บันทึกโครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

ตรวจสอบสถานะโครงการจากสี:
ปกติ
หมดอายุ
รอตรวจสอบ
โครงการผ่านแล้ว

# รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตั้งไว้ ใช้ไป คงเหลือ สรุปรูปเล่ม วันที่ เข้ากรรมการ วันที่ คืนเงิน วันที่ จัดการ
1 H65-CY89:4 โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ (อสร./ยสร.) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 12 ก.ค. 2565
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2566
84,000.00 0.00 84,000.00 - - - - - -  
2 COM65-CY178:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 12 ก.ค. 2565
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2566
90,000.00 0.00 90,000.00 - - - - - -  
3 COM65-CY177:4 โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 12 ก.ค. 2565
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2566
50,000.00 0.00 50,000.00 - - - - - -  
4 H65-CY88:4 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 12 ก.ค. 2565
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2566
80,000.00 0.00 80,000.00 - - - - - -  
5 H65-CY87:4 โครงการเด็กเทศบาลนครภูเก็ตสายตาดี ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 12 ก.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
152,000.00 0.00 152,000.00 - - - - - -  
6 H65-CY86:4 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต “เยาวชนอาสา First Aid” ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 12 ก.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
83,000.00 0.00 83,000.00 - - - - - -  
7 COM65-A176:2 โครงการ Clean food good exercise ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ปีงบประมาณ 2565
เริ่มต้น: 12 ก.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
39,000.00 0.00 39,000.00 - - - - - -  
8 COM65-CY175:4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุและอุบัติภัย ในกลุ่มเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
85,000.00 0.00 85,000.00 - - - - - -  
9 COM65-CY174:2 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
64,000.00 0.00 64,000.00 - - - - - -  
10 COM65-CY173:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
54,500.00 0.00 54,500.00 - - - - - -  
11 COM65-CY172:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
187,500.00 0.00 187,500.00 - - - - - -  
12 COM65-CY171:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
61,000.00 0.00 61,000.00 - - - - - -  
13 COM65-CY170:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
79,000.00 0.00 79,000.00 - - - - - -  
14 COM65-CY169:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
110,000.00 0.00 110,000.00 - - - - - -  
15 COM65-CY168:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
140,500.00 0.00 140,500.00 - - - - - -  
16 COM65-CY167:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
338,000.00 0.00 338,000.00 - - - - - -  
17 COM65-CY166:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
69,000.00 0.00 69,000.00 - - - - - -  
18 COM65-CY165:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
555,000.00 0.00 555,000.00 - - - - - -  
19 B65-NC38:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 1 มิ.ย. 2565
สิ้นสุด: 31 ต.ค. 2565
58,800.00 0.00 58,800.00 - - - - - -  
20 ADMIN65-OX17:2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
200,000.00 0.00 200,000.00 - - - - - -  
21 H65-A85:8 โครงการนครภูเก็ต “สร้างสุขภาพดี ชีวีมีสุข” (HEALTHY HAPPY LIFE)
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
190,000.00 0.00 190,000.00 - - - - - -  
22 H65-A84:8 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
57,500.00 0.00 57,500.00 - - - - - -  
23 COM65-A164:8 โครงการการจัดการขยะลดแหล่งเพาะพันธุ์โรคในชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
50,000.00 0.00 50,000.00 - - - - - -  
24 COM65-A163:8 โครงการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนชุมชนหลังศาลากลาง ปีงบประมาณ 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
50,000.00 0.00 50,000.00 - - - - - -  
25 COM65-A162:8 โครงการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนชุมชนร่วมน้ำใจ ปีงบประมาณ 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
50,000.00 0.00 50,000.00 - - - - - -  
26 COM65-A161:2 โครงการพื้นที่ PCU เขต D สุขภาพดีตามแนวพระราชดำริ ปี 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
33,000.00 0.00 33,000.00 - - - - - -  
27 COM65-A160:2 โครงการพื้นที่ PCU เขต C สุขภาพดีตามแนวพระราชดำริ ปี 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
33,000.00 0.00 33,000.00 - - - - - -  
28 COM65-A159:2 โครงการพื้นที่ PCU เขต B สุขภาพดีตามแนวพระราชดำริ ปี 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
33,000.00 0.00 33,000.00 - - - - - -  
29 COM65-A158:2 โครงการพื้นที่ PCU เขต A สุขภาพดีตามแนวพระราชดำริ ปี 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
33,000.00 0.00 33,000.00 - - - - - -  
30 COM65-NC157:4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 28 เม.ย. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
28,000.00 0.00 28,000.00 - - - - - -  
31 COM65-NC156:5 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 2 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
20,000.00 0.00 20,000.00 - - - - - -  
32 B65-NC37:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 1 มิ.ย. 2565
สิ้นสุด: 31 ต.ค. 2565
8,000.00 0.00 8,000.00 - - - - - -  
33 B65-NC36:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 1 มิ.ย. 2565
สิ้นสุด: 31 ต.ค. 2565
9,000.00 0.00 9,000.00 - - - - - -  
34 B65-NC35:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 1 มิ.ย. 2565
สิ้นสุด: 31 ต.ค. 2565
11,000.00 0.00 11,000.00 - - - - - -  
35 B65-NC34:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 1 มิ.ย. 2565
สิ้นสุด: 31 ต.ค. 2565
45,000.00 0.00 45,000.00 - - - - - -  
36 B65-NC33:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เริ่มต้น: 1 มิ.ย. 2565
สิ้นสุด: 31 ต.ค. 2565
32,000.00 0.00 32,000.00 - - - - - -  
37 H65-MCH83:4 โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ใน 1,000 วัน ปี 2565
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
42,000.00 0.00 42,000.00 - - - - - -  
38 ER65-A2:1 โครงการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันวัคซีน Covid-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 7 เม.ย. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
48,600.00 0.00 48,600.00 - - - - - -  
39 H65-A82:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2565
เริ่มต้น: 1 มี.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
714,600.00 0.00 714,600.00 - - - - - -  
40 B65-E32:4 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2565
เริ่มต้น: 1 มี.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
50,000.00 0.00 50,000.00 - - - - - -  
41 H65-A81:3 โครงการใช้ยาสมเหตุผล ชุมชนปลอดภัย ปี 2565
เริ่มต้น: 1 มี.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
17,500.00 0.00 17,500.00 - - - - - -  
42 H65-A80:1 โครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรงเรียน ปี 2565
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2565
สิ้นสุด: 15 มี.ค. 2566
41,000.00 0.00 41,000.00 - - - - - -  
43 COM65-A155:5 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะยามเช้า ปีงบประมาณ 2565
เริ่มต้น: 1 มี.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
23,000.00 0.00 23,000.00 - - - - - -  
44 COM65-A154:5 โครงการการออกกำลังกายรำไทยประยุกต์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 1 มี.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
41,000.00 0.00 41,000.00 - - - - - -  
45 COM65-E153:5 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของชมรมรำไม้พลองเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 1 มี.ค. 2565
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
24,500.00 0.00 24,500.00 - - - - - -  
46 COM65-CY152:2 โครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 ก.พ. 2565
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2565
100,000.00 0.00 100,000.00 - - - - - -  
47 COM65-CY151:2 โครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 18 ม.ค. 2565
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
93,000.00 0.00 93,000.00 - - - - - -  
48 COM65-CY150:2 โครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 18 ม.ค. 2565
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
50,000.00 0.00 50,000.00 - - - - - -  
49 COM65-CY149:2 โครงการตรวจคัดกรอง ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนเทพอำนวยวิทยา ปีงบประมาณ 2565
เริ่มต้น: 18 ม.ค. 2565
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
60,000.00 0.00 60,000.00 - - - - - -  
50 COM65-CY148:2 โครงการตรวจคัดกรอง ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนวิทยาสาธิต ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 6 ม.ค. 2565
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
82,000.00 0.00 82,000.00 - - - - - -  
51 H65-CY79:4 โครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
138,000.00 0.00 138,000.00 - - - - - -  
52 H65-A78:2 โครงการคัดกรองสุขภาพช่องปากชุมชน ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
92,000.00 0.00 92,000.00 - - - - - -  
53 H65-NCD77:3
*
โครงการปันน้ำใจสร้างสุขเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง ปี 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
60,000.00 54,237.10 5,762.92 - - - - - -  
54 H65-NCD76:3 โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้านแบบสหวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
96,000.00 0.00 96,000.00 - - - - - -  
55 COM65-A147:2 โครงการอบรมให้ความรู้ใส่ใจตรวจหาเชื้อ Antigen test kit (ATK) ด้วยตนเอง ตรวจอย่างมั่นใจห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2564
สิ้นสุด: 28 ก.พ. 2565
62,400.00 0.00 62,400.00 - - - - - -  
56 B65-D31:4 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกและผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในชุมชนเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
183,000.00 0.00 183,000.00 - - - - - -  
57 COM65-A146:5 โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
102,100.00 0.00 102,100.00 - - - - - -  
58 COM65-A145:5 โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
76,800.00 0.00 76,800.00 - - - - - -  
59 H65-E75:3 โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
20,000.00 0.00 20,000.00 - - - - - -  
60 H65-CY74:4 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ลูกประคบสมุนไพรสู่ใจเยาวชน โรงเรียนปลูกปัญญาฯ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2565
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
35,000.00 0.00 35,000.00 - - - - - -  
61 H65-A73:2 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเเละมะเร็งเต้านม ปี 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
35,000.00 0.00 35,000.00 - - - - - -  
62 H65-NCD72:2 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ด้วยเทคนิค การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation interviewing) ปี 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
33,500.00 0.00 33,500.00 - - - - - -  
63 H65-A71:5 โครงการ Clean food good exercise ปี 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
45,000.00 0.00 45,000.00 - - - - - -  
64 COM65-E144:3 โครงการสูงวัยห่างไกลสมองเสื่อม ด้วยกระเป๋าฝึกสมอง ฉับไว ชะลอความเสื่อม
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2564
สิ้นสุด: 28 ก.พ. 2565
37,000.00 0.00 37,000.00 - - - - - -  
65 COM65-A143:2 โครงการคัดกรอง เฝ้าระวัง Covid-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
42,800.00 0.00 42,800.00 - - - - - -  
66 COM65-E142:4 โครงการถ่ายทอดข่าวสารองค์ความรู้เรื่องด้านสุขภาพ by ดีเจ อสม. ปี 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
44,000.00 0.00 44,000.00 - - - - - -  
67 B65-E30:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัยของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
44,500.00 0.00 44,500.00 - - - - - -  
68 COM65-CY141:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด -19 ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
136,300.00 0.00 136,300.00 - - - - - -  
69 COM65-CY140:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
111,000.00 0.00 111,000.00 - - - - - -  
70 COM65-CY139:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
63,000.00 0.00 63,000.00 - - - - - -  
71 COM65-CY138:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
117,000.00 0.00 117,000.00 - - - - - -  
72 COM65-CY137:2 โครงการตรวจคัดกรอง ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
75,100.00 0.00 75,100.00 - - - - - -  
73 COM65-CY136:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
244,500.00 0.00 244,500.00 - - - - - -  
74 COM65-CY135:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
107,300.00 0.00 107,300.00 - - - - - -  
75 COM65-NC134:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
363,000.00 0.00 363,000.00 - - - - - -  
76 COM65-CY133:4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 ม.ค. 2565
63,000.00 0.00 63,000.00 - - - - - -  
77 COM65-CY132:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกในโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
38,400.00 0.00 38,400.00 - - - - - -  
78 COM65-CY131:2 โครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดภูเก็ต
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
44,900.00 0.00 44,900.00 - - - - - -  
79 B65-NC29:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2565
8,400.00 0.00 8,400.00 - - - - - -  
80 B65-NC28:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2565
12,000.00 0.00 12,000.00 - - - - - -  
81 B65-NC27:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 19 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2565
30,100.00 0.00 30,100.00 - - - - - -  
82 H65-A70:2 โครงการร้านชำปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2565
192,100.00 0.00 192,100.00 - - - - - -  
83 H65-A69:2 โครงการคัดกรองสุขภาพของผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
337,500.00 0.00 337,500.00 - - - - - -  
84 ADMIN65-OX16:3 โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
241,000.00 0.00 241,000.00 - - - - - -  
85 ADMIN65-OX15:1 โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
640,600.00 0.00 640,600.00 - - - - - -  
86 ADMIN65-OX14:4 โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
66,000.00 0.00 66,000.00 - - - - - -  
87 ADMIN65-OX13:1 โครงการทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
50,000.00 0.00 50,000.00 - - - - - -  
88 COM65-A130:3 โครงการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
138,500.00 0.00 138,500.00 - - - - - -  
89 H65-AR68:2
*
โครงการบุกบ้านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
115,000.00 81,669.00 33,331.00 - - - - - -  
90 B65-NC26:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2565
59,000.00 0.00 59,000.00 - - - - - -  
91 B65-NC25:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2565
161,500.00 0.00 161,500.00 - - - - - -  
92 B65-E24:5 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
46,200.00 0.00 46,200.00 - - - - - -  
93 COM65-NC129:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2565
355,000.00 0.00 355,000.00 - - - - - -  
94 COM65-A128:5 โครงการฝึกอบรมลีลาศ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ชมรมลีลาศเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
73,500.00 0.00 73,500.00 - - - - - -  
95 COM65-A127:5 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของชมรมไทเก๊กเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
69,000.00 0.00 69,000.00 - - - - - -  
96 COM65-A126:2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดโรค สร้างสุขภาพปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
103,000.00 0.00 103,000.00 - - - - - -  
97 H65-A67:8 โครงการสร้างแกนนำสุขภาพเครือข่ายไร้ควันบุหรี่นครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
19,000.00 0.00 19,000.00 - - - - - -  
98 H65-NC66:2 โครงการเด็กไทยโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
38,700.00 0.00 38,700.00 - - - - - -  
99 B65-NC23:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2565
40,000.00 0.00 40,000.00 - - - - - -  
100 B65-E22:5 โครงการออกกำลังกายหลากหลายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
42,800.00 0.00 42,800.00 - - - - - -  
101 COM65-E125:2 โครงการ สว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
44,200.00 0.00 44,200.00 - - - - - -  
102 COM65-A124:5 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาวู้ดบอล
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
25,900.00 0.00 25,900.00 - - - - - -  
103 COM65-A123:2 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิคหอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
37,700.00 0.00 37,700.00 - - - - - -  
104 COM65-A122:2 โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
39,000.00 0.00 39,000.00 - - - - - -  
105 COM65-A121:2 โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพ ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
42,000.00 0.00 42,000.00 - - - - - -  
106 COM65-A120:2 โครงการรำวงเพื่อสุขภาพ ปี 4 ปีงบประมาณ 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
36,500.00 0.00 36,500.00 - - - - - -  
107 COM65-A119:2 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขกศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
39,000.00 0.00 39,000.00 - - - - - -  
108 COM65-A118:2 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิคยามเย็น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ปี 3 ปีงบประมาณ 2565
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2565
36,000.00 0.00 36,000.00 - - - - - -  
109 H64-CY65:2 โครงการคัดกรองเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
23,000.00 0.00 23,000.00 - - - - - -  
110 COM64-A117:2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
34,000.00 0.00 34,000.00 - - - - - -  
111 H64-AR67:2 โครงการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 23 ส.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 ธ.ค. 2564
1,073,000.00 0.00 1,073,000.00 - - - - - -  
112 H64-CY66:4 โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ (อสร./ยสร.) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 23 ส.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
84,000.00 0.00 84,000.00 - - - - - -  
113 COM64-NC127:2 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 23 ส.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
130,500.00 0.00 130,500.00 - - - - - -  
114 COM64-NC126:2 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
เริ่มต้น: 23 ส.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
65,500.00 0.00 65,500.00 - - - - - -  
115 COM64-NC125:2 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 23 ส.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
138,500.00 0.00 138,500.00 - - - - - -  
116 H64-CY65:4 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 23 ส.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
45,000.00 0.00 45,000.00 - - - - - -  
117 COM64-CY124:4 โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 23 ส.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
37,000.00 0.00 37,000.00 - - - - - -  
118 COM64-NC123:5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) (เด็กไทยพัฒนาการดีเริ่มที่โรงเรียน)
เริ่มต้น: 23 ส.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
33,000.00 0.00 33,000.00 - - - - - -  
119 COM64-NC122:5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (เด็กไทยพัฒนาการดีเริ่มที่โรงเรียน)
เริ่มต้น: 23 ส.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
20,000.00 0.00 20,000.00 - - - - - -  
120 B64-NC27:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 17 ส.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2565
25,000.00 0.00 25,000.00 - - - - - -  
121 COM64-CY121:2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 17 ส.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
70,000.00 0.00 70,000.00 - - - - - -  
122 COM64-CY120:2 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 17 ส.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
32,000.00 0.00 32,000.00 - - - - - -  
123 COM64-CY119:2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
เริ่มต้น: 17 ส.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
27,550.00 0.00 27,550.00 - - - - - -  
124 ER64-A1:1 โครงการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันวัคซีน Covid-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 20 พ.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
86,000.00 0.00 86,000.00 - - - - - -  
125 COM64-CY126:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
401,000.00 0.00 401,000.00 - - - - - -  
126 B64-NC26:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
57,000.00 0.00 57,000.00 - - - - - -  
127 B64-NC25:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต1 ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
142,000.00 0.00 142,000.00 - - - - - -  
128 COM64-CY125:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
452,000.00 0.00 452,000.00 - - - - - -  
129 COM64-CY124:4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
95,420.00 0.00 95,420.00 - - - - - -  
130 H64-CY65:4 โครงการแกนนำวัยทีน รักเป็นปลอดภัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 8 เม.ย. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
143,000.00 0.00 143,000.00 - - - - - -  
131 COM64-A123:8 โครงการศิลปะแห่งการอยู่และการตาย (อย่างสงบ)
เริ่มต้น: 8 เม.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
67,500.00 0.00 67,500.00 - - - - - -  
132 COM64-CY122:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 8 เม.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
58,000.00 0.00 58,000.00 - - - - - -  
133 COM64-CY121:4 โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุภาพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
40,000.00 0.00 40,000.00 - - - - - -  
134 B64-NC24:5 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
40,000.00 0.00 40,000.00 - - - - - -  
135 H64-NC64:4 โครงการหนูน้อยหัวแข็ง ปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกกันน็อค ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 8 เม.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
39,000.00 0.00 39,000.00 - - - - - -  
136 H64-AR63:4
*
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564
เริ่มต้น: 8 เม.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
32,500.00 12,335.00 20,165.00 - - - - - -  
137 COM64-CY120:4 โครงการป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก “กิจกรรมโตไปไม่อ้วน” โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
43,400.00 0.00 43,400.00 - - - - - -  
138 COM64-AR120:4 โครงการผักกระถางเพื่อสุขภาพชุมชนร่วมน้ำใจ ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 มิ.ย. 2564
25,700.00 0.00 25,700.00 - - - - - -  
139 COM64-AR119:4 โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนร่วมน้ำใจ ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 มิ.ย. 2564
48,200.00 0.00 48,200.00 - - - - - -  
140 B64-CY23:1 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
28,150.00 0.00 28,150.00 - - - - - -  
141 B64-CY22:1 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
24,350.00 0.00 24,350.00 - - - - - -  
142 B64-CY21:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
27,800.00 0.00 27,800.00 - - - - - -  
143 COM64-AR119:4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาลหัวข้อ" ใส่ใจสุขภาพ สร้างวินัย ห่างไกลโรค"
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
38,000.00 0.00 38,000.00 - - - - - -  
144 COM64-AR118:4 โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนหลังศาลากลาง ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
43,800.00 0.00 43,800.00 - - - - - -  
145 ADMIN64-OX16:2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 ระยะ 2
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
33,000.00 0.00 33,000.00 - - - - - -  
146 ADMIN64-OX15:4 โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ก.พ. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
63,500.00 0.00 63,500.00 - - - - - -  
147 ADMIN64-OX14:5 โครงการทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
50,000.00 0.00 50,000.00 - - - - - -  
148 H64-CY62:4 โครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปี 2564
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
78,400.00 0.00 78,400.00 - - - - - -  
149 H64-A61:3 โครงการเฝ้าระวังภาวะทางสุขภาพของพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2564
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
87,000.00 0.00 87,000.00 - - - - - -  
150 COM64-A116:5 โครงการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
135,860.00 0.00 135,860.00 - - - - - -  
151 COM64-AR115:4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
94,000.00 0.00 94,000.00 - - - - - -  
152 COM64-CY114:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ในโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
108,000.00 0.00 108,000.00 - - - - - -  
153 COM64-CY113:4 โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนหลังศาลากลาง ปี1 ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
53,450.00 0.00 53,450.00 - - - - - -  
154 COM64-AR112:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 หลาดกอจ๊าน ชุมชน 40 ห้อง และชุมชนซอยต้นโพธิ์ ปีงบประมาณ 2564 ระยะ 2
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
34,400.00 0.00 34,400.00 - - - - - -  
155 COM64-AR111:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 ระยะ 2
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
51,600.00 0.00 51,600.00 - - - - - -  
156 COM64-AR104:4 โครงการออกกำลังกายสามวัย ชุมชนโกมารภัจจ์ ปี 2 ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
61,000.00 0.00 61,000.00 - - - - - -  
157 COM64-AR102:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
45,100.00 0.00 45,100.00 - - - - - -  
158 COM64-AR99:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 หลาดกอจ๊าน ชุมชน 40 ห้อง และชุมชนซอยต้นโพธิ์ ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
24,000.00 0.00 24,000.00 - - - - - -  
159 COM64-AR96:4 โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนโกมารภัจจ์ ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 มิ.ย. 2564
43,800.00 0.00 43,800.00 - - - - - -  
160 COM64-AR95:4 โครงการผักกระถางเพื่อสุขภาพชุมชน โกมารภัจจ์ ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 มิ.ย. 2564
22,000.00 0.00 22,000.00 - - - - - -  
161 B64-E15:4 โครงการออกกำลังกายหลากหลายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
40,100.00 0.00 40,100.00 - - - - - -  
162 COM64-CY94:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนครภูเก็ตด้วยกีฬาหมากรุกไทย
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
45,000.00 0.00 45,000.00 - - - - - -  
163 COM64-AR93:4 โครงการรำวง เพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี ปี 3 ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
31,500.00 0.00 31,500.00 - - - - - -  
164 COM64-AR92:4 โครงการ สว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
39,000.00 0.00 39,000.00 - - - - - -  
165 COM64-AR91:4 โครงการผักกระถางเพื่อสุขภาพชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 มิ.ย. 2564
24,700.00 0.00 24,700.00 - - - - - -  
166 COM64-AR90:4 โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 มิ.ย. 2564
55,200.00 0.00 55,200.00 - - - - - -  
167 COM64-D89:4 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกและผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาในชุมชนเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
183,000.00 0.00 183,000.00 - - - - - -  
168 B64-E15:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
56,600.00 0.00 56,600.00 - - - - - -  
169 COM64-CY85:4 โครงการป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก "กิจกรรมวัยใส ไม่อ้วน" โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2564
118,000.00 0.00 118,000.00 - - - - - -  
170 COM64-CY84:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2564
354,640.00 0.00 354,640.00 - - - - - -  
171 H64-AR60:4 โครงการเสริมสร้างความรู้และคัดกรองประชาชนเพื่อค้นหาวัณโรคเชิงรุกเขตเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2564
110,800.00 0.00 110,800.00 - - - - - -  
172 H64-NC59:4 โครงการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
55,000.00 0.00 55,000.00 - - - - - -  
173 COM64-AR83:2 โครงการคัดกรองสุขภาพของผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
405,000.00 0.00 405,000.00 - - - - - -  
174 COM64-E82:5
*
โครงการสูงวัยสู้ภัยสมองเสื่อมด้วย "ลิ้นชักฝึกสมอง" เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 28 ก.พ. 2564
23,000.00 23,000.00 0.00 3 มี.ค. 2564 - - - -  
175 COM64-MCH81:3 โครงการเครือข่ายภูมิปัญญาเพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
36,800.00 0.00 36,800.00 - - - - - -  
176 COM64-AR80:4 โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
104,000.00 0.00 104,000.00 - - - - - -  
177 COM64-MCH79:4
*
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 28 ก.พ. 2564
22,400.00 22,400.00 0.00 - - - - - -  
178 COM64-AR78:4 โครงการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขนครภูเก็ตปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
137,500.00 0.00 137,500.00 - - - - - -  
179 COM64-AR75:4 โครงการผู้หญิงยุคใหม่ ใส่ใจ ห่างไกลมะเร็ง (มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม) ปี 2564
เริ่มต้น: 1 มิ.ย. 2564
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
65,000.00 0.00 65,000.00 - - - - - -  
180 H64-MCH58:4 โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ใน 1,000 วัน ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
41,000.00 0.00 41,000.00 - - - - - -  
181 H64-AR57:4 โครงการสมุนไพรสู่ใจผู้รับบริการ ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
45,000.00 0.00 45,000.00 - - - - - -  
182 H64-CY56:4 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
66,200.00 0.00 66,200.00 - - - - - -  
183 H64-AR55:2 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หน่วยบริการปฐมภูมิ หยี่เต้ง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
104,900.00 0.00 104,900.00 - - - - - -  
184 H64-AR54:4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
291,000.00 0.00 291,000.00 - - - - - -  
185 H64-AR53:4 โครงการใช้ยาสมเหตุผล ชุมชนปลอดภัย
เริ่มต้น: 30 พ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
53,000.00 0.00 53,000.00 - - - - - -  
186 H64-AR52:4 โครงการเพิ่มองค์ความรู้สู่แพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่ ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
114,500.00 0.00 114,500.00 - - - - - -  
187 H64-AR51:4 โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเชิงรุกพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
74,000.00 0.00 74,000.00 - - - - - -  
188 H64-NCD50:3 โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้านแบบสหวิชาชีพ
เริ่มต้น: 30 พ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
120,000.00 0.00 120,000.00 - - - - - -  
189 H64-AR49:2 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเเละมะเร็งเต้านม ในปี 2564
เริ่มต้น: 30 พ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
38,500.00 0.00 38,500.00 - - - - - -  
190 H64-NC48:1
*
โครงการเด็กไทยโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
70,000.00 13,777.00 56,223.00 - - - - - -  
191 H64-AR47:4 โครงการ Clean food good exercise ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
45,000.00 0.00 45,000.00 - - - - - -  
192 H64-NCD46:5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
33,500.00 0.00 33,500.00 - - - - - -  
193 H64-CY45:4 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยลูกประคบสมุนไพรสู่ใจเยาวชน โรงเรียนปลูกปัญญาฯ
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2564
30,000.00 0.00 30,000.00 - - - - - -  
194 H64-AR44:4
*
โครงการอบรมเสริมความรู้สร้างแกนนำสุขภาพในชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
60,000.00 50,440.00 9,560.00 17 พ.ค. 2564 - - 18 พ.ค. 2564  
195 H64-AR43:4
*
โครงการบุกบ้านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
104,500.00 76,536.00 27,964.00 - - - - - -  
196 H64-AR42:4
*
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสร้างสุข ปี 2564
เริ่มต้น: 30 พ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
58,000.00 32,121.00 25,879.00 - - - - - -  
197 H64-A41:3 โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 30 พ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
36,300.00 0.00 36,300.00 - - - - - -  
198 H64-E40:4 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 30 พ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
39,100.00 0.00 39,100.00 - - - - - -  
199 H64-CY39:5 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2564
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2565
59,300.00 0.00 59,300.00 - - - - - -  
200 H64-AR38:3
*
โครงการพัฒนาศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุข ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
60,000.00 50,057.90 9,942.12 - - - - - -  
201 H64-CY37:4 โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2564
94,000.00 0.00 94,000.00 - - - - - -  
202 H64-CY36:1 โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Self Care) ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
92,000.00 0.00 92,000.00 - - - - - -  
203 H64-CY35:5 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต “เยาวชนอาสา First Aid” ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2564
129,000.00 0.00 129,000.00 - - - - - -  
204 H64-NC34:7 โครงการหนูน้อยฟันดีเริ่มที่ซี่แรก ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 30 พ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
45,000.00 0.00 45,000.00 - - - - - -  
205 COM64-CY72:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
37,000.00 0.00 37,000.00 - - - - - -  
206 COM64-A71:8 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะยามเช้า
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
37,200.00 0.00 37,200.00 - - - - - -  
207 COM64-A69:8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี่ พัฒนากายและจิตเพื่อความสุข
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
79,400.00 0.00 79,400.00 - - - - - -  
208 COM64-A68:8 โครงการออกกำลังกายแบบ เต้าเต๋อซิ่นซี เสริมสร้างพลังชีวิต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
73,000.00 0.00 73,000.00 - - - - - -  
209 COM64-A67:8 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาวู้ดบอล
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
76,800.00 0.00 76,800.00 - - - - - -  
210 COM64-A66:8 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขก ศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
42,200.00 0.00 42,200.00 - - - - - -  
211 COM64-A65:8 โครงการฝึกอบรมลีลาศ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ชมรมลีลาศเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
75,800.00 0.00 75,800.00 - - - - - -  
212 COM64-A64:8 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพกายใจด้วยดนตรีบำบัด ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
86,500.00 0.00 86,500.00 - - - - - -  
213 COM64-A63:8 โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
81,800.00 0.00 81,800.00 - - - - - -  
214 COM64-A62:8 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิคหอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
46,000.00 0.00 46,000.00 - - - - - -  
215 COM64-A60:8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดโรค สร้างสุขภาพ ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
124,000.00 0.00 124,000.00 - - - - - -  
216 COM64-A59:8 โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพ ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
38,500.00 0.00 38,500.00 - - - - - -  
217 COM64-A58:8 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของชมรมไทเก๊กเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
71,500.00 0.00 71,500.00 - - - - - -  
218 COM64-A57:8 โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
37,500.00 0.00 37,500.00 - - - - - -  
219 COM64-A56:8 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิคยามเย็น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ปี 2 ปีงบประมาณ 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
63,000.00 0.00 63,000.00 - - - - - -  
220 B64-E12:4 โครงการอบรมไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
40,000.00 0.00 40,000.00 - - - - - -  
221 B64-E11:4 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
69,000.00 0.00 69,000.00 - - - - - -  
222 B64-E10:5
*
โครงการกายบริหารสุขภาพ แบบหลักสูตรเชิงลีลาศ ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
38,000.00 2,222,220.00 -2,184,222.00 - - - - - -  
223 B64-E9:4 โครงการเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ By ดีเจสูงวัย ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
44,600.00 0.00 44,600.00 - - - - - -  
224 B64-E8:4 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัยของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
34,000.00 0.00 34,000.00 - - - - - -  
225 ADMIN64-OX10:2
*
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
339,000.00 0.00 339,000.00 - - - - - -  
226 ADMIN64-OX9:3 โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
250,000.00 0.00 250,000.00 - - - - - -  
227 ADMIN64-OX7:1 โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
620,000.00 0.00 620,000.00 - - - - - -  
228 H64-E31:2 โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
45,000.00 0.00 45,000.00 - - - - - -  
229 H64-A30:2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันใจในสถานการณ์ Covid-19 สำหรับบุคลากรในเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
71,000.00 0.00 71,000.00 - - - - - -  
230 H64-A29:2 โครงการสตรียุคใหม่ รู้ทัน ป้องกันภัย ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564
25,000.00 0.00 25,000.00 - - - - - -  
231 COM63-A54:8
*
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสุข สม วัย ปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
93,700.00 66,326.60 27,373.40 9 ก.ค. 2564 5 เม.ย. 2565 11 ส.ค. 2564  
232 COM63-AR53:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
68,500.00 0.00 68,500.00 - - - - 11 ส.ค. 2564  
233 H63-MCH24:4
*
โครงการโรงเรียนพ่อแม่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 31 ธ.ค. 2563
71,550.00 55,823.00 15,727.00 15 มี.ค. 2564 6 ก.ค. 2564 19 เม.ย. 2564  
234 COM63-AR52:2
*
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
52,500.00 46,978.50 5,521.50 4 ก.พ. 2564 13 ก.ค. 2564 26 มี.ค. 2564  
235 COM63-CY51:2
*
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
73,000.00 73,000.00 0.00 9 มี.ค. 2564 5 เม.ย. 2565 - -  
236 COM63-CY50:2
*
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
51,500.00 51,499.20 0.80 1 ก.พ. 2564 13 ก.ค. 2564 29 ม.ค. 2564  
237 COM63-CY49:2
*
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
71,000.00 66,500.00 4,500.00 22 ก.พ. 2564 13 ก.ค. 2564 21 พ.ค. 2564  
238 COM63-CY48:2
*
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
138,400.00 138,400.00 0.00 20 เม.ย. 2564 13 ก.ค. 2564 - -  
239 B63-NC6:2
*
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นครภูเก็ต 1 ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
47,500.00 26,285.00 21,215.00 6 ต.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 6 ต.ค. 2563  
240 COM63-CY47:4
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2564
246,000.00 171,765.00 74,235.00 11 ส.ค. 2564 5 เม.ย. 2565 13 ธ.ค. 2564  
241 COM63-CY46:4
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2564
324,000.00 213,975.00 110,025.00 19 พ.ค. 2564 13 ก.ค. 2564 11 มิ.ย. 2564  
242 COM63-CY45:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2564
147,000.00 0.00 147,000.00 13 ก.ย. 2564 5 เม.ย. 2565 9 ก.ย. 2564  
243 COM63-CY44:4
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2564
915,000.00 915,000.00 0.00 11 มิ.ย. 2564 5 เม.ย. 2565 - -  
244 B63-NC5:4
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2564
64,000.00 31,338.00 32,662.00 2 มิ.ย. 2564 13 ก.ค. 2564 2 มิ.ย. 2564  
245 B63-NC4:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2564
92,000.00 0.00 92,000.00 10 ก.ค. 2564 - - 9 มิ.ย. 2564  
246 B63-NC3:4
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2564
253,000.00 167,799.00 85,201.00 9 มิ.ย. 2564 5 เม.ย. 2565 9 มิ.ย. 2564  
247 COM63-CY43:2
*
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
40,000.00 38,670.00 1,330.00 24 ก.พ. 2564 13 ก.ค. 2564 11 มิ.ย. 2564  
248 COM63-CY42:2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
37,000.00 0.00 37,000.00 - - - - - -  
249 COM63-CY41:4
*
โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุด: 28 ก.พ. 2564
38,800.00 32,686.00 6,114.00 2 มิ.ย. 2564 5 เม.ย. 2565 - -  
250 COM63-AR40:2 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 หลาดกอจ๊าน ชุมชน 40 ห้อง และชุมชนซอยต้นโพธิ์ ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 31 ก.ค. 2563
32,800.00 0.00 32,800.00 - - - - - -  
251 B63-NC2:2
*
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
21,000.00 13,440.00 7,560.00 24 ก.ย. 2563 23 ธ.ค. 2563 16 ก.ย. 2563  
252 B63-NC1:2
*
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 24 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
22,500.00 14,316.00 8,184.00 6 ต.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 2 ต.ค. 2563  
253 H63-AR21:4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เริ่มต้น: 7 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
92,000.00 0.00 92,000.00 - - - - - -  
254 H63-A20:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เทศบาลนครภูเก็ต รอบที่ 2
เริ่มต้น: 20 มี.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
611,100.00 374,210.00 236,890.00 4 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2565 21 ก.ค. 2564  
255 H63-A19:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
เริ่มต้น: 4 มี.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
483,000.00 429,048.00 53,952.00 4 มิ.ย. 2564 5 เม.ย. 2565 21 ก.ค. 2564  
256 H63-A18:2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 4 มี.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
687,350.00 0.00 687,350.00 - - - - 27 ม.ค. 2565  
257 COM63-AR35:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนอ่าวเกใน
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
258 COM63-AR34:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนหลังหอประชุม
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
259 COM63-AR33:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนหลังศาลากลาง
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
260 COM63-AR32:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนแสนสุข
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
261 COM63-AR31:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสี่สิบห้อง
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
262 COM63-AR30:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสามัคคีสามกอง
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
263 COM63-AR29:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
264 COM63-AR28:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
265 COM63-AR27:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนร่วมน้ำใจ
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
266 COM63-AR26:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
267 COM63-AR25:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
268 COM63-AR24:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนถนนหลวงพ่อ
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
269 COM63-AR23:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนถนนสุทัศน์ ซอย 2
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
270 COM63-AR22:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กค้า 3
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
271 COM63-AR21:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กค้า 2
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 - - - - - -  
272 COM63-AR20:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กค้า 1
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
273 COM63-AR19:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กข่า
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
274 COM63-AR18:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซอยต้นโพธิ์
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
275 COM63-AR17:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซอยกอไผ่
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 - - - - - -  
276 COM63-AR16:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนขุมน้ำนรหัส
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
277 COM63-AR15:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนโกมารภัจจ์
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
278 COM63-AR14:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชน 131
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
279 COM63-AR14:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต D
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
280 COM63-AR13:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต C
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
281 COM63-AR12:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต B
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
282 COM63-AR10:2
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต A
เริ่มต้น: 2 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
10,000.00 10,000.00 0.00 1 ก.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - -  
283 COM63-A9:8
*
โครงการ ทีมแกนนำสุขภาพ สานใจ สู่ชุมชน ปี 2563
เริ่มต้น: 14 ก.พ. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
35,000.00 22,300.00 12,700.00 4 มิ.ย. 2564 13 ก.ค. 2564 11 มิ.ย. 2564  
284 COM63-CY8:4
*
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา
เริ่มต้น: 14 ก.พ. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
15,000.00 15,000.00 0.00 8 ก.ย. 2563 23 ธ.ค. 2563 - -  
285 COM63-A7:8
*
โครงการออกกำลังกายหลากหลาย ชุมชนโกมารภัจจ์
เริ่มต้น: 1 มี.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
24,600.00 14,366.00 10,234.00 8 ก.พ. 2564 13 ก.ค. 2564 13 พ.ค. 2564  
286 COM63-A6:2
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 14 ก.พ. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
35,500.00 15,428.00 20,072.00 11 พ.ค. 2564 13 ก.ค. 2564 16 ธ.ค. 2564  
287 H63-AR14:2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2563
เริ่มต้น: 1 เม.ย. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
25,000.00 0.00 25,000.00 - - - - 4 ธ.ค. 2563  
288 H63-E13:4
*
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองในผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 14 ก.พ. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
25,000.00 24,290.00 710.00 20 ม.ค. 2564 6 ก.ค. 2564 6 พ.ย. 2563  
289 ADMIN63-OX4:3
*
โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ระยะที่ 2 ปี 2563
เริ่มต้น: 1 มี.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
13,000.00 12,900.00 100.00 18 พ.ย. 2563 23 ธ.ค. 2563 - -  
290 ADMIN63-OX2:4
*
โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 14 ก.พ. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
99,500.00 98,946.70 553.30 18 พ.ย. 2563 23 ธ.ค. 2563 - -  
291 H63-A12:2
*
โครงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพพนักงานพ่นสารเคมีควบคุมแมลงนำโรคของเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 14 ก.พ. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
80,000.00 62,802.00 17,198.00 16 ก.พ. 2564 6 ก.ค. 2564 6 ก.ค. 2564  
292 H63-NCD11:3
*
โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้านแบบสหวิชาชีพ
เริ่มต้น: 1 มี.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
120,000.00 117,152.00 2,848.45 25 ก.พ. 2564 6 ก.ค. 2564 18 มี.ค. 2564  
293 H63-A30:8
*
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสร้างสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
40,000.00 27,502.00 12,498.00 22 มิ.ย. 2563 - - - -  
294 H63-MCH29:4 โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ใน 1,000 วัน ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
36,000.00 0.00 36,000.00 - - - - - -  
295 H63-A28:8 โครงการโอบรักนครภูเก็ต ปี 2
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
45,000.00 0.00 45,000.00 - - - - - -  
296 H63-CY27:2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ เกินโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
34,000.00 0.00 34,000.00 - - - - - -  
297 H63-NCD26:2 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation interviewing) ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
45,000.00 0.00 45,000.00 - - - - - -  
298 H63-A25:8 โครงการมุ่งสู่มาตรฐานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
67,000.00 0.00 67,000.00 - - - - - -  
299 H63-A24:8
*
โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเชิงรุก (CPR & AED) ในสวนสาธารณะ เขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
63,000.00 62,666.00 334.00 22 มี.ค. 2564 - - - -  
300 H63-NC23:7
*
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2563
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
93,000.00 72,402.80 20,597.20 11 ม.ค. 2564 - - - -  
301 H63-NC22:7
*
โครงการ “หนูน้อยฟันดีเริ่มที่ซี่แรกปีที่ 3” ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
50,000.00 34,570.80 15,429.16 - - - - - -  
302 H63-AR21:2
*
โครงการคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเชิงรุกแบบบูรณาการโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
79,200.00 58,000.00 21,200.00 23 ก.พ. 2564 - - - -  
303 H63-CY20:4
*
โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ (อสร./ยสร.) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2563
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2563
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2564
116,000.00 76,885.00 39,115.00 22 เม.ย. 2564 - - 7 พ.ค. 2564  
304 H63-CY19:4
*
โครงการรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกัน 3 โรคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
133,000.00 35,400.00 97,600.00 28 ม.ค. 2564 - - - -  
305 COM63-A31:8
*
โครงการอบรมเยียวยาใจผู้ป่วยเพื่อนข้างเตียง I SEE YOU ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
40,000.00 35,682.40 4,317.60 - - - - - -  
306 COM63-A30:8
*
โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
107,400.00 103,974.00 3,426.00 28 ธ.ค. 2563 - - - -  
307 ADMIN63-A1:8
*
โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี พ.ศ.2563
เริ่มต้น: 20 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
80,000.00 80,000.00 0.00 - - - - - -  
308 B63-CY1:4
*
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็กไทยพัฒนาการดีเริ่มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2563
34,000.00 17,600.00 16,400.00 - - - - - -  
309 ADMIN63-A4:8
*
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
356,000.00 247,253.00 108,747.00 - - - - - -  
310 COM63-CY32:4
*
โครงการการป้องกันโรคเบาหวานในวัยเรียนด้วยการ์ดรอบรู้ ใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
14,000.00 14,000.00 0.00 - - - - - -  
311 COM63-CY31:4
*
โครงการวัยใส รักเป็นปลอดภัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 31 ม.ค. 2563
19,100.00 20,709.00 -1,609.00 - - - - - -  
312 COM63-E30:4
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัยของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
23,170.00 22,000.00 1,170.00 6 พ.ย. 2563 13 ก.ค. 2563 1 มี.ค. 2564  
313 COM63-E29:2
*
โครงการ สว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
33,500.00 18,600.00 14,900.00 1 มี.ค. 2564 13 ก.ค. 2563 16 มิ.ย. 2564  
314 COM63-A28:5
*
โครงการรำวง เพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
40,600.00 28,150.00 12,450.00 1 ต.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 2 ธ.ค. 2563  
315 COM63-E27:4
*
โครงการกายบริหารสุขภาพแบบหลักสูตรเชิงลีลาศของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
31,500.00 24,150.00 -24,150.00 2 ธ.ค. 2563 13 ก.ค. 2563 2 ก.ค. 2564  
316 COM63-A26:5
*
โครงการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
167,000.00 75,214.00 91,786.00 26 พ.ย. 2563 23 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2564  
317 COM63-CY25:4
*
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
291,000.00 21,950.00 269,050.00 28 พ.ค. 2564 13 ก.ค. 2563 7 มิ.ย. 2564  
318 COM63-A24:5
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิคไลน์แดนซ์ ยามเย็น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
55,000.00 44,670.00 10,330.00 19 ต.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563  
319 H63-AR22:4
*
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรงพยาบาลองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
33,100.00 31,095.50 2,004.50 24 พ.ย. 2563 6 ก.ค. 2564 24 ธ.ค. 2563  
320 H63-A21:2
*
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเเละมะเร็งเต้านม ในปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
27,000.00 21,740.00 5,260.00 3 พ.ย. 2563 23 ธ.ค. 2563 4 พ.ย. 2563  
321 H63-A20:5
*
โครงการสมุนไพรสู่ใจผู้รับบริการ ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
45,000.00 43,850.00 1,150.00 - - - - - -  
322 H63-CY19:2
*
โครงการคัดกรองเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
20,000.00 7,995.00 12,005.00 - - - - - -  
323 COM63-E23:4
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
100,000.00 28,839.00 71,161.00 10 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 5 ม.ค. 2564  
324 H63-A18:5
*
โครงการ Clean food good exercise ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
60,000.00 47,972.00 12,028.00 - - - - - -  
325 H63-CY17:4
*
โครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
53,500.00 52,278.00 1,222.00 - - - - - -  
326 H63-A16:5
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
362,000.00 171,770.00 190,230.00 - - - - - -  
327 H63-CY15:4 โครงการสร้างสุขภาพเสริมพลังใจเครือข่ายไร้ควันบุหรี่เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
110,500.00 0.00 110,500.00 - - - - - -  
328 H63-CY14:4 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต “เยาวชนอาสา First Aid” ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
122,000.00 0.00 122,000.00 - - - - - -  
329 H63-A13:2
*
โครงการ We Fit We Strong ปี 2
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
190,000.00 126,480.00 63,520.00 3 ส.ค. 2563 30 พ.ย. 542 7 ส.ค. 2563  
330 H63-CY11:4
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
167,200.00 84,629.00 82,571.00 - - - - - -  
331 H63-CY10:4 โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
66,600.00 0.00 66,600.00 - - - - - -  
332 H63-A9:2
*
โครงการคัดกรองสุขภาพของผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
472,500.00 349,275.00 123,225.00 - - - - - -  
333 COM62-CY23:4
*
โครงการโภชนการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 21 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
672,000.00 672,000.00 0.00 - - - - - -  
334 H63-CY45:4
*
โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Self Care) ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 6 พ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
171,000.00 161,202.00 9,798.00 - - - - - -  
335 H63-AR44:4
*
โครงการร้านชำสีขาว สู่มาตรฐานการบริโภคอย่างปลอดภัย
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 31 ก.ค. 2563
290,000.00 0.00 290,000.00 - - - - - -  
336 H63-AR43:4
*
โครงการมะเร็งลำไส้ป้องกันได้หากใส่ใจความเสี่ยง ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
60,000.00 0.00 60,000.00 - - - - - -  
337 H63-E42:2
*
โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
60,000.00 54,208.00 5,792.00 - - - - - -  
338 H63-NC41:5
*
โครงการเด็กไทยโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
73,000.00 5,000.00 68,000.00 - - - - - -  
339 COM63-AR61:4
*
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพกายใจด้วยดนตรีบำบัด ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
144,800.00 0.00 144,800.00 - - - - - -  
340 COM63-CY64:4
*
โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
65,600.00 65,387.00 213.00 - - - - - -  
341 ADMIN63-AR10:4
*
โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
679,400.00 0.00 679,400.00 - - - - - -  
342 ADMIN63-AR6:4
*
โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
205,500.00 205,500.00 0.00 - - - - - -  
343 COM63-AR60:2
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขก ศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
59,000.00 49,123.00 9,877.00 - - - - - -  
344 COM63-CY58:4
*
โครงการรักในวัยเรียน จุดเปลี่ยนชีวิต.ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
111,100.00 103,602.00 7,498.00 - - - - - -  
345 COM63-AR57:2
*
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดโรค สร้างสุขภาพ ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
123,600.00 114,400.00 9,200.00 3 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 3 ก.พ. 2564  
346 H63-AR40:2
*
โครงการบุกบ้านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
135,000.00 92,380.00 42,620.00 - - - - - -  
347 H63-AR39:4
*
โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุข ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
56,000.00 52,905.00 3,095.00 7 ต.ค. 2563 30 พ.ย. 542 2 ธ.ค. 2563  
348 COM63-AR56:4
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะยามเช้า ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
56,700.00 47,300.00 9,400.00 - - - - - -  
349 COM63-AR55:4
*
โครงการฝึกอบรมลีลาศสากล หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ชมรมลีลาศสากลเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
74,300.00 71,923.00 2,377.00 - - - - - -  
350 COM63-AR54:4
*
โครงการออกกำลังกายแบบ เต้าเต๋อซิ่นซี เสริมสร้างพลังชีวิต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
66,000.00 50,117.00 15,883.00 - - - - - -  
351 COM63-AR53:4
*
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี่ พัฒนากายและจิตเพื่อความสุข
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
79,300.00 81,681.00 -2,381.00 - - - - - -  
352 COM63-AR52:2
*
โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
64,200.00 52,454.00 11,746.00 - - - - - -  
353 COM63-AR50:4
*
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของชมรมไทเก๊กสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
66,000.00 61,800.00 4,200.00 - - - - - -  
354 COM63-AR49:4
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาวู้ดบอล
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
64,000.00 52,303.00 11,697.00 - - - - - -  
355 COM63-AR48:4
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิค หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
38,000.00 32,600.00 5,400.00 - - - - - -  
356 COM63-AR47:5
*
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : รำกระบองชีวจิต (ลานมังกร) ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
33,500.00 26,470.00 7,030.00 - - - - - -  
357 COM63-AR46:4
*
โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพ ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
38,700.00 35,050.00 3,650.00 - - - - - -  
358 COM63-AR45:4
*
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนซีเต็กข่า ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
33,500.00 14,200.00 19,300.00 - - - - - -  
359 COM63-E44:2
*
โครงการออกกำลังกายหลากหลายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
37,200.00 31,485.00 5,715.00 - - - - - -  
360 COM63-E43:4
*
โครงการเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ By ดีเจสูงวัย ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
34,200.00 0.00 34,200.00 - - - - - -  
361 COM63-E42:4
*
โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
81,300.00 81,300.00 0.00 - - - - - -  
362 COM63-AR41:4
*
โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2563
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
64,600.00 55,365.00 9,235.00 - - - - - -  
363 B62-NC7:4
*
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็กไทยพัฒนาการดีเริ่มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เริ่มต้น: 22 ก.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
34,000.00 0.00 34,000.00 - - - - - -  
364 COM62-AR40:5
*
โครงการดนตรีบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 22 ก.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
60,000.00 55,454.00 4,546.00 6 พ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2563 19 มี.ค. 2563  
365 H62AR38:3
*
โครงการส่งเสริมการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยภาวะนอนติดเตียงด้วยการแพทย์แผนไทยแบบบูรณการกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
42,000.00 36,600.00 5,400.00 - - - - - -  
366 B62NC6:4
*
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1 ปลอดโรค ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2563
19,250.00 0.00 19,250.00 30 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 30 มิ.ย. 2563  
367 COM62AR39:5
*
โครงการเต้นรองเง็งเพื่อสุขภาพ ชุมชนซีเต็กค้า 2 ประจำปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
27,800.00 13,730.00 14,070.00 - - - - - -  
368 ADMIN62AR5:4
*
โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลโครงการผ่านเว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
40,000.00 40,000.00 0.00 26 ก.พ. 2563 10 มิ.ย. 2563 26 ก.พ. 2563  
369 B62NC5:5
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 4 ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2563
56,840.00 26,202.00 30,638.00 - - - - - -  
370 B62NC4:5
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 3 ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2563
62,600.00 28,676.00 33,924.00 14 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 542 14 พ.ค. 2563  
371 B62NC3:5
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2563
64,520.00 29,622.00 34,898.00 - - - - - -  
372 B62NC2:5
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 เม.ย. 2563
276,480.00 132,950.00 143,530.00 16 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 18 มิ.ย. 2563  
373 COM62NC38:5
*
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ค. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
235,200.00 139,130.00 96,070.00 22 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 542 3 ก.ค. 2563  
374 COM62AR37:4
*
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ สุข สม วัย ชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
เริ่มต้น: 1 มิ.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
124,200.00 61,981.00 62,219.00 - - - - - -  
375 COM62CY36:4
*
โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 มิ.ย. 2562
สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2563
40,000.00 40,142.00 -142.00 - - - - - -  
376 COM62A35:5
*
โครงการสร้างแกนนำชุมชนสุขภาพ ชุมชนซีเต็กค้าสุขภาพดีตามแนวพระราชดำริ
เริ่มต้น: 1 เม.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
21,000.00 15,050.00 5,950.00 - - - - - -  
377 COM62A34:5
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขก ศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 เม.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
42,600.00 42,600.00 0.00 - - - - - -  
378 H62CY37:4
*
โครงการแกนนำวัยทีน รักเป็นปลอดภัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562
เริ่มต้น: 1 เม.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
136,000.00 93,902.00 42,098.00 15 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 542 27 พ.ค. 2563  
379 H62A36:2
*
โครงการรู้ทัน ห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 เม.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
108,200.00 63,795.00 44,405.00 29 พ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2563 28 พ.ย. 2562  
380 COM62A33:8
*
โครงการสร้างวิทยากร ครู ก หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 7 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
174,000.00 173,900.00 100.00 - - - - - -  
381 H62NCD35:5
*
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 เม.ย. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
30,000.00 23,295.00 6,705.00 - - - - - -  
382 H62AR34:4
*
โครงการจัดการแหล่งเสี่ยงและป้องกันพลัดตกจมน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
80,000.00 72,500.00 7,500.00 - - - - - -  
383 COM62A32:5
*
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนซีเต็กข่า ปี 2562
เริ่มต้น: 7 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
37,600.00 39,800.00 -2,200.00 - - - - - -  
384 COM62E31:5
*
โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจ สุขภาพฟัน ปี 2562
เริ่มต้น: 7 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
17,500.00 17,560.00 -60.00 - - - - - -  
385 H62CY33:5
*
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียน ในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
45,000.00 0.00 45,000.00 - - - - - -  
386 COM62AR30:2
*
โครงการเยี่ยมบ้านร่วมมือหยุดยั้งและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
27,000.00 0.00 27,000.00 - - - - - -  
387 H62A32:5
*
โครงการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
148,000.00 0.00 148,000.00 - - - - - -  
388 COM62NCD29:4
*
โครงการใช้สมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 7 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
18,100.00 18,100.00 0.00 30 เม.ย. 2562 20 มิ.ย. 2562 - -  
389 COM62AR28:8
*
โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 3 เก็บ 3 โรค ในพื้นที่รับผิดชอบคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 พ.ย. 2562
51,300.00 39,824.00 11,476.00 16 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 17 มี.ค. 2563  
390 H62AR31:4
*
โครงการรักสดใส ทันสมัย ปลอดภัยโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
43,000.00 32,365.00 10,635.00 21 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 11 ธ.ค. 2562  
391 H62E30:4
*
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต หยีเต้ง ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
27,000.00 20,735.00 6,265.00 16 มี.ค. 2563 30 พ.ย. 542 17 มี.ค. 2563  
392 H62A29:5
*
โครงการรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกัน 3 โรคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 19 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
121,000.00 90,508.00 30,492.00 20 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562  
393 H62A28:5
*
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
142,000.00 126,330.00 15,670.00 - - - - - -  
394 H62D27:3
*
โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้าน ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
120,000.00 115,925.00 4,075.00 - - - - - -  
395 COM62AR27:8
*
โครงการทำบุญสุขใจ ใส่ใจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดวิชิตสังฆาราม และวัดขจรรังสรรค์ ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ม.ค. 2562
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
17,000.00 17,264.00 -264.00 - - - - - -  
396 H62E26:4
*
โครงการเตรียมตัวปรับใจสู่สังคมสูงวัย (เกษียณสร้างสุข)
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
144,000.00 137,270.00 6,730.00 27 ส.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 6 ก.ย. 2562  
397 H62AR25:2
*
โครงการบุกบ้านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
128,000.00 126,733.00 1,267.00 20 ก.ย. 2562 10 มิ.ย. 2563 7 ต.ค. 2562  
398 H62A24:5
*
โครงการโรงเรียน ชุมชน ใส่ใจ ใฝ่รู้ สู่ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
242,500.00 102,955.00 139,545.00 - - - - - -  
399 H62A23:5
*
โครงการเพิ่มศักยภาพระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
226,720.00 177,962.00 48,758.00 - - - - - -  
400 H62NC22:5
*
โครงการเด็กไทยโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
103,500.00 87,226.00 16,274.00 30 ต.ค. 2562 30 พ.ย. 542 13 พ.ย. 2562  
401 H62MCH21:4
*
โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ในพันวัน ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
55,400.00 44,704.00 10,696.00 - - - - - -  
402 H62CY20:5
*
โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Self Care) ปีการศึกษา 2561
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
53,000.00 36,785.00 16,215.00 3 มี.ค. 2563 10 มิ.ย. 2563 6 มี.ค. 2563  
403 H62CY19:2
*
โครงการคัดกรองเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2561
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
20,000.00 11,600.00 8,400.00 - - - - - -  
404 COM62A26:5
*
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย อสม.ชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
31,100.00 30,700.00 400.00 - - - - - -  
405 H62MCH18:4
*
โครงการโอบรักนครภูเก็ต ปี 1
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
53,100.00 53,100.00 0.00 - - - - - -  
406 COM62AR25:2
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
45,000.00 42,989.00 2,011.00 - - - - - -  
407 H62A17:5
*
โครงการ Clean food good exercise
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
60,000.00 56,351.00 3,649.00 18 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 3 ธ.ค. 2562  
408 H62A16:5
*
โครงการสมุนไพรสู่ใจผู้รับบริการ ปี 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
50,000.00 44,706.00 5,294.00 29 พ.ค. 2562 20 มิ.ย. 2562 13 ก.พ. 2563  
409 H62NCD15:5
*
โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation interviewing)
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
60,000.00 15,700.00 44,300.00 - - - - - -  
410 H62AR14:2
*
โครงการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ และตำบลตลาดเหนือ ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
37,000.00 13,566.00 23,434.00 20 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562  
411 COM62AR24:5
*
โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
108,200.00 104,085.00 4,115.00 - - - - - -  
412 H62AR13:2
*
โครงการคัดกรองและให้ความรู้สุขภาพจิต 2562
เริ่มต้น: 1 ต.ค. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
50,500.00 50,474.00 26.00 - - - - - -  
413 COM62E23:5
*
โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
86,900.00 0.00 86,900.00 - - - - - -  
414 COM62E22:5
*
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยลีลาศสากล ปี 2562
เริ่มต้น: 1 พ.ย. 2561
สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562
74,200.00 78,454.00 -4,254.00 - - - - - -  
415 H62NCD12:9