ตัวอย่างโครงการ

กลุ่มวัย

โครงการ

หมายเหตุ

อนามัยแม่และเด็ก เด็กเล็ก
โครงการการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โครงการการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
โครงการลูกน้อยพัฒนาการสมวัย เติบใหญ่ด้วยนมแม่ โครงการลูกน้อยพัฒนาการสมวัย เติบใหญ่ด้วยนมแม่
โครงการ การเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการ การเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
วัยทำงาน
โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2560 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2560
ผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ
กิจกรรม คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ กิจกรรม คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

กลุ่มวัย

โครงการ

หมายเหตุ

Download เอกสาร แบบกองทุนฯ
แบบขอเสนอโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกองทุนฯ ที่กองการแพทย์ ทน.ภก. (หน้าลานมังกร)
แบบขอเบิกเงินโครงการ งวดที่ 2-3 แบบขอเบิกเงินโครงการ งวดที่ 2-3
แบบขอคืนเงินเหลือจ่ายจากโครงการ ผู้รับผิดชอบต้องรีบคืนเงินเหลือจ่าย พร้อมรูปเล่มโครงการ ภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุด
ลำดับการดำเนินการคืนเงิน ในรูปแบบของเงินรับฝาก กองการแพทย์/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม
ฟอร์ม p.3 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
Form-รายการสรุปค่าใช้จ่ายในโครงการ รายการสรุปค่าใช้จ่ายในโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561
Form - รายงานผลโครงการ รายงานการดำเนินงานของโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
แผนงานโครงการรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ประจำปี 2562 ***ส่งกลับมายังกองทุน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ที่ E-mail : [email protected]***
การจัดตั้งชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
แบบหนังสือจั้ดตั้งชมรม สามารถประสานเพื่อส่งเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (สะพานร่วม)
ติดต่อ คุณศิลา 087-8821883
แบบ ข้อบังคับชมรม สามารถประสานเพื่อส่งเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (สะพานร่วม)
ติดต่อ คุณศิลา 087-8821883
ทะเบียนชมรม สามารถประสานเพื่อส่งเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (สะพานร่วม)
ติดต่อ คุณศิลา 087-8821883
ใบสมัครสมาชิกชมรมส่งเสริมสุขภาพ สามารถประสานเพื่อส่งเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (สะพานร่วม)
ติดต่อ คุณศิลา 087-8821883

สรุปผลการประชุม

กลุ่มวัย

โครงการ

หมายเหตุ

คณะอนุกรรมการฯ ด้านแผนงานและกลั่นกรองโครงการ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

จัดซื้อ จัดจ้าง

กลุ่มวัย

โครงการ

หมายเหตุ

อื่น ๆ

กลุ่มวัย

โครงการ

หมายเหตุ

ตัวอย่างผลการดำเนินโครงการ

โครงการ

หมายเหตุ

โครงการปันน้ำใจสร้างสุขเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง ปี 2565 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการบุกบ้านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ปี 2565 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการสูงวัยสู้ภัยสมองเสื่อมด้วย "ลิ้นชักฝึกสมอง" เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการเด็กไทยโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2564 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการอบรมเสริมความรู้สร้างแกนนำสุขภาพในชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2564 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการบุกบ้านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ปี 2564 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสร้างสุข ปี 2564 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการพัฒนาศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุข ปี 2564 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
เทส สมาคม
test test
โครงการกายบริหารสุขภาพ แบบหลักสูตรเชิงลีลาศ ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสุข สม วัย ปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 สำนักศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นครภูเก็ต 1 ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นครภูเก็ต 1
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ)
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ) ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 3 (วัดเจริญสมณกิจ)
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เทศบาลนครภูเก็ต รอบที่ 2 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนอ่าวเกใน ชุมชนอ่าวเกใน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนหลังหอประชุม ชุมชนหลังหอประชุม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนหลังศาลากลาง ชุมชนหลังศาลากลาง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนแสนสุข ชุมชนแสนสุข
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสี่สิบห้อง ชุมชนสี่สิบห้อง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสามัคคีสามกอง ชุมชนสามัคคีสามกอง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนร่วมน้ำใจ ชุมชนร่วมน้ำใจ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์ ชุมชนเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนถนนหลวงพ่อ ชุมชนถนนหลวงพ่อ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนถนนสุทัศน์ ซอย 2 ชุมชนถนนสุทัศน์ ซอย 2
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กค้า 3 ชุมชนซีเต็กค้า 3
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กค้า 2 ชุมชนซีเต็กค้า 2
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กค้า 1 ชุมชนซีเต็กค้า 1
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซีเต็กข่า ชุมชนซีเต็กข่า
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซอยต้นโพธิ์ ชุมชนซอยต้นโพธิ์
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนซอยกอไผ่
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนขุมน้ำนรหัส ชุมชนขุมน้ำนรหัส
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนโกมารภัจจ์ ชุมชนโกมารภัจจ์
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชน 131 ชุมชน 131
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต D อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่ PCU เขต D
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต C อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่ PCU เขต C
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต B อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่ PCU เขต B
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ PCU เขต A อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่ PCU เขต A
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
โครงการออกกำลังกายหลากหลาย ชุมชนโกมารภัจจ์ ชุมชนโกมารภัจจ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปี 2563 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองในผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ระยะที่ 2 ปี 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพพนักงานพ่นสารเคมีควบคุมแมลงนำโรคของเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้านแบบสหวิชาชีพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสร้างสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการ “หนูน้อยฟันดีเริ่มที่ซี่แรกปีที่ 3” ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ (อสร./ยสร.) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการอบรมเยียวยาใจผู้ป่วยเพื่อนข้างเตียง I SEE YOU ปี 2563 ชมรมจิตสงบ ใจสว่าง
โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2563 ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี พ.ศ.2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็กไทยพัฒนาการดีเริ่มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำนักศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 คณะทำงานกองเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการการป้องกันโรคเบาหวานในวัยเรียนด้วยการ์ดรอบรู้ ใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 ชมรมอสม.เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการวัยใส รักเป็นปลอดภัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ชมรมอสม.เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการ สว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร ปี 2563 ชมรมสว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร
โครงการรำวง เพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี ชมรมรำวงเพื่อสุขภาพนครภูเก็ต
โครงการกายบริหารสุขภาพแบบหลักสูตรเชิงลีลาศของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต ชมรมลีลาศเพื่อการกุศลของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
โครงการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขนครภูเก็ต ปี 2563 ชมรม อสม. เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิคไลน์แดนซ์ ยามเย็น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ภูเก็ต ปี 2563 ชมรมแอโรบิคยามเย็น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเเละมะเร็งเต้านม ในปี 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการสมุนไพรสู่ใจผู้รับบริการ ปี 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการคัดกรองเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการ Clean food good exercise ปี 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการ We Fit We Strong ปี 2 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
โครงการโภชนการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 คณะทำงานกองเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Self Care) ปีการศึกษา 2562 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการร้านชำสีขาว สู่มาตรฐานการบริโภคอย่างปลอดภัย รพ.วชิระภูเก็ต
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนซีเต็กข่า ปี 2563 คณะกรรมการชุมชนซีเต็กข่า
โครงการมะเร็งลำไส้ป้องกันได้หากใส่ใจความเสี่ยง ปี 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการเด็กไทยโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพกายใจด้วยดนตรีบำบัด ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขก ศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 นางอาภรณ์ เครือแพทย์
โครงการรักในวัยเรียน จุดเปลี่ยนชีวิต.ปีงบประมาณ 2563 ชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดโรค สร้างสุขภาพ ปี 2563 ชมรมแอโรบิคสวนหลวง เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุข ปี 2563 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะยามเช้า ปี 2563 ชมรมโยคะยามเช้า เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการฝึกอบรมลีลาศสากล หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ชมรมลีลาศสากลเทศบาลนครภูเก็ต ชมรมลีลาศสากลเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการออกกำลังกายแบบ เต้าเต๋อซิ่นซี เสริมสร้างพลังชีวิต ปี 2563 ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี่ พัฒนากายและจิตเพื่อความสุข ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต
โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาวู้ดบอล ชมรมวู้ดบอลเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ชมรมแอโรบิค หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 ชมรมแอโรบิค หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : รำกระบองชีวจิต (ลานมังกร) ปี 2563 ชมรมรำกระบองชีวจิต สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพ ปี 2563 ชมรมโยคะ ลาน 72 พรรษาฯ ภูเก็ต
โครงการออกกำลังกายหลากหลายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
โครงการเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ By ดีเจสูงวัย ปี 2563 สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ชมรมเปตองอาวุโสจังหวัดภูเก็ต
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็กไทยพัฒนาการดีเริ่มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1
โครงการดนตรีบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการส่งเสริมการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยภาวะนอนติดเตียงด้วยการแพทย์แผนไทยแบบบูรณการกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1 ปลอดโรค ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลโครงการผ่านเว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 คณะทำงานกองเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 4 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 4
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 3 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 2
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1
โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โครงการสร้างแกนนำชุมชนสุขภาพ ชุมชนซีเต็กค้าสุขภาพดีตามแนวพระราชดำริ ชุมชนซีเต็กค้า 2
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขก ศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 ชมรมแอโรบิคครูแขกศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการแกนนำวัยทีน รักเป็นปลอดภัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 กองการแพทย์
โครงการสร้างวิทยากร ครู ก หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) ปีงบประมาณ 2562 ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการจัดการแหล่งเสี่ยงและป้องกันพลัดตกจมน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 กองการแพทย์
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนซีเต็กข่า ปี 2562 คณะกรรมการชุมชนซีเต็กข่า
โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจ สุขภาพฟัน ปี 2562 ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียน ในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562
โครงการเยี่ยมบ้านร่วมมือหยุดยั้งและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค กองการแพทย์
โครงการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการใช้สมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 3 เก็บ 3 โรค ในพื้นที่รับผิดชอบคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง ปี 2562 รพ.วชิระภูเก็ต
โครงการรักสดใส ทันสมัย ปลอดภัยโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต หยีเต้ง ปี 2562 งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง ตำบลตลาดเหนือ
โครงการรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกัน 3 โรคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2562 โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2562 งานป้องกันและควบคุมโรค กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้าน ปี 2562 งานเวชศาสตร์ครอบครัว กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการทำบุญสุขใจ ใส่ใจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดวิชิตสังฆาราม และวัดขจรรังสรรค์ ปี 2562 ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการเตรียมตัวปรับใจสู่สังคมสูงวัย (เกษียณสร้างสุข) งานส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการโรงเรียน ชุมชน ใส่ใจ ใฝ่รู้ สู่ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2562 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการเพิ่มศักยภาพระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการเด็กไทยโภชนาการดี พัฒนาการสมวัย (Healthy Child) ปี 2562 งานส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ครอบครัว กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการล้อมรัก มหัศจรรย์ใจ เพื่อชีวิตใหม่ในพันวัน ปี 2562 งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Self Care) ปีการศึกษา 2561 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการคัดกรองเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย อสม.ชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2562 อสม.ชุมชนสามัคคีสามกอง
โครงการโอบรักนครภูเก็ต ปี 1 งานส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปี 2562 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
โครงการ Clean food good exercise งานวิชาการและแผนงาน กองการแพทย์
โครงการสมุนไพรสู่ใจผู้รับบริการ ปี 2562 งานบริการการแพทย์ และงานศูนย์บริการ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation interviewing) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ และตำบลตลาดเหนือ ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2562 ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการคัดกรองและให้ความรู้สุขภาพจิต 2562 งานเวชศาสตร์ครอบครัว กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 ชมรมเปตองอาวุโสจังหวัดภูเก็ต
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยลีลาศสากล ปี 2562 ชมรมลีลาศสากลเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุข ปี 2562 งานเวชศาสตร์ครอบครัว กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการออกกำลังกายแบบมวยไทยแอโรบิก ปี 2562 ชมรมมวยไทยแอโรบิก ไลน์แดนซ์ภูเก็ต
โครงการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำ ปีการศึกษา 2562 งานทันตสาธารณสุข ร่วมกับ งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2562 ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการเด็กปฐมวัย ฟันดี ด้วยฟลูออไรด์วานิช ปีการศึกษา 2562 งานทันตสาธารณสุข ร่วมกับ งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการหนูน้อยฟันดีเริ่มที่ซี่แรก ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 งานทันตสาธารณสุข ร่วมกับงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการจัดการสุขภาพในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขนครภูเก็ต ปี 2562 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ (อสร./ยสร.) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของชมรมไทเก๊กเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ปี 2562 ชมรมไทเก๊กเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเชิงรุกแบบบูรณาการ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ปี 2562 โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
โครงการกิจกรรมทางกาย ลดโรค สร้างเสริมสุขภาพ ปี 2562 ชมรมแอโรบิคสวนหลวง เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพชุมชนสามัคคีสามกอง ปี 2562 ชุมชนสามัคคีสามกอง ร่วมกับ ชมรมโยคะสามัคคีสามกอง
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 คณะทำงานกองเลขานุการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการออกกำลังกายแบบ เต้าเต๋อซิ่นซี เสริมสร้างพลังชีวิต ปี 2562 ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต
โครงการเริงร่ากับผ้าขาวม้ามหัศจรรย์ ปี 2562 สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
โครงการเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ By ดีเจสูงวัย สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต
โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 คณะทำงานกองเลขานุการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 คณะทำงานกองเลขานุการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการฝึกสอนกีฬาวู้ดบอลเพื่อสุขภาพเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต ชมรมวู้ดบอลเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 คณะทำงานกองเลขานุการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการอบรมเชิงปฏบัติการกีฬาวู้ดบอล ปี 2562 ชมรมวู้ดบอลเทศบาลนครภูเก็ต
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 กองการแพทย์
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน เทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 กองการแพทย์
โครงการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพ ปี 2562 ชมรมโยคะ ลาน 72 พรรษาฯ ภูเก็ต
โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 กองการแพทย์
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : รำกระบองชีวจิต (ลานมังกร) ปี 2562 ชมรมรำกระบองชีวจิต สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกและผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาในชุมชนเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2562 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและผู้บกพร่องทางสติปัญญา เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2562 รพ.วชิระภูเก็ต
โครงการ สว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร ปี 2562 ชมรมสว.รักสุขภาพ @ ลานมังกร
test กองการแพทย์
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะยามเช้า เทศบาลนครภูเก็ต ชมรมโยคะยามเช้า เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการรำวงเพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี ชมรมรำวงเพื่อสุขภาพนครภูเก็ต
โครงการออกกำลังกายหลากหลายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต ชมรมผู้สูงอายุ รพ.วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง
โครงการสร้างเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยไทเก๊ก ชมรมไทเก๊กสวนหลวงภูเก็ต
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี่ พัฒนากายและจิตเพื่อความสุข ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต
โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563 กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่นโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ปี 2562 กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่นโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ปี 2562 กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต
Copyrights © 2019 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต เวอร์ชั่น 1.0.0
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) Firefox Safari และ IE 9 ขึ้นไป