113 COM64-NC127:2 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีการศึกษา 2564 130,500.00 0.00 130,500.00 23 ส.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสาวอารีย์ อิสลาม
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
114 COM64-NC126:2 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 65,500.00 0.00 65,500.00 23 ส.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นายดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
115 COM64-NC125:2 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ปีการศึกษา 2564 138,500.00 0.00 138,500.00 23 ส.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางซายาดา เทียมนาขา
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
116 H64-CY65:4 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 45,000.00 0.00 45,000.00 23 ส.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสาวลัดดา จิตประไพย
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
117 COM64-CY124:4 โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตปีการศึกษา 2564 37,000.00 0.00 37,000.00 23 ส.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางนฤมล สิทธิพงษ์
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
118 COM64-NC123:5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) (เด็กไทยพัฒนาการดีเริ่มที่โรงเรียน) 33,000.00 0.00 33,000.00 23 ส.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสาวนารีภรณ์ ตันติชวลิตพงศ์
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
119 COM64-NC122:5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (เด็กไทยพัฒนาการดีเริ่มที่โรงเรียน) 20,000.00 0.00 20,000.00 23 ส.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นายดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
120 B64-NC27:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2564 25,000.00 0.00 25,000.00 17 ส.ค. 2564 31 พ.ค. 2565 - - - - - - นางสาวอรัญญา คงนาค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1
121 COM64-CY121:2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 70,000.00 0.00 70,000.00 17 ส.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางนฤมล สิทธิพงษ์
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
122 COM64-CY120:2 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ปีงบประมาณ 2564 32,000.00 0.00 32,000.00 17 ส.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นายญาณเสษฐ์ อติโสภณพงศ์
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
123 COM64-CY119:2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 27,550.00 0.00 27,550.00 17 ส.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นายดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
124 ER64-A1:1 โครงการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันวัคซีน Covid-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 86,000.00 0.00 86,000.00 20 พ.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายศิลา รักเมือง
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
125 COM64-CY126:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564 401,000.00 0.00 401,000.00 1 พ.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางอทิตา ทองเกิด
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
126 B64-NC26:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีการศึกษา 2564 57,000.00 0.00 57,000.00 1 พ.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางปริศนา คุ้มบ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2
127 B64-NC25:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต1 ปีการศึกษา 2564 142,000.00 0.00 142,000.00 1 พ.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวพัชรีย์ รัตนพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1
128 COM64-CY125:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 452,000.00 0.00 452,000.00 1 พ.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวอัญชลี ลิ่มศิลา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
129 COM64-CY124:4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 95,420.00 0.00 95,420.00 1 พ.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางชฎาพร ทวิสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
130 H64-CY65:4 โครงการแกนนำวัยทีน รักเป็นปลอดภัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 143,000.00 0.00 143,000.00 8 เม.ย. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางฝากจิต รัตนปัญญากร
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
131 COM64-A123:8 โครงการศิลปะแห่งการอยู่และการตาย (อย่างสงบ) 67,500.00 0.00 67,500.00 8 เม.ย. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางบังอร จิรายุส
ชมรมจิตสงบใจสว่าง
132 COM64-CY122:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 58,000.00 0.00 58,000.00 8 เม.ย. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวฐิติรัตน์ มณีรัตน์
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
133 COM64-CY121:4 โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุภาพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564 40,000.00 0.00 40,000.00 1 พ.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวสุกัญญา ปังหลีเส็น
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
134 B64-NC24:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีการศึกษา 2564 40,000.00 0.00 40,000.00 1 พ.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาววัลลี พนม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ)
135 H64-NC64:4 โครงการหนูน้อยหัวแข็ง ปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกกันน็อค ปีงบประมาณ 2564 39,000.00 0.00 39,000.00 8 เม.ย. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวเกษราภรณ์ นวลแก้ว
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
136 H64-AR63:4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564 32,500.00 12,335.00 20,165.00 8 เม.ย. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวปาลิดา วิไลวรรณ
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
137 COM64-CY120:4 โครงการป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก “กิจกรรมโตไปไม่อ้วน” โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 43,400.00 0.00 43,400.00 1 พ.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวฐิติรัตน์ มณีรัตน์
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
138 COM64-AR120:4 โครงการผักกระถางเพื่อสุขภาพชุมชนร่วมน้ำใจ ปี 2564 25,700.00 0.00 25,700.00 1 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 - - - - - - นางเย็นตา นวลจันทร์
ชุมชนร่วมน้ำใจ
139 COM64-AR119:4 โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนร่วมน้ำใจ ปี 2564 48,200.00 0.00 48,200.00 1 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 - - - - - - นางเย็นตา นวลจันทร์
ชุมชนร่วมน้ำใจ
140 B64-CY23:1 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีงบประมาณ 2564 28,150.00 0.00 28,150.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางวัลลี พนม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ)
141 B64-CY22:1 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีงบประมาณ 2564 24,350.00 0.00 24,350.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางปริศนา คุ้มบ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2
142 B64-CY21:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีงบประมาณ 2564 27,800.00 0.00 27,800.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวอรัญญา คงนาค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1
143 COM64-AR119:4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาลหัวข้อ" ใส่ใจสุขภาพ สร้างวินัย ห่างไกลโรค" 38,000.00 0.00 38,000.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางจิราพร จรพงศ์
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
144 COM64-AR118:4 โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนหลังศาลากลาง ปีงบประมาณ 2564 43,800.00 0.00 43,800.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวสุพิศ สมเสร็จ
ชุมชนหลังศาลากลาง
145 ADMIN64-OX16:2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 ระยะ 2 33,000.00 0.00 33,000.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวอารีรัตน์ พิศาลกิตติคุณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
146 ADMIN64-OX15:4 โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 63,500.00 0.00 63,500.00 1 ก.พ. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวอารีรัตน์ พิศาลกิตติคุณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
147 ADMIN64-OX14:5 โครงการทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 50,000.00 0.00 50,000.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางภัทราวดี เอื้อพิชญานนท์
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
148 H64-CY62:4 โครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปี 2564 78,400.00 0.00 78,400.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวอารีรัตน์ พิศาลกิตติคุณ
งานควบคุมและป้องกันโรค กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
149 H64-A61:3 โครงการเฝ้าระวังภาวะทางสุขภาพของพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2564 87,000.00 0.00 87,000.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวปาลิดา อมตเวทย์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต
150 COM64-A116:5 โครงการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 135,860.00 0.00 135,860.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวนภัสนันท์ ทั่วรอบ
สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
151 COM64-AR115:4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 94,000.00 0.00 94,000.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวเกศวลี สุวรรณมณี
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
152 COM64-CY114:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ในโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีงบประมาณ 2564 108,000.00 0.00 108,000.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - ว่าที่ร้อยตรีหญิงภดาชไม บัวชุม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
153 COM64-CY113:4 โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนหลังศาลากลาง ปี1 ปีงบประมาณ 2564 53,450.00 0.00 53,450.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายสุทัศน์ มีกลิ่น
ชุมชนหลังศาลากลาง
154 COM64-AR112:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 หลาดกอจ๊าน ชุมชน 40 ห้อง และชุมชนซอยต้นโพธิ์ ปีงบประมาณ 2564 ระยะ 2 34,400.00 0.00 34,400.00 1 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายธนกฤต ท้าวประสิทธิ์
ชุมชนซอยต้นโพธิ์
155 COM64-AR111:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 ระยะ 2 51,600.00 0.00 51,600.00 1 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายสมยศ ปาทาน
ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
156 COM64-AR104:4 โครงการออกกำลังกายสามวัย ชุมชนโกมารภัจจ์ ปี 2 ปีงบประมาณ 2564 61,000.00 0.00 61,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายธรรมรัตน์ ตำงาม
ชุมชนโกมารภัจจ์
157 COM64-AR102:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 45,100.00 0.00 45,100.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายสมยศ ปาทาน
ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
158 COM64-AR99:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 หลาดกอจ๊าน ชุมชน 40 ห้อง และชุมชนซอยต้นโพธิ์ ปีงบประมาณ 2564 24,000.00 0.00 24,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายสุชาติ เถาว์พงศ์
ชุมชนซอยต้นโพธิ์
159 COM64-AR96:4 โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนโกมารภัจจ์ ปี 2564 43,800.00 0.00 43,800.00 1 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 - - - - - - นายธรรมรัตน์ ตำงาม
ชุมชนโกมารภัจจ์
160 COM64-AR95:4 โครงการผักกระถางเพื่อสุขภาพชุมชน โกมารภัจจ์ ปี 2564 22,000.00 0.00 22,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 - - - - - - นายธรรมรัตน์ ตำงาม
ชุมชนโกมารภัจจ์
161 B64-E15:4 โครงการออกกำลังกายหลากหลายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ปี 2564 40,100.00 0.00 40,100.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางดิลกา แจ้งเอี่ยม
ชมรมผู้สูงอายุ รพ.วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
162 COM64-CY94:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนครภูเก็ตด้วยกีฬาหมากรุกไทย 45,000.00 0.00 45,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายสมยศ แพงทรัพย์
ชมรมกีฬาหมากรุกและหมากกระดานศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต
163 COM64-AR93:4 โครงการรำวง เพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี ปี 3 ปีงบประมาณ 2564 31,500.00 0.00 31,500.00 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวขวัญตา อริยพิทยาภรณ์
ชมรมรำวงเพื่อสุขภาพนครภูเก็ต
164 COM64-AR92:4 โครงการ สว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร ปี 2564 39,000.00 0.00 39,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางวนิดา ทองผึ้ง
ชมรมสว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร
165 COM64-AR91:4 โครงการผักกระถางเพื่อสุขภาพชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ปี 2564 24,700.00 0.00 24,700.00 1 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 - - - - - - นายเอี่ยม โกสินทร์
ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2
166 COM64-AR90:4 โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ปี 2564 55,200.00 0.00 55,200.00 1 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 - - - - - - นายเอี่ยม โกสินทร์
ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2
167 COM64-D89:4 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกและผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาในชุมชนเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 183,000.00 0.00 183,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางธนพร โภคากร
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและผู้บกพร่องทางสติปัญญา เทศบาลนครภูเก็ต
168 B64-E15:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 56,600.00 0.00 56,600.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครภูเก็ต
169 COM64-CY85:4 โครงการป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก "กิจกรรมวัยใส ไม่อ้วน" โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2563 118,000.00 0.00 118,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 - - - - - - นางสาวสุกัญญา ปังหลีเส็น
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
170 COM64-CY84:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2563 354,640.00 0.00 354,640.00 1 ธ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 - - - - - - นางอทิตา ทองเกิด
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
171 H64-AR60:4 โครงการเสริมสร้างความรู้และคัดกรองประชาชนเพื่อค้นหาวัณโรคเชิงรุกเขตเทศบาลนครภูเก็ต 110,800.00 0.00 110,800.00 1 ธ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564 - - - - - - นางสาวกุสุมา สว่างพันธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
172 H64-NC59:4 โครงการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 55,000.00 0.00 55,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางนาฎยา อักษรเพียร
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
173 COM64-AR83:2 โครงการคัดกรองสุขภาพของผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 405,000.00 0.00 405,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายปรีชา ร่างมณี
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
174 COM64-E82:5 โครงการสูงวัยสู้ภัยสมองเสื่อมด้วย "ลิ้นชักฝึกสมอง" เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 23,000.00 23,000.00 0.00 1 ธ.ค. 2563 28 ก.พ. 2564 3 มี.ค. 2564 - - - - นางสาวพรธีรา โตะมา
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
175 COM64-MCH81:3 โครงการเครือข่ายภูมิปัญญาเพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 36,800.00 0.00 36,800.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางธนพร โภคากร
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
176 COM64-AR80:4 โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2564 104,000.00 0.00 104,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางลินนา เจียตระกูล
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
177 COM64-MCH79:4 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 22,400.00 22,400.00 0.00 1 ธ.ค. 2563 28 ก.พ. 2564 - - - - - - นางสาวทิวาพร สังมัน
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
178 COM64-AR78:4 โครงการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขนครภูเก็ตปี 2564 137,500.00 0.00 137,500.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายพิมล เตียวนะ
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
179 COM64-AR75:4 โครงการผู้หญิงยุคใหม่ ใส่ใจ ห่างไกลมะเร็ง (มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม) ปี 2564 65,000.00 0.00 65,000.00 1 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวอุบลรัตน์ แก้วจำปา
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
180 H64-MCH58:4 โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ใน 1,000 วัน ปี 2564 41,000.00 0.00 41,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางณภาส์ณัฐ อุดี
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
181 H64-AR57:4 โครงการสมุนไพรสู่ใจผู้รับบริการ ปี 2564 45,000.00 0.00 45,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางรองรัตน์ เหล่าปทุมวิโรจน์
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
182 H64-CY56:4 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 66,200.00 0.00 66,200.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวเสาวนา เอ่งฉ้วน
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
183 H64-AR55:2 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หน่วยบริการปฐมภูมิ หยี่เต้ง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปี 2564 104,900.00 0.00 104,900.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวชลธิชา แสงมณี
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
184 H64-AR54:4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2564 291,000.00 0.00 291,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวเกษราภรณ์ นวลแก้ว
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
185 H64-AR53:4 โครงการใช้ยาสมเหตุผล ชุมชนปลอดภัย 53,000.00 0.00 53,000.00 30 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวพรนภัส หวานทอง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
186 H64-AR52:4 โครงการเพิ่มองค์ความรู้สู่แพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่ ปี 2564 114,500.00 0.00 114,500.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางณภาส์ณัฐ อุดี
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
187 H64-AR51:4 โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเชิงรุกพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 74,000.00 0.00 74,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางณภาส์ณัฐ อุดี
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
188 H64-NCD50:3 โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้านแบบสหวิชาชีพ 120,000.00 0.00 120,000.00 30 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางอารี หาญช้าง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
189 H64-AR49:2 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเเละมะเร็งเต้านม ในปี 2564 38,500.00 0.00 38,500.00 30 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสุฑาทิพย์ เพ็ชร์มุข
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
190 H64-NC48:1 โครงการเด็กไทยโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2564 70,000.00 13,777.00 56,223.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวอมรรัตน์ หมุนเวียน
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
191 H64-AR47:4 โครงการ Clean food good exercise ปี 2564 45,000.00 0.00 45,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายมนตรี บุตรหวัง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
192 H64-NCD46:5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ ปี 2564 33,500.00 0.00 33,500.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสุฑาทิพย์ เพ็ชร์มุข
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
193 H64-CY45:4 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยลูกประคบสมุนไพรสู่ใจเยาวชน โรงเรียนปลูกปัญญาฯ 30,000.00 0.00 30,000.00 1 ธ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564 - - - - - - นายพงศกร ศรีสวัสดิ์
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
194 H64-AR44:4 โครงการอบรมเสริมความรู้สร้างแกนนำสุขภาพในชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 60,000.00 50,440.00 9,560.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 17 พ.ค. 2564 - - 18 พ.ค. 2564 นายศิลา รักเมือง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
195 H64-AR43:4 โครงการบุกบ้านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ปี 2564 104,500.00 76,536.00 27,964.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวปาลิดา วิไลวรรณ
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
196 H64-AR42:4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสร้างสุข ปี 2564 58,000.00 32,121.00 25,879.00 30 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวรังสิยา เชาว์เฉียบ
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
197 H64-A41:3 โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2564 36,300.00 0.00 36,300.00 30 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวอภิชญา อุดมมะดัน
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
198 H64-E40:4 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2564 39,100.00 0.00 39,100.00 30 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวอภิชญา อุดมมะดัน
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
199 H64-CY39:5 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 59,300.00 0.00 59,300.00 1 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 - - - - - - นางสาวเจะนุรรีฮัน เจะแวเด็ง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
200 H64-AR38:3 โครงการพัฒนาศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุข ปี 2564 60,000.00 50,057.90 9,942.12 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวรังสิยา เชาว์เฉียบ
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
201 H64-CY37:4 โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 94,000.00 0.00 94,000.00 1 ธ.ค. 2563 31 พ.ค. 2564 - - - - - - นางสาวอรอุมา เอียบก๊ก
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
202 H64-CY36:1 โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Self Care) ปีการศึกษา 2563 92,000.00 0.00 92,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวชญา ณ สงขลา
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
203 H64-CY35:5 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต “เยาวชนอาสา First Aid” ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 129,000.00 0.00 129,000.00 1 ธ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 - - - - - - นางสาวชญา ณ สงขลา
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
204 H64-NC34:7 โครงการหนูน้อยฟันดีเริ่มที่ซี่แรก ปีงบประมาณ 2564 45,000.00 0.00 45,000.00 30 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวเจะนุรรีฮัน เจะแวเด็ง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
205 COM64-CY72:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 37,000.00 0.00 37,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวซูนีตา สูหลง
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
206 COM64-A71:8 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะยามเช้า 37,200.00 0.00 37,200.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวอุไร ช่วยอุปการ
ชมรมโยคะยามเช้าเทศบาลนครภูเก็ต
207 COM64-A69:8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี่ พัฒนากายและจิตเพื่อความสุข 79,400.00 0.00 79,400.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์
ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต
208 COM64-A68:8 โครงการออกกำลังกายแบบ เต้าเต๋อซิ่นซี เสริมสร้างพลังชีวิต ปี 2564 73,000.00 0.00 73,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์
ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต
209 COM64-A67:8 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาวู้ดบอล 76,800.00 0.00 76,800.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายมานิต อัคนิพัชร
ชมรมวู้ดบอลเทศบาลนครภูเก็ต
210 COM64-A66:8 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขก ศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 42,200.00 0.00 42,200.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสุนิศา จันทะภาโส
ชมรมแอโรบิคครูแขกศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต
211 COM64-A65:8 โครงการฝึกอบรมลีลาศ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ชมรมลีลาศเทศบาลนครภูเก็ต 75,800.00 0.00 75,800.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายองศา สมใจ
ชมรมลีลาศเทศบาลนครภูเก็ต
212 COM64-A64:8 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพกายใจด้วยดนตรีบำบัด ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 86,500.00 0.00 86,500.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางชุลีพร กู้ปิ่นไพฑูรย์
ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต
213 COM64-A63:8 โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 81,800.00 0.00 81,800.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายธัญวัฒน์ อินทร์กลับ
ชมรมเปตองอาวุโสจังหวัดภูเก็ต
214 COM64-A62:8 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิคหอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 46,000.00 0.00 46,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางณัชชารีย์ ตั้งทิพย์รักษ์
ชมรมแอโรบิคหอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต
215 COM64-A60:8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดโรค สร้างสุขภาพ ปี 2564 124,000.00 0.00 124,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - แพทย์หญิงทัศนีย์ เอกวานิช
ชมรมแอโรบิคสวนหลวงเทศบาลนครภูเก็ต
216 COM64-A59:8 โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพ ปี 2564 38,500.00 0.00 38,500.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางตรีทิพ หะนนท์
ชมรมโยคะสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
217 COM64-A58:8 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของชมรมไทเก๊กเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 71,500.00 0.00 71,500.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางภูษิตา วุฒิชาญ
ชมรมไทเก๊กเทศบาลนครภูเก็ต
218 COM64-A57:8 โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2564 37,500.00 0.00 37,500.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางฐิดายุพร พงศ์สิริฤทธิ์
ชมรมโยคะสามัคคีสามกอง
219 COM64-A56:8 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิคยามเย็น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ปี 2 ปีงบประมาณ 2564 63,000.00 0.00 63,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสุภณา สังข์ทอง
ชมรมแอโรบิคยามเย็น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
220 B64-E12:4 โครงการอบรมไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ปี 2564 40,000.00 0.00 40,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางปราณี มานะจิตต์
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
221 B64-E11:4 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต 69,000.00 0.00 69,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางปราณี มานะจิตต์
ชมรมผู้สูงอายุ รพ.วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
222 B64-E10:5 โครงการกายบริหารสุขภาพ แบบหลักสูตรเชิงลีลาศ ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต 38,000.00 2,222,220.00 -2,184,222.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางจุไรวรรณ ตันสัตยาเลิศ
สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
223 B64-E9:4 โครงการเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ By ดีเจสูงวัย ปี 2564 44,600.00 0.00 44,600.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางอัมพร แสนภักดี
สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
224 B64-E8:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัยของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต 34,000.00 0.00 34,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางพิณพิศ นพกุลสถิตย์
สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
225 ADMIN64-OX10:2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 339,000.00 0.00 339,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวอารีรัตน์ พิศาลกิตติคุณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
226 ADMIN64-OX9:3 โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 250,000.00 0.00 250,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายมนตรี บุตรหวัง
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
227 ADMIN64-OX7:1 โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 620,000.00 0.00 620,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นายมนตรี บุตรหวัง
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
228 H64-E31:2 โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 45,000.00 0.00 45,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางสาวธิติยา อุปมา
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
229 H64-A30:2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันใจในสถานการณ์ Covid-19 สำหรับบุคลากรในเทศบาลนครภูเก็ต 71,000.00 0.00 71,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางฝากจิต รัตนปัญญากร
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
230 H64-A29:2 โครงการสตรียุคใหม่ รู้ทัน ป้องกันภัย ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 25,000.00 0.00 25,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 - - - - - - นางรุจิรา คงนาม
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
231 COM63-A54:8 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสุข สม วัย ปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 93,700.00 66,326.60 27,373.40 24 มิ.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 9 ก.ค. 2564 5 เม.ย. 2565 11 ส.ค. 2564 นางจงจิต พุฒขาว
สำนักศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
232 COM63-AR53:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2563 68,500.00 0.00 68,500.00 24 มิ.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 - - - - 11 ส.ค. 2564 นางสาวสุพรรษา งามแก้ว
สำนักศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
233 H63-MCH24:4 โครงการโรงเรียนพ่อแม่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2563 71,550.00 55,823.00 15,727.00 24 มิ.ย. 2563 31 ธ.ค. 2563 15 มี.ค. 2564 6 ก.ค. 2564 19 เม.ย. 2564 นางสาวดวงใจ นาวัลย์
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
234 COM63-AR52:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 52,500.00 46,978.50 5,521.50 24 มิ.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 4 ก.พ. 2564 13 ก.ค. 2564 26 มี.ค. 2564 นายสมยศ ปาทาน
ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
235 COM63-CY51:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 73,000.00 73,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 9 มี.ค. 2564 5 เม.ย. 2565 - - นางนฤมล สิทธิพงษ์
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
236 COM63-CY50:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 51,500.00 51,499.20 0.80 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.พ. 2564 13 ก.ค. 2564 29 ม.ค. 2564 นางสาวฐิติรัตน์ มณีรัตน์
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
237 COM63-CY49:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีงบประมาณ 2563 71,000.00 66,500.00 4,500.00 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 22 ก.พ. 2564 13 ก.ค. 2564 21 พ.ค. 2564 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภดาชไม บัวชุม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
238 COM63-CY48:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 138,400.00 138,400.00 0.00 24 มิ.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 20 เม.ย. 2564 13 ก.ค. 2564 - - นางสาวกาญจนา สงวนงาม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
239 B63-NC6:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นครภูเก็ต 1 ปีงบประมาณ 2563 47,500.00 26,285.00 21,215.00 24 มิ.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 6 ต.ค. 2563 นางสาวอรัญญา คงนาค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นครภูเก็ต 1
240 COM63-CY47:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีการศึกษา 2563 246,000.00 171,765.00 74,235.00 1 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 11 ส.ค. 2564 5 เม.ย. 2565 13 ธ.ค. 2564 นางสาวบุญเสริม สิทธิการ
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
241 COM63-CY46:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ปีการศึกษา 2563 324,000.00 213,975.00 110,025.00 1 ก.ค. 2563 31 มี.ค. 2564 19 พ.ค. 2564 13 ก.ค. 2564 11 มิ.ย. 2564 นางซายาดา เทียมนาขา
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
242 COM63-CY45:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ปีการศึกษา 2563 147,000.00 0.00 147,000.00 1 ก.ค. 2563 31 มี.ค. 2564 13 ก.ย. 2564 5 เม.ย. 2565 9 ก.ย. 2564 นางจงรักษ์ พาหน
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
243 COM63-CY44:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 915,000.00 915,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 11 มิ.ย. 2564 5 เม.ย. 2565 - - นางสาวอัญชลี ลิ่มศิลา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
244 B63-NC5:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีการศึกษา 2563 64,000.00 31,338.00 32,662.00 1 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 2 มิ.ย. 2564 13 ก.ค. 2564 2 มิ.ย. 2564 นางสาววัลลี พนม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ)
245 B63-NC4:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีการศึกษา 2563 92,000.00 0.00 92,000.00 1 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 10 ก.ค. 2564 - - 9 มิ.ย. 2564 นางปริศนา คุ้มบ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2
246 B63-NC3:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2563 253,000.00 167,799.00 85,201.00 1 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 9 มิ.ย. 2564 5 เม.ย. 2565 9 มิ.ย. 2564 นางสาวอรัญญา คงนาค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1
247 COM63-CY43:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีงบประมาณ 2563 40,000.00 38,670.00 1,330.00 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 24 ก.พ. 2564 13 ก.ค. 2564 11 มิ.ย. 2564 นางปิยะนุช ชาติรักษา
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
248 COM63-CY42:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ปีงบประมาณ 2563 37,000.00 0.00 37,000.00 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวอุษณีย์ แวดอเล๊าะ
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
249 COM63-CY41:4 โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 38,800.00 32,686.00 6,114.00 1 ก.ค. 2563 28 ก.พ. 2564 2 มิ.ย. 2564 5 เม.ย. 2565 - - นางนฤมล สิทธิพงษ์
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
250 COM63-AR40:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 หลาดกอจ๊าน ชุมชน 40 ห้อง และชุมชนซอยต้นโพธิ์ ปีงบประมาณ 2563 32,800.00 0.00 32,800.00 24 มิ.ย. 2563 31 ก.ค. 2563 - - - - - - นายสุชาติ เถาว์พงศ์
ชุมชนซอยต้นโพธิ์
251 B63-NC2:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีงบประมาณ 2563 21,000.00 13,440.00 7,560.00 24 มิ.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563 23 ธ.ค. 2563 16 ก.ย. 2563 นางสาววัลลี พนม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ)
252 B63-NC1:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีงบประมาณ 2563 22,500.00 14,316.00 8,184.00 24 มิ.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 2 ต.ค. 2563 นางปริศนา คุ้มบ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2
253 H63-AR21:4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 92,000.00 0.00 92,000.00 7 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางศรีกิจ หยกมณีรัตนากร
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครภูเก็ต
254 H63-A20:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เทศบาลนครภูเก็ต รอบที่ 2 611,100.00 374,210.00 236,890.00 20 มี.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 4 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2565 21 ก.ค. 2564 นางนาฎยา อักษรเพียร
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
255 H63-A19:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 483,000.00 429,048.00 53,952.00 4 มี.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 4 มิ.ย. 2564 5 เม.ย. 2565 21 ก.ค. 2564 นางนาฎยา อักษรเพียร
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
256 H63-A18:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2563 687,350.00 0.00 687,350.00 4 มี.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 - - - - 27 ม.ค. 2565 นางสาวปัทมา รัญจวนจิตร
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
257 COM63-AR35:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนอ่าวเกใน 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นางผุศดี ณ วังอ่าง
ชุมชนอ่าวเกใน
258 COM63-AR34:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนหลังหอประชุม 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายภาราดา เนียมสอาด
ชุมชนหลังหอประชุม
259 COM63-AR33:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนหลังศาลากลาง 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายจันทร์ หอมอ่อน
ชุมชนหลังศาลากลาง
260 COM63-AR32:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนแสนสุข 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายชูศักดิ์ จอมบุญ
ชุมชนแสนสุข
261 COM63-AR31:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสี่สิบห้อง 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายธนกฤต ท้าวประสิทธิ์
ชุมชนสี่สิบห้อง
262 COM63-AR30:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสามัคคีสามกอง 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายไพโรจน์ คีรีรักษ์
ชุมชนสามัคคีสามกอง
263 COM63-AR29:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายบำรงค์ ประแจ
ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2
264 COM63-AR28:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายประหยัด ดำสงค์
ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1
265 COM63-AR27:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนร่วมน้ำใจ 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายสำรวย แต้มทอง
ชุมชนร่วมน้ำใจ
266 COM63-AR26:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ
ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
267 COM63-AR25:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์ 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายธนาคม ละอองกุล
ชุมชนเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์
268 COM63-AR24:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนถนนหลวงพ่อ 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายวริทธินันท์ เพ็ชรจันทร์
ชุมชนถนนหลวงพ่อ
269 COM63-AR23:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนถนนสุทัศน์ ซอย 2 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายสมมิต มณีศรี
ชุมชนถนนสุทัศน์ ซอย 2
270 COM63-AR22:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กค้า 3 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายวัฒนา ปรีดาผล
ชุมชนซีเต็กค้า 3
271 COM63-AR21:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กค้า 2 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางวีณา แสวงวิทย์
ชุมชนซีเต็กค้า 2
272 COM63-AR20:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กค้า 1 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายสังเกตุ วงค์บา
ชุมชนซีเต็กค้า 1
273 COM63-AR19:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กข่า 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายไพโรจน์ อึ๋งประเสริฐ
ชุมชนซีเต็กข่า
274 COM63-AR18:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซอยต้นโพธิ์ 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายสมบูรณ์ ดิลกมกรพงศ์
ชุมชนซอยต้นโพธิ์
275 COM63-AR17:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซอยกอไผ่ 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นายเจริญ สาแล
ชุมชนซอยกอไผ่
276 COM63-AR16:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนขุมน้ำนรหัส 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นางพะเยาว์ สุวะรักษ์
ชุมชนขุมน้ำนรหัส
277 COM63-AR15:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนโกมารภัจจ์ 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายวิสุทธิ์ บุญช้าง
ชุมชนโกมารภัจจ์
278 COM63-AR14:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชน 131 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นางอุไร พงศ์สว่าง
ชุมชน 131
279 COM63-AR14:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต D 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นางละมัย เจริญวงศ์กิจ
อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่ PCU เขต D
280 COM63-AR13:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต C 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นายจำรัส แซ่เต่อ
อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่ PCU เขต C
281 COM63-AR12:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต B 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นางบุญศรี คงช่วย
อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่ PCU เขต B
282 COM63-AR10:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต A 10,000.00 10,000.00 0.00 2 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - - นางยุภา พวงแก้ว
อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่ PCU เขต A
283 COM63-A9:8 โครงการ ทีมแกนนำสุขภาพ สานใจ สู่ชุมชน ปี 2563 35,000.00 22,300.00 12,700.00 14 ก.พ. 2563 30 ก.ย. 2563 4 มิ.ย. 2564 13 ก.ค. 2564 11 มิ.ย. 2564 นายสมยศ ปาทาน
ชมรม อสม. เทศบาลนครภูเก็ต
284 COM63-CY8:4 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา 15,000.00 15,000.00 0.00 14 ก.พ. 2563 30 ก.ย. 2563 8 ก.ย. 2563 23 ธ.ค. 2563 - - นางจิรา เวชสิทธิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
285 COM63-A7:8 โครงการออกกำลังกายหลากหลาย ชุมชนโกมารภัจจ์ 24,600.00 14,366.00 10,234.00 1 มี.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 8 ก.พ. 2564 13 ก.ค. 2564 13 พ.ค. 2564 นายวิสุทธ์ บุญช้าง
ชุมชนโกมารภัจจ์
286 COM63-A6:2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปี 2563 35,500.00 15,428.00 20,072.00 14 ก.พ. 2563 30 ก.ย. 2563 11 พ.ค. 2564 13 ก.ค. 2564 16 ธ.ค. 2564 นายสมยศ ปาทาน
ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
287 H63-AR14:2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2563 25,000.00 0.00 25,000.00 1 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 - - - - 4 ธ.ค. 2563 นางอุไรวรรณ ลิ่มบุตร
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
288 H63-E13:4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองในผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 25,000.00 24,290.00 710.00 14 ก.พ. 2563 30 ก.ย. 2563 20 ม.ค. 2564 6 ก.ค. 2564 6 พ.ย. 2563 นายพงศกร ศรีสวัสดิ์
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
289 ADMIN63-OX4:3 โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ระยะที่ 2 ปี 2563 13,000.00 12,900.00 100.00 1 มี.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 18 พ.ย. 2563 23 ธ.ค. 2563 - - นายมนตรี บุตรหวัง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
290 ADMIN63-OX2:4 โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 99,500.00 98,946.70 553.30 14 ก.พ. 2563 30 ก.ย. 2563 18 พ.ย. 2563 23 ธ.ค. 2563 - - นายมนตรี บุตรหวัง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
291 H63-A12:2 โครงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพพนักงานพ่นสารเคมีควบคุมแมลงนำโรคของเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 80,000.00 62,802.00 17,198.00 14 ก.พ. 2563 30 ก.ย. 2563 16 ก.พ. 2564 6 ก.ค. 2564 6 ก.ค. 2564 นางนาฏยา อักษรเพียร
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
292 H63-NCD11:3 โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้านแบบสหวิชาชีพ 120,000.00 117,152.00 2,848.45 1 มี.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 25 ก.พ. 2564 6 ก.ค. 2564 18 มี.ค. 2564 นางอารี หาญช้าง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
293 H63-A30:8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสร้างสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 40,000.00 27,502.00 12,498.00 20 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 22 มิ.ย. 2563 - - - - นางสาวรังสิยา เชาว์เฉียบ
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
294 H63-MCH29:4 โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ใน 1,000 วัน ปี 2563 36,000.00 0.00 36,000.00 20 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางณภาส์ณัฐ อุดี
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
295 H63-A28:8 โครงการโอบรักนครภูเก็ต ปี 2 45,000.00 0.00 45,000.00 20 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวสิริลักษณ์ อิ่มแย้ม
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
296 H63-CY27:2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ เกินโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 34,000.00 0.00 34,000.00 20 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวเมธินี แหล่งหล้าเลิศสกุล
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
297 H63-NCD26:2 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation interviewing) ปี 2563 45,000.00 0.00 45,000.00 20 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสุฑาทิพย์ เพ็ชร์มุข
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
298 H63-A25:8 โครงการมุ่งสู่มาตรฐานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 67,000.00 0.00 67,000.00 20 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางณภาส์ณัฐ อุดี
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
299 H63-A24:8 โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเชิงรุก (CPR & AED) ในสวนสาธารณะ เขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 63,000.00 62,666.00 334.00 20 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 22 มี.ค. 2564 - - - - นางณภาส์ณัฐ อุดี
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
300 H63-NC23:7 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 93,000.00 72,402.80 20,597.20 1 ม.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 11 ม.ค. 2564 - - - - นางสาวเจะนุรรีฮัน เจะแวเด็ง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
301 H63-NC22:7 โครงการ “หนูน้อยฟันดีเริ่มที่ซี่แรกปีที่ 3” ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 50,000.00 34,570.80 15,429.16 20 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวเจะนุรรีฮัน เจะแวเด็ง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
302 H63-AR21:2 โครงการคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเชิงรุกแบบบูรณาการโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ปี 2563 79,200.00 58,000.00 21,200.00 20 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 23 ก.พ. 2564 - - - - นางสาวเมธินี แหล่งหล้าเลิศสกุล
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
303 H63-CY20:4 โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ (อสร./ยสร.) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 116,000.00 76,885.00 39,115.00 1 พ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564 22 เม.ย. 2564 - - 7 พ.ค. 2564 นางฝากจิต รัตนปัญญากร
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
304 H63-CY19:4 โครงการรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกัน 3 โรคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2563 133,000.00 35,400.00 97,600.00 20 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 28 ม.ค. 2564 - - - - นายพงษ์ศิริ เพ็ชรคีรี
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
305 COM63-A31:8 โครงการอบรมเยียวยาใจผู้ป่วยเพื่อนข้างเตียง I SEE YOU ปี 2563 40,000.00 35,682.40 4,317.60 20 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางบังอร จิรายุส
ชมรมจิตสงบ ใจสว่าง
306 COM63-A30:8 โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2563 107,400.00 103,974.00 3,426.00 20 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 28 ธ.ค. 2563 - - - - นางกฤษวรรณ แซ่ตัน
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
307 ADMIN63-A1:8 โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี พ.ศ.2563 80,000.00 80,000.00 0.00 20 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางภัทราวดี เอื้อพิญชานนท์
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
308 B63-CY1:4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็กไทยพัฒนาการดีเริ่มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 34,000.00 17,600.00 16,400.00 1 ต.ค. 2562 30 เม.ย. 2563 - - - - - - นางสาวอรัญญา คงนาค
สำนักศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
309 ADMIN63-A4:8 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 356,000.00 247,253.00 108,747.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นายมนตรี บุตรหวัง
คณะทำงานกองเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
310 COM63-CY32:4 โครงการการป้องกันโรคเบาหวานในวัยเรียนด้วยการ์ดรอบรู้ ใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 14,000.00 14,000.00 0.00 6 พ.ย. 2562 31 มี.ค. 2563 - - - - - - นายพิมล เตียวนะ
ชมรมอสม.เทศบาลนครภูเก็ต
311 COM63-CY31:4 โครงการวัยใส รักเป็นปลอดภัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 19,100.00 20,709.00 -1,609.00 6 พ.ย. 2562 31 ม.ค. 2563 - - - - - - นายพิมล เตียวนะ
ชมรมอสม.เทศบาลนครภูเก็ต
312 COM63-E30:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัยของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต 23,170.00 22,000.00 1,170.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 6 พ.ย. 2563 13 ก.ค. 2563 1 มี.ค. 2564 นายบุญเลิศ ชลช่วยชีพ
สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
313 COM63-E29:2 โครงการ สว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร ปี 2563 33,500.00 18,600.00 14,900.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 1 มี.ค. 2564 13 ก.ค. 2563 16 มิ.ย. 2564 นางวนิดา ทองผึ้ง
ชมรมสว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร
314 COM63-A28:5 โครงการรำวง เพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี 40,600.00 28,150.00 12,450.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 1 ต.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 2 ธ.ค. 2563 นางสาวขวัญตา อริยพิทยาภรณ์
ชมรมรำวงเพื่อสุขภาพนครภูเก็ต
315 COM63-E27:4 โครงการกายบริหารสุขภาพแบบหลักสูตรเชิงลีลาศของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต 31,500.00 24,150.00 -24,150.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 2 ธ.ค. 2563 13 ก.ค. 2563 2 ก.ค. 2564 นางจุไรวรรณ ตันสัตยาเลิศ
ชมรมลีลาศเพื่อการกุศลของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
316 COM63-A26:5 โครงการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขนครภูเก็ต ปี 2563 167,000.00 75,214.00 91,786.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 26 พ.ย. 2563 23 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2564 นายพิมล เตียวนะ
ชมรม อสม. เทศบาลนครภูเก็ต
317 COM63-CY25:4 โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2563 291,000.00 21,950.00 269,050.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 28 พ.ค. 2564 13 ก.ค. 2563 7 มิ.ย. 2564 นายธีรพงศ์ วาหะรักษ์
ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต
318 COM63-A24:5 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิคไลน์แดนซ์ ยามเย็น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ภูเก็ต ปี 2563 55,000.00 44,670.00 10,330.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563 นางรำภา มุกดา
ชมรมแอโรบิคยามเย็น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
319 H63-AR22:4 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรงพยาบาลองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภูเก็ต ปี 2563 33,100.00 31,095.50 2,004.50 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 24 พ.ย. 2563 6 ก.ค. 2564 24 ธ.ค. 2563 นางสาวอภิวรรณ สืบสกุล
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
320 H63-A21:2 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเเละมะเร็งเต้านม ในปี 2563 27,000.00 21,740.00 5,260.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 3 พ.ย. 2563 23 ธ.ค. 2563 4 พ.ย. 2563 นางสุฑาทิพย์ เพ็ชร์มุข
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
321 H63-A20:5 โครงการสมุนไพรสู่ใจผู้รับบริการ ปี 2563 45,000.00 43,850.00 1,150.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางรองรัตน์ เหล่าปทุมวิโรจน์
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
322 H63-CY19:2 โครงการคัดกรองเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 20,000.00 7,995.00 12,005.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวชญา ณ สงขลา
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
323 COM63-E23:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครภูเก็ต 100,000.00 28,839.00 71,161.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 10 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 5 ม.ค. 2564 ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครภูเก็ต
324 H63-A18:5 โครงการ Clean food good exercise ปี 2563 60,000.00 47,972.00 12,028.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นายมนตรี บุตรหวัง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
325 H63-CY17:4 โครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2563 53,500.00 52,278.00 1,222.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวอารีรัตน์ พิศาลกิตติคุณ
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
326 H63-A16:5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2563 362,000.00 171,770.00 190,230.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางนาฎยา อักษรเพียร
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
327 H63-CY15:4 โครงการสร้างสุขภาพเสริมพลังใจเครือข่ายไร้ควันบุหรี่เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 110,500.00 0.00 110,500.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นายศิลา รักเมือง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
328 H63-CY14:4 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต “เยาวชนอาสา First Aid” ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 122,000.00 0.00 122,000.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวชญา ณ สงขลา
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
329 H63-A13:2 โครงการ We Fit We Strong ปี 2 190,000.00 126,480.00 63,520.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 3 ส.ค. 2563 30 พ.ย. 542 7 ส.ค. 2563 นางสาวชญา ณ สงขลา
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
330 H63-CY11:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ปีการศึกษา 2562 167,200.00 84,629.00 82,571.00 6 พ.ย. 2562 31 มี.ค. 2563 - - - - - - นางซายาดา เทียมนาขา
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
331 H63-CY10:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ปีการศึกษา 2562 66,600.00 0.00 66,600.00 6 พ.ย. 2562 31 มี.ค. 2563 - - - - - - นางธนพรรณ ตั้งธีระสุนันท์
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
332 H63-A9:2 โครงการคัดกรองสุขภาพของผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 472,500.00 349,275.00 123,225.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นายปรีชา ร่างมณี
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
333 COM62-CY23:4 โครงการโภชนการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 672,000.00 672,000.00 0.00 21 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563 - - - - - - นางสาวอัญชลี ลิ่มศิลา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
334 H63-CY45:4 โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Self Care) ปีการศึกษา 2562 171,000.00 161,202.00 9,798.00 6 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวชญา ณ สงขลา
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
335 H63-AR44:4 โครงการร้านชำสีขาว สู่มาตรฐานการบริโภคอย่างปลอดภัย 290,000.00 0.00 290,000.00 1 ต.ค. 2562 31 ก.ค. 2563 - - - - - - นางสาวกชพรรณ พฤกษาสุวรรณ
รพ.วชิระภูเก็ต
336 H63-AR43:4 โครงการมะเร็งลำไส้ป้องกันได้หากใส่ใจความเสี่ยง ปี 2563 60,000.00 0.00 60,000.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวธิติยา อุปมา
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
337 H63-E42:2 โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 60,000.00 54,208.00 5,792.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวธิติยา อุปมา
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
338 H63-NC41:5 โครงการเด็กไทยโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2563 73,000.00 5,000.00 68,000.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวอมรรัตน์ หมุนเวียน
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
339 COM63-AR61:4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพกายใจด้วยดนตรีบำบัด ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 144,800.00 0.00 144,800.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวกัญญาภัส อังศุชนสิน
ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต
340 COM63-CY64:4 โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 65,600.00 65,387.00 213.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวพิชญาดา สายสินธุ์ชัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
341 ADMIN63-AR10:4 โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 679,400.00 0.00 679,400.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นายมนตรี บุตรหวัง
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
342 ADMIN63-AR6:4 โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 205,500.00 205,500.00 0.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นายมนตรี บุตรหวัง
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
343 COM63-AR60:2 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขก ศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 59,000.00 49,123.00 9,877.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางอาภรณ์ เครือแพทย์
นางอาภรณ์ เครือแพทย์
344 COM63-CY58:4 โครงการรักในวัยเรียน จุดเปลี่ยนชีวิต.ปีงบประมาณ 2563 111,100.00 103,602.00 7,498.00 1 ต.ค. 2562 31 มี.ค. 2563 - - - - - - นางสาวอ้อยทิพย์ แสงจันทร์
ชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต
345 COM63-AR57:2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดโรค สร้างสุขภาพ ปี 2563 123,600.00 114,400.00 9,200.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 3 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 3 ก.พ. 2564 นางอัญชนา อนันต์โชติกุล
ชมรมแอโรบิคสวนหลวง เทศบาลนครภูเก็ต
346 H63-AR40:2 โครงการบุกบ้านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ปี 2563 135,000.00 92,380.00 42,620.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางอุไรวรรณ ลิ่มบุตร
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
347 H63-AR39:4 โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุข ปี 2563 56,000.00 52,905.00 3,095.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 7 ต.ค. 2563 30 พ.ย. 542 2 ธ.ค. 2563 นางอารี หาญช้าง
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
348 COM63-AR56:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะยามเช้า ปี 2563 56,700.00 47,300.00 9,400.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวอุไร ช่วยอุปการ
ชมรมโยคะยามเช้า เทศบาลนครภูเก็ต
349 COM63-AR55:4 โครงการฝึกอบรมลีลาศสากล หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ชมรมลีลาศสากลเทศบาลนครภูเก็ต 74,300.00 71,923.00 2,377.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นายองศา สมใจ
ชมรมลีลาศสากลเทศบาลนครภูเก็ต
350 COM63-AR54:4 โครงการออกกำลังกายแบบ เต้าเต๋อซิ่นซี เสริมสร้างพลังชีวิต ปี 2563 66,000.00 50,117.00 15,883.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวโสภิณ โกยสมบูรณ์
ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต
351 COM63-AR53:4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี่ พัฒนากายและจิตเพื่อความสุข 79,300.00 81,681.00 -2,381.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวโสภิณ โกยสมบูรณ์
ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต
352 COM63-AR52:2 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต 64,200.00 52,454.00 11,746.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสุนี เลื่อมใส
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
353 COM63-AR50:4 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของชมรมไทเก๊กสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 66,000.00 61,800.00 4,200.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางนงนุช วงศ์วัฒนวิสุทธิ์
ชมรมไทเก๊กเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต
354 COM63-AR49:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาวู้ดบอล 64,000.00 52,303.00 11,697.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นายมานิต อัคนิพัชร
ชมรมวู้ดบอลเทศบาลนครภูเก็ต
355 COM63-AR48:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิค หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 38,000.00 32,600.00 5,400.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวพรพรหม พรหมสุวรรณ
ชมรมแอโรบิค หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต
356 COM63-AR47:5 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : รำกระบองชีวจิต (ลานมังกร) ปี 2563 33,500.00 26,470.00 7,030.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสาวสงวนศรี จันทร์รุ่งเลิศ
ชมรมรำกระบองชีวจิต สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
357 COM63-AR46:4 โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพ ปี 2563 38,700.00 35,050.00 3,650.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางสุรีย์ แซ่เจียง
ชมรมโยคะ ลาน 72 พรรษาฯ ภูเก็ต
358 COM63-AR45:4 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนซีเต็กข่า ปี 2563 33,500.00 14,200.00 19,300.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางนุชรี ตันสันติวงศ์
คณะกรรมการชุมชนซีเต็กข่า
359 COM63-E44:2 โครงการออกกำลังกายหลากหลายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 37,200.00 31,485.00 5,715.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางดิลกา แจ้งเอี่ยม
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
360 COM63-E43:4 โครงการเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ By ดีเจสูงวัย ปี 2563 34,200.00 0.00 34,200.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางวาสน์ระรวย อินทรสงเคราะห์
สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
361 COM63-E42:4 โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 81,300.00 81,300.00 0.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นายธัญวัฒน์ อินทร์กลับ
ชมรมเปตองอาวุโสจังหวัดภูเก็ต
362 COM63-AR41:4 โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2563 64,600.00 55,365.00 9,235.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 - - - - - - นางฐิดายุพร พงศ์สิริฤทธิ์
ชมรมโยคะสามัคคีสามกองร่วมกับชุมชนสามัคคีสามกอง
363 B62-NC7:4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็กไทยพัฒนาการดีเริ่มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 34,000.00 0.00 34,000.00 22 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางสาวอรัญญา คงนาค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1
364 COM62-AR40:5 โครงการดนตรีบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 60,000.00 55,454.00 4,546.00 22 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 6 พ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2563 19 มี.ค. 2563 นางสาวกัญญาภัส อังศุชนสิน
ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต
365 H62AR38:3 โครงการส่งเสริมการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยภาวะนอนติดเตียงด้วยการแพทย์แผนไทยแบบบูรณการกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 42,000.00 36,600.00 5,400.00 1 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นายพงศกร ศรีสวัสดิ์
งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
366 B62NC6:4 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1 ปลอดโรค ปีการศึกษา 2562 19,250.00 0.00 19,250.00 1 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 30 มิ.ย. 2563 นางสาวอรัญญา คงนาค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต
367 COM62AR39:5 โครงการเต้นรองเง็งเพื่อสุขภาพ ชุมชนซีเต็กค้า 2 ประจำปี 2562 27,800.00 13,730.00 14,070.00 1 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางดวงใจ สบายจิต
คณะกรรมการชุมชนซีเต็กค้า 2
368 ADMIN62AR5:4 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลโครงการผ่านเว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 40,000.00 40,000.00 0.00 1 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 26 ก.พ. 2563 10 มิ.ย. 2563 26 ก.พ. 2563 คณะทำงานกองเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
คณะทำงานกองเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
369 B62NC5:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 4 ปีการศึกษา 2562 56,840.00 26,202.00 30,638.00 1 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563 - - - - - - นางปริศนา คุ้มบ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 4
370 B62NC4:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 3 ปีการศึกษา 2562 62,600.00 28,676.00 33,924.00 1 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563 14 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 542 14 พ.ค. 2563 นางเพ็ญพิมล ณ นคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต
371 B62NC3:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีการศึกษา 2562 64,520.00 29,622.00 34,898.00 1 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563 - - - - - - นางปริศนา คุ้มบ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2
372 B62NC2:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2562 276,480.00 132,950.00 143,530.00 1 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 18 มิ.ย. 2563 นางสาวอรัญญา คงนาค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1
373 COM62NC38:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีการศึกษา 2562 235,200.00 139,130.00 96,070.00 1 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563 22 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 3 ก.ค. 2563 นางสาวบุญเสริม สิทธิการ
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
374 COM62AR37:4 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ สุข สม วัย ชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 124,200.00 61,981.00 62,219.00 1 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางจงจิต พุฒขาว
สำนักงานการศึกษา ร่วมกับกองการแพทย์ และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลภูเก็ต
375 COM62CY36:4 โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 40,000.00 40,142.00 -142.00 1 มิ.ย. 2562 31 มี.ค. 2563 - - - - - - นางนฤมล สิทธิพงษ์
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
376 COM62A35:5 โครงการสร้างแกนนำชุมชนสุขภาพ ชุมชนซีเต็กค้าสุขภาพดีตามแนวพระราชดำริ 21,000.00 15,050.00 5,950.00 1 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางวีณา แสวงวิทย์
ชุมชนซีเต็กค้า 2
377 COM62A34:5 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขก ศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 42,600.00 42,600.00 0.00 1 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นายวิมล ใยยอง
ชมรมแอโรบิคครูแขกศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต
378 H62CY37:4 โครงการแกนนำวัยทีน รักเป็นปลอดภัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 136,000.00 93,902.00 42,098.00 1 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 15 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 542 27 พ.ค. 2563 นางฝากจิต รัตนปัญญากร
กองการแพทย์
379 H62A36:2 โครงการรู้ทัน ห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2562 108,200.00 63,795.00 44,405.00 1 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 29 พ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2563 28 พ.ย. 2562 นางสาวอุบลรัตน์ แก้วจำปา
รพ.วชิระภูเก็ต
380 COM62A33:8 โครงการสร้างวิทยากร ครู ก หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) ปีงบประมาณ 2562 174,000.00 173,900.00 100.00 7 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางนาฏยา อักษรเพียร
ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต
381 H62NCD35:5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 30,000.00 23,295.00 6,705.00 1 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางอุไรวรรณ ลิ่มบุตร
กองการแพทย์
382 H62AR34:4 โครงการจัดการแหล่งเสี่ยงและป้องกันพลัดตกจมน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 80,000.00 72,500.00 7,500.00 1 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางนาฏยา อักษรเพียร
กองการแพทย์
383 COM62A32:5 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนซีเต็กข่า ปี 2562 37,600.00 39,800.00 -2,200.00 7 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางกาญจนา อึ๋งประเสริฐ
คณะกรรมการชุมชนซีเต็กข่า
384 COM62E31:5 โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจ สุขภาพฟัน ปี 2562 17,500.00 17,560.00 -60.00 7 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางสาวนัฐซิมา ศิริวิบูลย์
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
385 H62CY33:5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียน ในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 45,000.00 0.00 45,000.00 1 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางอรนงค์ เชาว์ไวพจน์
386 COM62AR30:2 โครงการเยี่ยมบ้านร่วมมือหยุดยั้งและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 27,000.00 0.00 27,000.00 1 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางนาฏยา อักษรเพียร
กองการแพทย์
387 H62A32:5 โครงการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 148,000.00 0.00 148,000.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นายมีชัย ธีรพงศ์ไพศาล
สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต
388 COM62NCD29:4 โครงการใช้สมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 18,100.00 18,100.00 0.00 7 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 20 มิ.ย. 2562 - - นายไพโรจน์ จอมบุญ
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
389 COM62AR28:8 โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 3 เก็บ 3 โรค ในพื้นที่รับผิดชอบคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง ปี 2562 51,300.00 39,824.00 11,476.00 1 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2562 16 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 17 มี.ค. 2563 นางสาวลลนา ภักดีโชติ
รพ.วชิระภูเก็ต
390 H62AR31:4 โครงการรักสดใส ทันสมัย ปลอดภัยโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 43,000.00 32,365.00 10,635.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 21 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 11 ธ.ค. 2562 นางสาวอารีรัตน์ พิศาลกิตติคุณ
งานควบคุมป้องกันโรค กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
391 H62E30:4 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต หยีเต้ง ปี 2562 27,000.00 20,735.00 6,265.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 16 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 17 มี.ค. 2563 นางสาวชนิกา พึงสงวน
งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง ตำบลตลาดเหนือ
392 H62A29:5 โครงการรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกัน 3 โรคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2562 121,000.00 90,508.00 30,492.00 19 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 นายพงษ์ศิริ เพ็ชรคีรี
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
393 H62A28:5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2562 142,000.00 126,330.00 15,670.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางนาฎยา อักษรเพียร
งานป้องกันและควบคุมโรค กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
394 H62D27:3 โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้าน ปี 2562 120,000.00 115,925.00 4,075.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางอารี หาญช้าง
งานเวชศาสตร์ครอบครัว กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
395 COM62AR27:8 โครงการทำบุญสุขใจ ใส่ใจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดวิชิตสังฆาราม และวัดขจรรังสรรค์ ปี 2562 17,000.00 17,264.00 -264.00 1 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นายไพโรจน์ จอมบุญ
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
396 H62E26:4 โครงการเตรียมตัวปรับใจสู่สังคมสูงวัย (เกษียณสร้างสุข) 144,000.00 137,270.00 6,730.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 27 ส.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 6 ก.ย. 2562 นางสาวธิติยา อุปมา
งานส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
397 H62AR25:2 โครงการบุกบ้านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ปี 2562 128,000.00 126,733.00 1,267.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562 10 มิ.ย. 2563 7 ต.ค. 2562 นางอุไรวรรณ ลิ่มบุตร
งานเวชศาสตร์ครอบครัว กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
398 H62A24:5 โครงการโรงเรียน ชุมชน ใส่ใจ ใฝ่รู้ สู่ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2562 242,500.00 102,955.00 139,545.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางณภาส์ณัฐ อุดี
กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
399 H62A23:5 โครงการเพิ่มศักยภาพระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 226,720.00 177,962.00 48,758.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางณภาส์ณัฐ อุดี
งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
400 H62NC22:5 โครงการเด็กไทยโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2562 103,500.00 87,226.00 16,274.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 30 ต.ค. 2562 30 พ.ย. 542 13 พ.ย. 2562 นางสาวอมรรัตน์ หมุนเวียน
งานส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ครอบครัว กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
401 H62MCH21:4 โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ในพันวัน ปี 2562 55,400.00 44,704.00 10,696.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางณภาส์ณัฐ อุดี
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
402 H62CY20:5 โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Self Care) ปีการศึกษา 2561 53,000.00 36,785.00 16,215.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 3 มี.ค. 2563 10 มิ.ย. 2563 6 มี.ค. 2563 นางสาวชญา ณ สงขลา
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
403 H62CY19:2 โครงการคัดกรองเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 20,000.00 11,600.00 8,400.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางสาวชญา ณ สงขลา
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
404 COM62A26:5 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย อสม.ชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2562 31,100.00 30,700.00 400.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางกฤษวรรณ แซ่ตัน
อสม.ชุมชนสามัคคีสามกอง
405 H62MCH18:4 โครงการโอบรักนครภูเก็ต ปี 1 53,100.00 53,100.00 0.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางสาวสิริลักษณ์ อิ่มแย้ม
งานส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
406 COM62AR25:2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปี 2562 45,000.00 42,989.00 2,011.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางณภาส์ณัฐ อุดี
ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
407 H62A17:5 โครงการ Clean food good exercise 60,000.00 56,351.00 3,649.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 3 ธ.ค. 2562 นายมนตรี บุตรหวัง
งานวิชาการและแผนงาน กองการแพทย์
408 H62A16:5 โครงการสมุนไพรสู่ใจผู้รับบริการ ปี 2562 50,000.00 44,706.00 5,294.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 29 พ.ค. 2562 20 มิ.ย. 2562 13 ก.พ. 2563 นางรองรัตน์ เหล่าปทุมวิโรจน์
งานบริการการแพทย์ และงานศูนย์บริการ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
409 H62NCD15:5 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation interviewing) 60,000.00 15,700.00 44,300.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางสุฑาทิพย์ เพ็ชร์มุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครภูเก็ต
410 H62AR14:2 โครงการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ และตำบลตลาดเหนือ ปีงบประมาณ 2562 37,000.00 13,566.00 23,434.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 นางคณิตษร เรืองประกอบกิจ
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
411 COM62AR24:5 โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2562 108,200.00 104,085.00 4,115.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางกฤษวรรณ แซ่ตัน
ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
412 H62AR13:2 โครงการคัดกรองและให้ความรู้สุขภาพจิต 2562 50,500.00 50,474.00 26.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางอารี หาญช้าง
งานเวชศาสตร์ครอบครัว กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
413 COM62E23:5 โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 86,900.00 0.00 86,900.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นายสรุพล สวนพลู
ชมรมเปตองอาวุโสจังหวัดภูเก็ต
414 COM62E22:5 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยลีลาศสากล ปี 2562 74,200.00 78,454.00 -4,254.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นายองศา สมใจ
ชมรมลีลาศสากลเทศบาลนครภูเก็ต
415 H62NCD12:9 โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุข ปี 2562 60,000.00 55,383.90 4,616.10 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 24 ต.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 6 มี.ค. 2563 นางสาวรังสียา เชาว์เฉียบ
งานเวชศาสตร์ครอบครัว กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
416 COM62A21:5 โครงการออกกำลังกายแบบมวยไทยแอโรบิก ปี 2562 35,800.00 0.00 35,800.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 1 พ.ย. 2562 น.ส.กฤตพร กิตติวงศ์สันติ
ชมรมมวยไทยแอโรบิก ไลน์แดนซ์ภูเก็ต
417 H62CY11:9 โครงการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำ ปีการศึกษา 2562 38,000.00 22,275.40 15,724.59 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางสาวเจะนุรรีฮัน เจะแวเด็ง
งานทันตสาธารณสุข ร่วมกับ งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
418 COM62CY20:9 โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2562 738,000.00 745,336.00 -7,335.50 1 พ.ย. 2561 31 ต.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562 นางนาฏยา อักษรเพียร
ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต
419 H62NC10:7 โครงการเด็กปฐมวัย ฟันดี ด้วยฟลูออไรด์วานิช ปีการศึกษา 2562 30,000.00 24,378.80 5,621.16 1 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563 11 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 542 27 พ.ค. 2563 นางสาวเจะนุรรีฮัน เจะแวเด็ง
งานทันตสาธารณสุข ร่วมกับ งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
420 H62NC9:7 โครงการหนูน้อยฟันดีเริ่มที่ซี่แรก ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 60,000.00 46,078.80 13,921.16 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางสาวเจะนุรรีฮัน เจะแวเด็ง
งานทันตสาธารณสุข ร่วมกับงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
421 COM62A19:2 โครงการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขนครภูเก็ต ปี 2562 289,000.00 288,689.00 311.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 17 ต.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 25 ธ.ค. 2562 นายศิลา รักเมือง
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
422 H62CY8:4 โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ (อสร./ยสร.) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 133,600.00 127,172.00 6,428.00 1 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563 15 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 542 27 พ.ค. 2563 นางฝากจิต รัตนปัญญากร
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
423 COM62E18:5 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของชมรมไทเก๊กเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ปี 2562 64,900.00 62,400.00 2,500.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางฉลอง สิริมงคลถาวร
ชมรมไทเก๊กเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต
424 H62AR7:2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเชิงรุกแบบบูรณาการ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ปี 2562 84,000.00 67,233.00 16,767.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 1 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 นางสาวเมธินี แหล่งหล้าเลิศสกุล
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
425 COM62A17:5 โครงการกิจกรรมทางกาย ลดโรค สร้างเสริมสุขภาพ ปี 2562 141,550.00 141,550.00 0.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางศุภวัลย์ ธนกิจจานนท์
ชมรมแอโรบิคสวนหลวง เทศบาลนครภูเก็ต
426 H62A6:2 โครงการคัดกรองสุขภาพของผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 540,000.00 468,450.00 71,550.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นายปรีชา ร่างมณี
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
427 COM62A16:5 โครงการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2562 85,800.00 86,982.00 -1,182.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นายไพโรจน์ คีรีรักษ์
ชุมชนสามัคคีสามกอง ร่วมกับ ชมรมโยคะสามัคคีสามกอง
428 ADMIN62OX4:2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 228,000.00 170,100.00 57,900.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางภัทราวดี เอื้อพิชญานนท์
คณะทำงานกองเลขานุการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
429 COM62E15:5 โครงการออกกำลังกายแบบ เต้าเต๋อซิ่นซี เสริมสร้างพลังชีวิต ปี 2562 70,400.00 62,880.00 7,520.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 4 ต.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 30 ต.ค. 2562 นางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์
ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต
430 COM62E14:5 โครงการเริงร่ากับผ้าขาวม้ามหัศจรรย์ ปี 2562 54,300.00 54,300.00 0.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นายสุเมธี ทองเสมอ
สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
431 COM62AR13:4 โครงการเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ By ดีเจสูงวัย 22,800.00 22,831.00 -31.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นายสุเมธี ทองเสมอ
สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
432 ADMIN62OX3:3 โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 187,500.00 157,250.00 30,250.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางภัทราวดี เอื้อพิชญานนท์
คณะทำงานกองเลขานุการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
433 ADMIN62OX2:4 โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 165,000.00 165,489.00 -489.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางภัทราวดี เอื้อพิชญานนท์
คณะทำงานกองเลขานุการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
434 COM62E12:5 โครงการฝึกสอนกีฬาวู้ดบอลเพื่อสุขภาพเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต 58,300.00 58,557.00 -257.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นายนิพนธ์ แจ้งเอี่ยม
ชมรมวู้ดบอลเทศบาลนครภูเก็ต
435 ADMIN62OX1:1 โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 772,700.00 597,863.00 174,837.14 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางภัทราวดี เอื้อพิชญานนท์
คณะทำงานกองเลขานุการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
436 COM62E11:5 โครงการอบรมเชิงปฏบัติการกีฬาวู้ดบอล ปี 2562 64,800.00 65,004.00 -204.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นายนิพนธ์ แจ้งเอี่ยม
ชมรมวู้ดบอลเทศบาลนครภูเก็ต
437 H62CY4:9 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 226,000.00 180,948.00 45,052.40 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 5 มิ.ย. 2562 30 พ.ย. 542 30 เม.ย. 2562 นายจุมพล วรวงศ์พิทักษ์
กองการแพทย์
438 COM62A10:5 โครงการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพ ปี 2562 37,700.00 38,000.00 -300.00 1 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางสาวสุภร จันทร์รุ่งเลิศ
ชมรมโยคะ ลาน 72 พรรษาฯ ภูเก็ต
439 H62E3:2 โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 60,000.00 57,611.00 2,389.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 27 ส.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 6 ก.ย. 2562 นางสาวธิติยา อุปมา
กองการแพทย์
440 COM62E9:5 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : รำกระบองชีวจิต (ลานมังกร) ปี 2562 38,500.00 35,417.00 3,083.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 17 ต.ค. 2562 10 มิ.ย. 2563 15 ม.ค. 2563 น.ส.สงวนศรี จันทร์รุ่งเลิศ
ชมรมรำกระบองชีวจิต สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
441 H62CY2:7 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ปี 2562 43,000.00 20,664.00 22,336.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 29 พ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2563 18 พ.ย. 2562 นางสาวลัดดา จิตประไพย
รพ.วชิระภูเก็ต
442 B62D1:5 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกและผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาในชุมชนเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 270,000.00 231,058.00 38,942.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 27 พ.ค. 2564 30 พ.ย. 542 11 มิ.ย. 2564 นางธนพร โภคากร
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและผู้บกพร่องทางสติปัญญา เทศบาลนครภูเก็ต
443 H62E1:2 โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2562 45,700.00 42,899.00 2,801.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 8 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 11 พ.ย. 2562 นางสาวศรปภัษฏ์ ธนัฌฐานุพงศ์
รพ.วชิระภูเก็ต
444 COM62A8:5 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิค หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 37,500.00 37,500.00 0.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางณัชชารีย์ ตั้งทิพย์รักษ์
ชมรมแอโรบิค หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต
445 COM62E7:5 โครงการ สว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร ปี 2562 38,700.00 28,800.00 9,900.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 28 ต.ค. 2562 30 พ.ย. 542 5 ก.พ. 2563 นางสนธิยา สุวรรณศุภพนา
ชมรมสว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร
446 COM62E6:5 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะยามเช้า เทศบาลนครภูเก็ต 60,000.00 60,000.00 0.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางสาวสายเล็ก มายะการ
ชมรมโยคะยามเช้า เทศบาลนครภูเก็ต
447 COM62E5:5 โครงการรำวงเพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี 59,300.00 59,300.00 0.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางศรีจันทร์ ชุ่มคง
ชมรมรำวงเพื่อสุขภาพนครภูเก็ต
448 COM62E4:5 โครงการออกกำลังกายหลากหลายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 58,300.00 55,880.00 2,420.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางปราณี มานะจิต
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
449 COM62E3:5 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต 55,300.00 54,650.00 650.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางปราณี มานะจิต
ชมรมผู้สูงอายุ รพ.วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
450 COM62E2:8 โครงการสร้างเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยไทเก๊ก 63,400.00 63,400.00 0.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 - - - - - - นางพรพรรณ ประยูรยงค์
ชมรมไทเก๊กสวนหลวงภูเก็ต
451 COM62AR1:4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี่ พัฒนากายและจิตเพื่อความสุข 113,000.00 90,319.00 22,681.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 4 ต.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 17 มี.ค. 2563 นางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์
ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต